Till innehåll på sidan

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2000:1217
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2000-12-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1075
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens innehåll

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden och i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Förordning (2022:1075).

Definitioner

2 §   I denna förordning förstås med
   - naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper som förekommer i naturen,
   - utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt uran,
   - anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt uran.

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.
Förordning (2022:1075).

Olika former av tillstånd

3 §   Nationella tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska unionen kan ges som ett globalt tillstånd, utöver att de kan ges som ett individuellt tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Nationella tillstånd kan även ges som generellt tillstånd till export enligt samma förordning. Förordning (2022:1075).

4 §   Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om generella tillstånd enligt artikel 12.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.
Förordning (2022:1075).

4 a §   En exportör ska underrätta den behöriga myndigheten om exportören har anledning att misstänka att en produkt med dubbla användningsområden som inte är förtecknad i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och som denne avser att exportera är, eller kan vara, avsedd för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 eller 5.1 i samma förordning. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas till exporten.
Förordning (2022:1075).

4 b §   Tillstånd krävs för att tillhandahålla förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 i samma förordning.

En förmedlare ska underrätta den behöriga myndigheten, om förmedlaren har anledning att misstänka att en produkt med dubbla användningsområden som denne avser att tillhandahålla förmedlingstjänster för är, eller kan vara, avsedd för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för att tillhandahålla förmedlingstjänsten.
Förordning (2022:1075).

4 c §   Transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 får förbjudas av den behöriga myndigheten om produkterna är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 i samma förordning. Förordning (2022:1075).

4 d §   Tillstånd krävs för att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om tillhandahållaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 i samma förordning.

En tillhandahållare av tekniskt bistånd ska underrätta den behöriga myndigheten, om tillhandahållaren har anledning att misstänka att en produkt med dubbla användningsområden som denne avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för är, eller kan vara, avsedd för någon av de användningar som avses i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för att tillhandahålla det tekniska biståndet. Förordning (2022:1075).

4 e §   Tillstånd krävs för sådan överföring som avses i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om operatören har informerats av den behöriga myndigheten om att de förutsättningar som anges i artikel 11.2 a-c i samma förordning är uppfyllda.

För en produkt med dubbla användningsområden som det krävs tillstånd till export för enligt artikel 3.1 i samma förordning, krävs tillstånd enligt första stycket endast om operatören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkten i fråga är, eller kan vara, avsedd för någon av de användningar som anges i artikel 4.1 i samma förordning.

En operatör ska underrätta den behöriga myndigheten om operatören känner till att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 11.2 i samma förordning och som det krävs tillstånd till export för enligt artikel 3.1 i samma förordning och som denne avser att överföra inom Europeiska unionen är avsedd för någon av de användningar som anges i artikel 4.1 i samma förordning. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas till överföringen. Förordning (2022:1075).

Undantag från unionens generella exporttillstånd

4 f §   Unionens generella exporttillstånd i avsnitt G enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 medger inte export av programvara och teknik om exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för den användning som avses i avsnitt G del 3.2 b eller c i bilaga II till samma förordning.
Förordning (2022:1075).

Produkter som kräver tillstånd för införsel

5 §   Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel.

Vem som prövar frågor om tillstånd och förbud

6 §   Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden eller denna förordning, utom i sådana fall som avses i andra stycket eller i 7 § första-tredje styckena.

Inspektionen ska med ett eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Förordning (2022:1075).

7 §   Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller till överföring inom Europeiska unionen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och som tillhör kategori 0.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar också frågor om förbud mot transitering av samt tillstånd till transitering av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och som tillhör kategori 0.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med ett eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning om exporten, förmedlingstjänsten eller överföringen inom Europeiska unionen är avsedd för en mottagare i en stat som inte har
   - ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke- spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller
   - i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om genom informationscirkulär INFCIRC 254.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, trots bestämmelsen i tredje stycket, frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska unionen när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form av legering, förening eller blandning, om mängden
   1. inte överstiger 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem procent av isotopen uran 235,
   2. inte överstiger 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem procent av isotopen uran 235,
   3. inte överstiger 10 gram av isotopen uran 233,
   4. inte överstiger 10 gram plutonium,
   5. inte överstiger 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat uran, eller
   6. inte överstiger 50 kilogram torium.
Förordning (2022:1075).

Ansökan om tillstånd

8 §   Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana fall som avses i 8 a §.

Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.
Förordning (2022:1075).

8 a §   Ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster, transitering, tillhandahållande av tekniskt bistånd eller till överföring inom Europeiska unionen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och som tillhör kategori 0 ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.

En ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster, transitering eller till överföring inom Europeiska unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av använt kärnbränsle ska innehålla uppgifter om hur materialet slutligt ska tas om hand.

I fråga om använt kärnbränsle som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige ska ansökan även innehålla en försäkran att den som för ut materialet kommer att återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt. Förordning (2022:1075).

Rapporteringskrav för unionens generella exporttillstånd

8 b §   Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om sådana rapporteringskrav och ytterligare upplysningar som avses i följande avsnitt i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821:
   - avsnitt A del 3.3 andra stycket,
   - avsnitt B del 3.3 andra stycket,
   - avsnitt C del 3.4 andra stycket,
   - avsnitt D del 3.5 andra stycket,
   - avsnitt E del 3.3 andra stycket,
   - avsnitt F del 3.3 andra stycket, och
   - avsnitt G del 3.7 andra stycket.
Förordning (2022:1075).

Anmälan till Tullverket

9 §   Export och överföring inom Europeiska unionen av produkter med dubbla användningsområden som omfattas av krav på tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag-fredag och senast 48 timmar innan exporten eller överföringen är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller dock inte export eller överföring som sker i sådan form som avses i artikel 2.2 d i samma förordning.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2022:1075).

10 §   Anmälan enligt 9 § behöver inte göras, om
   1. exporten eller överföringen enligt vad som anges i tillståndet avser
      a) produkter som exporteras eller överförs för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som ska återinföras,
      b) produkter som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd åter förs ut,
      c) produkter som exporteras eller överförs för demonstration, lån eller bearbetning och som ska återinföras, i den utsträckning de inte förbrukas,
      d) produkter som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut,
      e) produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av något annat liknande skäl, eller
      f) biologiska agens, eller
   2. globalt tillstånd enligt 3 § första stycket eller generellt exporttillstånd enligt 4 § eller avsnitt A-H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 har meddelats för exporten eller överföringen.

Bestämmelserna i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

I fall där generellt exporttillstånd enligt 4 § eller avsnitt A-H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 har meddelats ska tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export. Förordning (2022:1075).

11 §   Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om export eller överföring enligt 9 §.

12 §   Har upphävts genom förordning (2022:1075).

13 §   Har upphävts genom förordning (2008:891).

Deklarationer

14 §   En deklaration enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om deklarationsskyldigheten.

Tillsyn

15 §   Tillsyn som avses i 15 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och som tillhör kategori 0.

I andra fall ska tillsynen utövas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2022:1075).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.