Förordning (1998:930) om miljöriskområden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:930
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:638
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning skall tillämpas vid prövningen av om ett område skall förklaras som miljöriskområde enligt 10 kap.
miljöbalken.

Beslutsunderlag och riskbedömning

2 §   En utredning som avser om ett mark- eller vattenområde skall förklaras som miljöriskområde, skall innefatta en kartläggning av föroreningarnas art, grad och spridningsbenägenhet.

Till utredningen skall fogas en karta över det förorenade området och det område däromkring som riskerar att förorenas.

Förfarande och beslut

3 §   Innan ett område blir förklarat som miljöriskområde skall länsstyrelsen
   1. inhämta yttrande från berörda fastighetsägare, innehavare av särskild rätt samt kända borgenärer med panträtt i fastigheten eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, tomträttsinnehavaren,
   2. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge även andra som kan beröras av en sådan förklaring tillfälle att yttra sig,
   3. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i frågan, och
   4. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på platsen, om det behövs för utredningen i ärendet.

Om det är uppenbart att inga enskilda intressen skadas genom förklaringen och om samtliga fastighetsägare, innehavare av särskild rätt, kända borgenärer och tomträttsinnehavare enligt första stycket 1 lämnat skriftligt godkännande, får länsstyrelsen pröva ärendet utan föregående kungörelse.

4 §   En kungörelse enligt 3 § första stycket 2 skall innehålla uppgift om
   1. förslag till miljöriskområde och villkor för den fortsatta markanvändningen,
   2. var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga, och
   3. den tid inom vilken yttranden över förslaget skall ges in.

En utskrift av kungörelsen skall sändas till de från vilka yttrande inhämtas enligt 3 § första stycket 1.

Om förklaringen berör fast egendom som är samfälld för flera fastigheter, behöver någon utskrift av kungörelsen inte sändas till de särskilda delägarna i samfälligheten. Finns en känd styrelse för samfälligheten, skall en utskrift av kungörelsen sändas till styrelsen.

5 §   Länsstyrelsen ska genom kungörelse i ortstidning meddela besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning.
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt underrättas.
Förordning (2011:628).

6 §   I ett beslut enligt 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken skall det redovisas vilka fastigheter eller delar av fastigheter som ligger inom miljöriskområdet samt anges vilka villkor som gäller för markanvändningen och vad som i övrigt gäller i området. Förordning (2007:669).

7 §   Om det vid prövningen av om ett område skall förklaras som miljöriskområde framkommer att föroreningar utgör allvarliga och överhängande risker för människors hälsa eller miljön, får länsstyrelsen för tiden till dess att ärendet slutligen avgjorts, dock längst ett år, besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått enligt 10 kap. 17 § miljöbalken för att minska dessa risker.

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall de från vilka yttrande enligt 3 § första stycket 1 inhämtas få tillfälle att yttra sig i frågan.

Beslutet gäller omedelbart och får när som helst ändras av länsstyrelsen.

Ett beslut enligt denna paragraf skall kungöras och expedieras enligt 10 och 11 §§. Förordning (2007:669).

8 §   Länsstyrelsen får förordna att beslut enligt 10 kap. 17 § miljöbalken skall gälla utan hinder av att det överklagas.
Förordning (2007:669).

9 §   Bestämmelsen i 3 § skall tillämpas även innan ändrade eller nya villkor meddelas för ett miljöriskområde eller innan ett beslut om miljöriskområde upphävs.

Kungörelse av beslut m.m.

10 §   När beslut om ett miljöriskområde meddelas, ändras eller upphävs, ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. En kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Beslutet ska snarast möjligt delges sökande och sakägare enligt 3 § första stycket 1.

En kopia av beslutet ska snarast möjligt skickas till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen samt till lantmäterimyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del. Förordning (2011:628).

11 §   Om länsstyrelsen har beslutat om överlåtelseförbud enligt 10 kap. 17 § tredje stycket miljöbalken, skall länsstyrelsen sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Om länsstyrelsen har upphävt ett överlåtelseförbud genom ett beslut som har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen snarast sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Förordning (2007:669).

12 §   Länsstyrelsen skall föra register över beslut om miljöriskområden. Naturvårdsverket skall föra ett centralt register över alla sådana beslut.

Tillsyn och avgifter

13 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:638).

Överklagande

14 §   I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen får överklaga beslut som rör frågor som anges i 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken. Förordning (2011:628).

Straff och förverkande

15 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.