Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:100
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2001-03-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1613
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 §   Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 §   Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 §   Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
   1. blir så enkelt som möjligt,
   2. står i proportion till användarnas behov, och
   3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register.
Förordning (2013:946).

Näringsidkare

5 §   Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om
   1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
   2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
   3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
   4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
   5. lagerhållning,
   6. investeringar,
   7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
   8. priser för varor och tjänster,
   9. intäkter och kostnader,
   10. import och export,
   11. energiåtgång,
   12. tillgångar och skulder,
   13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
   14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
   15. miljöskyddskostnader.
Förordning (2013:946).

5 a §   Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om
   1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
   2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
   3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten.
Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b §   Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946).

Kommuner och regioner

5 c §   Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt uppgifter om
   1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
   2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
   3. utfall av kommunernas och regionernas resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
   4. företag ägda av kommuner eller regioner, och
   5. alternativa utförare av kommun- och regionfinansierad verksamhet.

Kommuner och regioner ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2019:1040).

Kommunalförbund

5 d §   Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

6 §   En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.
Förordning (2004:943).

Information

7 §   När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
   1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
   2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
   3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
   4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
   5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
   6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
   7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
   8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordning (2018:359).

Behandling av personuppgifter m.m.

8 §   I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

9 §   Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

10 §   En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 §   Statistiska centralbyrån ska lämna ut uppgifter enligt 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Förordning (2022:252).

Gallring

12 §   Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

Kvalitet och tillgängliggörande

13 §   De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946).

13 a §   De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning (2016:823).

14 §   Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 §   En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5-5 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946).

16 §   Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
   1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
   2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2016:823).


Övergångsbestämmelser

2001:100
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs
      a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,
      b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
      c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
      d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
   2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
   3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.

2001:997
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
   2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Folkhälsa

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik           Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD
Löner och arbetskostnader        Medlingsinstitutet
Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider               Statistiska centralbyrån
                    (SCB)
Lönesummor               SCB
Arbetskraftsundersökningar       SCB
Vakanser och arbetslöshet        SCB
Arbetsmiljö               Arbetsmiljöverket
Arbetsskador              Arbetsmiljöverket
Sjuklöner                SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB
Befolkningens sammansättning      SCB
Befolkningsframskrivningar       SCB
Invandring och asylsökande       SCB
BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE
Bostadsbyggande och ombyggnad      SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och   SCB
lokaler
Byggnadskostnader            SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i    SCB
flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter       SCB
Fastighetspriser och lagfarter     SCB
Fastighetstaxeringar          SCB
DEMOKRATI

Allmänna val              SCB
Partisympatier             SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

ENERGI
Tillförsel och användning av energi   Statens energimyndighet
Energibalanser             Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet   Statens energimyndighet
FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper            Finansinspektionen
Aktieägarstatistik           Finansinspektionen
Finansiella företag utom försäkring   Finansinspektionen
Försäkring               Finansinspektionen
FOLKHÄLSA  
Folkhälsans utveckling      Folkhälsomyndigheten
Smittskydd        Folkhälsomyndigheten 
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv eller sexuella läggning.

HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER  
Inrikeshandel        SCB
Utrikeshandel        SCB
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar           Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård           Socialstyrelsen
Dödsorsaker               Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

HUSHÅLLENS EKONOMI
Inkomster och inkomstfördelning     SCB
Hushållens utgifter           SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE
Jordbrukets struktur          Statens jordbruksverk
Jordbrukets produktion         Statens jordbruksverk
Sysselsättning i jordbruket       Statens jordbruksverk
Jordbrukets ekonomi           Statens jordbruksverk
Prisutveckling i jordbruket       Statens jordbruksverk
Djurhälsa                Statens jordbruksverk
Vattenbruk               Statens jordbruksverk
Produktion i skogsbruket        Skogsstyrelsen
Sysselsättning i skogsbruket      Skogsstyrelsen
Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogsstyrelsen
Skogarnas tillstånd och förändring   Sveriges
                    lantbruksuniversitet
Fiske                  Havs- och vattenmyndigheten
KULTUR OCH FRITID
Bibliotek                Kungl. biblioteket
Kulturmiljövård             Myndigheten för kulturanalys
Museer                 Myndigheten för kulturanalys
Studieförbund        SCB
Samhällets kulturutgifter    Myndigheten för kulturanalys
Film          Myndigheten för kulturanalys
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden           SCB
Jämställdhet              SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

MILJÖ
Utsläpp                 Naturvårdsverket
Avfall                 Naturvårdsverket
Miljötillstånd             Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning        Naturvårdsverket
Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen
Miljöekonomi och hållbar utveckling   SCB
Gödselmedel och kalk          SCB
Markanvändning             SCB
Vattenanvändning            SCB
Havs- och vattenmiljö          Havs- och
                    vattenmyndigheten
NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper           SCB
NÄRINGSVERKSAMHET
Nystartade företag           Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Internationella företag         Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord     Myndigheten för tillväxtpolitiska
                    utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur         SCB
Industriproduktionens utveckling    SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande    SCB
Industrins lager            SCB
Industrins leveranser och order     SCB
Näringslivets investeringar       SCB
Inkvartering              Tillväxtverket
OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektorn   SCB
Statlig upplåning och statsskuld    Riksgäldskontoret
Beskattning               SCB
Utfallet av statsbudgeten        Ekonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION
Konsumentprisindex           SCB
Prisindex i producent- och importled  SCB
Köpkraftspariteter           SCB
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex SCB för byggnader
Hushållens inköpsplaner         Konjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
Brott                  Brottsförebyggande rådet
För brott lagförda personer       Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet         Domstolsverket
Kriminalvård              Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott            Brottsförebyggande rådet
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljer         Försäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikapp     Försäkringskassan
Stöd vid ålderdom            Pensionsmyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST  
Familjerådgivning        Myndigheten för 
            familjerätt och 
            föräldraskapsstöd
Familjerätt          Myndigheten för 
            familjerätt och 
            föräldraskapsstöd
Individ- och familjeomsorg      Socialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorg      Socialstyrelsen
Stöd och service till funktionshindrade    Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER
Vägtrafik                Trafikanalys
Bantrafik                Trafikanalys
Sjöfart                 Trafikanalys
Luftfart                Trafikanalys
Postverksamhet             Trafikanalys
Televerksamhet             Trafikanalys
Kommunikationsvanor           Trafikanalys
Kollektivtrafik och           Trafikanalys
samhällsbetalda resor

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg    Statens skolverk
Högskoleväsende        Universitetskanslersämbetet
Studiestöd        Centrala studiestödsnämnden
Forskning        SCB
Befolkningens utbildning    SCB
Eftergymnasial yrkesutbildning    SCB
Folkhögskola        SCB
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i anpassad grundskola, specialskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
Förordning (2022:1613).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.