Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2002:920
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2002-11-21
Upphävd: 2017-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:628
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till arbetslivsmuseer.

2 §   Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.

3 §   Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

4 §   Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.

5 §   Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 §   Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.