Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:554
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2001-06-20
Omtryck: SFS 2006:1140
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2108
Övrig text: Rättelsesida 2018:2108 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,
   - 5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,
   - 5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 10-10 b, 12 och 12 a §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2108).

2 §   I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2018:2108).

Definitioner

3 §   I denna förordning avses med

fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva;

laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;

annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva;

musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia);

musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten;

riktvärde: värde som skall eftersträvas;

gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.

I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. Förordning (2006:1140).

Tillämpningsområde

4 §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning.
Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs.
Förordning (2011:632).

5 §   Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen föreskriver.

Fiskvatten

6 §   I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1.
Förordning (2011:632).

7 §   Länsstyrelsen ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län ska de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas.
Förordning (2018:2108).

Musselvatten

8 §   I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140).

9 §   Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas.
Förordning (2018:2108).

Kontroll av vattenkvaliteten

10 §   Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242).

10 a §   Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen.
Förordning (2015:242).

10 b §   Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242).

11 §   Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls, skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.

12 §   Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs.
Förordning (2015:242).

12 a §   Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

Förbud mot ökade föroreningar

13 §   Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får inte leda till ökade föroreningar av vatten.

Underrättelse om åtgärdsprogram

14 §   När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs.
Förordning (2011:632).

15 §   Har upphävts genom förordning (2015:242).

Bilaga 1

Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten

  Parameter      Riktvärde    Gränsvärde
1. Temperatur ( C)           a) Temperatur som mäts upp
                    nedströms från en plats
                    där hett utsläpp sker (på
                    blandningszonens gräns) får
                    inte överstiga den normala,
                    opåverkade
                    vattentemperaturen med mer
                    än 1,5 C.
                    Temperaturgränsen i första
                    stycket får överskridas
                    inom geografiskt begränsade
                    områden, om länsstyrelsen
                    förvissar sig om att inga
                    skadliga konsekvenser
                    uppstår för en balanserad
                    utveckling av
                    fiskpopulationen.
                    b) Heta utsläpp får inte
                    leda till att temperaturen
                    nedströms från platsen där
                    hett utsläpp sker (vid
                    blandningszonens gräns)
                    överstiger 21,5 C.
                    Under fortplantningstiden
                    för arter som är i behov
                    av kallt vatten vid
                    fortplantningen gäller
                    temperaturgränsen 10 C.
                    Denna temperaturgräns
                    gäller bara för vattendrag
                    där sådana arter finns.
                    Temperaturgränserna i första
                    och andra styckena får
                    överskridas under 2 procent
                    av tiden. De får också
                    överskridas i fall av
                    exceptionell väderlek eller
                    på grund av särskilda
                    geografiska förhållanden
                    (jfr 6 § andra stycket).
2. Upplöst syre (O2)          d 9 mg/l vatten
                    Om koncentrationen av syre
                    faller under 6 mg/l skall
                    länsstyrelsen förvissa sig
                    om att detta inte inverkar
                    skadligt på en balanserad
                    utveckling av
                    fiskpopulationen.
3. pH                  6-9
                    Får överskridas i fall av
                    exceptionell väderlek eller
                    på grund av särskilda
                    geografiska förhållanden
                    (jfr 6 § andra stycket).
                    Artificiellt skapade
                    pH-variationer får i
                    förhållande till opåverkade
                    värden avvika med högst 0,5
                    pH-enheter i området mellan
                    pH 6 och pH 9, förutsatt att
                    variationerna inte för med
                    sig att andra ämnen som finns
                    i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta  d 25 mg/l
  substanser      vatten
            Riktvärdet får
            överskridas i
            fall av
            exceptionell
            väderlek eller
            på grund av
            särskilda
            geografiska
            förhållanden
            (jfr 6 § andra
            stycket).
5. Syreförbrukning   d 3 mg O2/l
  (BOD5)        vatten
6. Nitriter (NO2)    d 0,01 mg/l
            vatten
7. Fenolföreningar   Fenolföreningar
  (C6H5OH)       får inte finnas
            i sådan
            omfattning att
            det påverkar
            smaken på
            fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade         Petroleumprodukter får inte
  kolväten               finnas i sådana halter att de
                    - bildar en synlig hinna på
                    vattenytan eller
                    beläggningar på strandkanten,
                    - tillför en
                    "kolvätekaraktär" till
                    fiskens smak, eller
                    - har effekter som är
                    skadliga för fisk.
9. Ammoniak       d 0,005 mg/l  d 0,025 mg/l vatten
  (icke-joniserat   vatten
  ammonium, NH3)
10. Ammonium,      d 0,04 mg/l   d 1 mg/l vatten
  totalt (NH4)    vatten
11. Restklor, totalt          d 0,005 mg/l vatten
  (HOCl)
12. Zink, totalt (Zn)          d 0,3 mg/l vatten
                    Värdet gäller vid en
                    vattenhårdhet på 100 mg
                    CaCO3/l vatten. För andra
                    vattenhårdheter anges
                    gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar (Cu)         d 0,04 mg/l vatten
                    Värdet gäller vid en
                    vattenhårdhet på 100 mg
                    CaCO3/l. För andra
                    vattenhårdheter anges
                    riktvärden nedan.
Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten

  Parameter      Riktvärden   Gränsvärden
1. Temperatur ( C)           Det som gäller för
                    laxfiskvatten gäller också
                    för andra fiskvatten. Den
                    temperatur som anges i punkt
                    1 a) första stycket för
                    laxfiskvatten skall
                    emellertid vara 3 C för
                    andra fiskvatten och den
                    temperatur som anges i punkt
                    1 b) första stycket skall
                    vara 28 C för andra
                    fiskvatten.
2. Upplöst syre (O2)          d 7 mg/l vatten
                    Om koncentrationen av syre
                    faller under 4 mg/l skall
                    länsstyrelsen förvissa sig
                    om att detta inte inverkar
                    skadligt på en balanserad
                    utveckling av
                    fiskpopulationen.
3. pH                  6-9
                    Får överskridas i fall av
                    exceptionell väderlek eller
                    på grund av särskilda
                    geografiska förhållanden
                    (jfr 6 § andra stycket).

                    Artificiellt skapade
                    pH-variationer får i
                    förhållande till opåverkade
                    värden avvika med högst 0,5
                    pH-enheter i området mellan
                    pH 6 och pH 9, förutsatt att
                    variationerna inte för med
                    sig att andra ämnen som finns
                    i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta          d 25 mg/l vatten
  substanser
                    Får överskridas i fall av
                    exceptionell väderlek eller
                    på grund av särskilda
                    geografiska förhållanden
                    (jfr 6 § andra stycket).
5. Syreförbrukning   d 6 mg O2/l
  (BOD5)        vatten
6. Nitriter (NO2)    d 0,03 mg/l
            vatten
7. Fenolföreningar           Fenolföreningar får inte
  (C6H5OH)               finnas i sådan omfattning
                    att det påverkar smaken på
                    fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade         Petroleumprodukter får inte
  kolväten               finnas i sådana halter att de
                    - bildar en synlig hinna på
                    vattenytan eller beläggningar
                    på strandkanten,
                    - tillför en
                    "kolvätekaraktär" till
                    fiskens smak, eller
                    - har effekter som är
                    skadliga för fisk.
9. Ammoniak (icke    d 0,005 mg/l  d 0,025 mg/l vatten
  joniserat      vatten
  ammonium, NH3)
10. Ammonium,      d 0,2 mg/l   d 1 mg/l vatten
  totalt (NH4)    vatten
11. Restklor, totalt          d 0,005 mg/l vatten
  (HOCl)
12. Zink, totalt (Zn)          d 1,0 mg/l vatten
                    Värdet gäller vid en
                    vattenhårdhet på 100 mg
                    CaCO3/l vatten. För andra
                    vattenhårdheter anges
                    gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar   < 0,04 mg/l
  (Cu)        vatten
            Värdet gäller
            vid en
            vattenhårdhet
            på 100 mg
            CaCO3/l
            vatten. För
            andra
            vattenhårdheter
            anges
            riktvärden
            nedan.
Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika vattenhårdheter

                 Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)
                    10   50   100   500
Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten)     0,03  0,2   0,3   0,5
Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten)    0,3   0,7   1,0   2,0
Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter

                 Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)
                    10   50   100   300
mg Cu/l vatten             0,005  0,022  0,04  0,112
Förordning (2006:1140).

Bilaga 2

Gränsvärden och riktvärden för musselvatten

  Parameter      Riktvärden   Gränsvärde
1. pH                  7-9
2. Temperatur (ºC)   Ett utsläpp
            som påverkar
            musselvatten
            får inte
            orsaka att
            vattnets
            temperatur
            överstiger
            temperaturen
            hos vatten
            som inte har
            påverkats på
            detta sätt med
            mer än 2 C.
3. Färgtal               Ett utsläpp som påverkar
                    musselvatten får inte
                    orsaka att vattnets färg
                    efter filtrering avviker
                    från färgen på vatten som
                    inte har påverkats på detta
                    sätt med mer än 10 mg Pt/l.
4. Suspenderad             Ett utsläpp som påverkar
substans mg/l              musselvatten får inte
                    orsaka att den suspenderade
                    substans som vattnet
                    innehåller överstiger
                    innehållet i vatten som
                    inte har påverkats på detta
                    sätt med mer än 30 %.
5. Salthalt %      12-38 %     <- 40 %
                    Ett utsläpp som påverkar
                    musselvatten får inte
                    orsaka att vattnets salthalt
                    överstiger salthalten i
                    vatten som inte har
                    påverkats på detta sätt med
                    mer än 10 %.
6. Mättnadsgrad i    >- 80 %     S 70 % (medelvärde)
  löst syre %
                    Om en enskild mätning skulle
                    ge ett värde lägre än 70 %,
                    skall mätningen göras om.
                    En enskild mätning får inte
                    ge ett värde mindre än 60 %
                    utom i fall då detta inte är
                    till skada för
                    musselbeståndens tillväxt.
7. Kolväten från            Kolväten får inte förekomma
  mineraloljor             i musselvatten i sådana
                    kvantiteter att de
                    - ger en synlig beläggning
                    på vattenytan eller en
                    beläggning på musslor eller
                    - har en skadlig inverkan på
                    musslor.
8. Organiska      Koncentra-   Koncentration av varje ämne
  halogenföreningar  tionen av    i musselvatten eller i
            varje ämne i  musselkött får inte vara
            musslornas   lika med eller överstiga en
            kött skall   nivå som har skadliga
            vara så låg   följder för musslorna och
            att den bidrar deras larver.
            till en hög
            kvalitet hos
            musselprodukter.
9. Metaller       Koncentra-   Koncentrationen av varje ämne
  Silver Ag      tionen av    i musselvatten eller i
  Arsenik As      varje ämne i  musselkött får inte överstiga
  Kadmium Cd      musslornas   en nivå som har skadliga
  Krom Cr       kött skall   följder för musslorna och
  Koppar Cu      vara så låg   deras larver.
  Kvicksilver Hg    att den bidrar
  Nickel Ni      till en hög   Metallernas synergieffekter
  Bly Pb        kvalitet hos  skall beaktas.
  Zink Zn       musselprodukter.
10. Fekala       d 300 i
  kolibakterier/   musselkött
  100 ml       och vätska
            innanför skal.
11. Ämnen som              Koncentrationen lägre än
  påverkar smaken           vad som kan antas påverka
  på musslorna            smaken på musslorna.
Förordning (2006:140).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.