Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2004:100
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2004-02-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:99
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om behovet av att avhjälpa föroreningsskador som avses i 10 kap. miljöbalken.

Stöd får ges enligt denna förordning genom bidrag till åtgärder för avhjälpande av sådana skador som avses i 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2015:569).

1 a §   Bidrag får inte ges till åtgärder som omfattas av förordningen (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador. Förordning (2022:99).

1 b §   Med huvudman avses i denna förordning en kommun, en länsstyrelse eller en annan statlig myndighet som har ansvar för genomförandet av olika åtgärder i ett avhjälpande som ges bidrag enligt denna förordning. Förordning (2022:99).

Nationell plan och rapportering om avhjälpande av föroreningsskador

1 c §   Naturvårdsverket ska upprätta en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. I planen ska prioritetsordningen för avhjälpande av föroreningsskador anges. Planen ska utgöra utgångspunkten vid prövningen av ansökningar om bidrag enligt denna förordning.

Naturvårdsverket ska vid behov uppdatera planen.
Förordning (2022:99).

1 d §   Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen ge in en lägesbeskrivning av arbetet med att avhjälpa sådana föroreningsskador som avses i 10 kap.
miljöbalken. Förordning (2022:99).

Bestämmelser om bidrag

2 §   I den utsträckning det finns medel får bidrag ges till
   1. undersökning i syfte att utreda om det har uppstått en föroreningsskada,
   2. ansvarsutredning,
   3. den utredning som behövs för att avhjälpandeåtgärder ska kunna genomföras,
   4. huvudmannens upprättande av ansökan enligt denna förordning, om ansökan avser åtgärder som avses i 6, eller enligt förordningen (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador,
   5. att anlita en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare enligt denna förordning eller förordningen (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador,
   6. åtgärder som på grund av föroreningar behövs för att
      a) avhjälpa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön eller för att förebygga, hindra eller motverka att sådan skada eller olägenhet uppstår, och
      b) återställa området efter ett avhjälpande,
   7. åtgärder som behövs för att bevara eller återställa natur- eller kulturmiljövärden med anledning av ett avhjälpande, och
   8. uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärder.
Förordning (2022:99).

3 §   Bidrag enligt 2 § 2 eller 7 får ges endast om det finns särskilda skäl.

Bidrag enligt 2 § 3, 6 eller 8 får ges endast om
   1. ansvar enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning att utföra eller bekosta sådan verksamhet inte kan utkrävas eller endast kan utkrävas delvis,
   2. den eller de som är ansvariga för att bekosta sådan verksamhet inte kan betala, eller
   3. det finns synnerliga skäl.
Förordning (2022:99).

4 §   Från det bidragsbelopp som följer av 2 och 3 §§ ska avräknas eventuell ersättning som en fastighetsägare är skyldig att betala enligt 10 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser på grund av värdeökning som uppkommit till följd av bidragsberättigat avhjälpande.
Förordning (2009:1526).

Förfarandet i bidragsärenden

5 §   Endast länsstyrelsen får ansöka om bidrag enligt denna förordning. Om ansökan avser ett skadat område som ligger i flera län, ska ansökan göras av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ligger. Förordning (2015:569).

6 §   Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Naturvårdsverket. Av ansökan ska det framgå vilken eller vilka åtgärder i 2 § som ansökan avser.

Om ansökan avser bidrag till avhjälpandeåtgärder, uppföljning och utvärdering enligt 2 § 6 eller 8 ska den innehålla
   1. en motiverad ansvarsbedömning enligt 3 §,
   2. en uppgift om var det skadade området ligger,
   3. en beskrivning av det skadade området och vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan innebär,
   4. en beskrivning av föreslagen utredning eller föreslagna avhjälpandeåtgärder samt åtgärdsmål,
   5. en kostnadskalkyl,
   6. en tidsplan,
   7. uppgift om vem som är huvudman för avhjälpandet,
   8. uppgift om hur länsstyrelsen prioriterar att åtgärder vidtas beträffande föroreningsskadan jämfört med andra föroreningsskador inom länet, och
   9. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärderna ska genomföras. Förordning (2022:99).

6 a §   Om ansökan avser kostnader för avhjälpande som uppkommer med anledning av att den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller meddelat beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, ska ansökan innehålla
   1. samtliga förelägganden som meddelats verksamhetsutövaren avseende den aktuella föroreningsskadan,
   2. uppgift om huruvida avhjälpandet brådskar och de omständigheter som i så fall gör att avhjälpandet brådskar,
   3. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan kan innebära,
   4. en beskrivning av de avhjälpandeåtgärder som vidtagits eller avses att vidtas,
   5. en kostnadskalkyl, och
   6. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärderna avses att genomföras. Förordning (2011:38).

7 §   Naturvårdsverket får begära att länsstyrelsen lämnar in de ytterligare uppgifter som behövs för prövningen av bidragsansökan.

8 §   När ansökan om bidrag prövas ska hänsyn tas till föroreningsskadans farlighet, föroreningsnivån, spridningsriskerna, omgivningens känslighet och skyddsvärde samt den samlade risk som föroreningsskadan innebär för människors hälsa eller miljön. Förordning (2022:99).

8 a §   Ett bidrag ska främst avse föroreningsskador som innebär
   1. ett hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen, eller
   2. skadliga halter av föroreningar som på grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet.

Avsteg får göras från första stycket för bidrag som avses i 6 a §, om avhjälpandeåtgärderna brådskar. Förordning (2022:99).

Beslut

9 §   Naturvårdsverket beslutar om bidrag.

Beslutet ska innehålla uppgift om
   1. vilken länsstyrelse som tar emot bidraget,
   2. den verksamhet enligt 2 § som bidraget avser,
   3. bidragets storlek,
   4. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets användning och att lämna slutlig redovisning av utförda utredningar eller åtgärder, och
   5. de övriga villkor för bidraget som Naturvårdsverket bestämmer.

I fråga om avhjälpandeåtgärder med anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses i 6 a § behöver beslutet inte innehålla uppgifter som avses i andra stycket 4, om åtgärderna redan har slutförts.
Förordning (2009:1526).

Utbetalning och redovisning av bidrag

10 §   Bidraget betalas till länsstyrelsen.
Förordning (2009:1526).

10 a §   Länsstyrelsen får besluta att överlämna bidraget till en kommun eller till en annan myndighet som är huvudman för avhjälpandet.

Om bidraget är avsett att täcka kostnader för avhjälpande med anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses i 6 a § och länsstyrelsen inte är huvudman för avhjälpandet, ska länsstyrelsen överlämna bidraget till den kommun eller den myndighet som är huvudman för avhjälpandet.

Länsstyrelsens beslut om överlämnande får innehålla ytterligare villkor utöver det som följer av 9 §.
Förordning (2009:1526).

10 b §   Har upphävts genom förordning (2022:99).

10 c §   Redovisning enligt 9 § andra stycket 4 ska göras till länsstyrelsen av den som bidraget har överlämnats till.
Förordning (2015:569).

Återbetalning

11 §   Naturvårdsverket får besluta att kräva tillbaka bidrag från länsstyrelsen, om bidragsbeslutet har grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om villkor för bidraget inte har följts och avvikelsen inte är av mindre betydelse.

Om en fastighetsägare, efter det att bidrag har betalats ut enligt denna förordning, är skyldig att betala ersättning med stöd av 10 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser på grund av värdeökning som uppstått till följd av bidragsfinansierat avhjälpande, ska länsstyrelsen betala tillbaka bidraget med motsvarande belopp.
Förordning (2009:1526).

11 a §   Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka bidrag från huvudmannen, om Naturvårdsverket har beslutat att kräva tillbaka bidrag från länsstyrelsen enligt 11 §.
Förordning (2022:99).

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2022:99).

13 §   Har upphävts genom förordning (2022:99).


Övergångsbestämmelser

2022:99
   1. Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden där beslut om åtgärdsbidrag har fattats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.