Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2002:61
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2002-02-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:392
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar:
   1. uppgifter som finns på valsedlar, och
   2. valresultat med angivande av
      a) namn,
      b) folkbokföringsort,
      c) ålder,
      d) kön, och
      e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller
      f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget.
Förordning (2008:1277).

2 §   Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

2 a §   Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837). Förordning (2018:392).

3 §   Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2015:14).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.