Till innehåll på sidan

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:786
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:470
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,
   3. kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994 om det närmare förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil genom Österrike, upprättat genom artikel 11 i protokoll nr 9 till anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och Sverige, och
   4. rådets beslut 2002/917/EG av den 3 oktober 2002 om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss.

Förordningen innehåller också bestämmelser om kombinerade transporter. Förordning (2022:470).

Behörig myndighet

2 §   Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de rättsakter som anges i 1 §.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter om rapportering som Sverige har enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 28 i förordning (EG) nr 1073/2009.
Förordning (2021:1302).

2 a §   Polismyndigheten och Tullverket ska senast den 15 februari varje år förse Transportstyrelsen med sådana uppgifter om vägkontroller utförda av myndigheterna som Transportstyrelsen behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt 2 §. Förordning (2021:1302).

2 b §   Transportstyrelsen ska utarbeta en sådan nationell tillsynsstrategi som avses i artikel 10a.1 i förordning (EG) nr 1072/2009. Polismyndigheten och Tullverket ska ges tillfälle att yttra sig när strategin utarbetas.
Förordning (2021:1302).

2 c §   Transportstyrelsen ska ansvara för samordningen med myndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med Polismyndigheten och Tullverket i fråga om genomförandet av samordnade åtgärder enligt artikel 10a.3 i förordning (EG) nr 1072/2009.
Förordning (2021:1302).

Undantag

2 d §   Den som har sin hemvist i Sverige, Danmark, Finland eller Norge får utföra sådan tillfällig persontrafik som avses i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1073/2009 mellan dessa länder utan ett sådant kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning. Förordning (2021:1302).

Kontroller

3 §   Med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.3 andra meningen, 17 och 19 i förordning (EG) nr 1073/2009 och enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 avses polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman.

Med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 avses kustbevakningstjänsteman, i fråga om inhämtande av uppgift i gemenskapstillstånd eller förartillstånd vid Kustbevakningens tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs beträffande sådant gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport.

Med behörig kontrolltjänsteman enligt den överenskommelse som bifogats rådets beslut 2002/917/EG avses polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman. Förordning (2022:470).

3 a §   Med behörig kontrollant enligt artikel 8.4a i förordning (EG) nr 1072/2009 avses polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman.

Vid kontrolltillfället ska en bestyrkt kopia av ett sådant gemenskapstillstånd och, om det är tillämpligt, ett sådant förartillstånd som avses i nämnda EU-förordning kunna visas upp. Detta gäller inte för de transporter som är undantagna från krav på gemenskapstillstånd enligt artikel 1.5 i samma förordning. Förordning (2021:1302).

Förartillstånd

3 b §   Vid en begäran om utfärdande av förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska en bestyrkt kopia av förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1063).

3 c §   Giltighetstiden för ett förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 får fastställas till längst fem år, dock inte för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet. Förordning (2014:1063).

3 d §   Ett förartillstånd som utfärdas enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska förses med unionskod 95 om den berörda föraren uppfyller kraven på yrkesförarkompetens enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Koden ska anges i tillståndets avsnitt för särskilda anmärkningar.
Förordning (2020:301).

Kombinerade transporter

3 e §   Med en kombinerad transport avses i denna förordning en sådan transport av gods mellan stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den inledande eller avslutande transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den andra delen av sträckan, om den delen överskrider 100 kilometer och vägtransporten sker
   - mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga järnvägsstation för pålastning för den inledande delen, och mellan närmaste lämpliga järnvägsstation för urlastning och den plats där godset lossas för den avslutande delen, eller
   - inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.

En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en kombinerad transport får innefatta en gränspassage. Förordning (2021:1302).

3 f §   Det som anges om cabotagetransporter i artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska också gälla för yrkesmässiga vägtransporter som utgör en del av en kombinerad transport och som uteslutande utförs i Sverige. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt artikel 1.5 i förordning (EG) nr 1072/2009. Förordning (2021:1302).

3 g §   När en kombinerad transport utförs i yrkesmässig trafik ska det, i ett transportdokument som minst uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, anges
   - för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation, och
   - för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och lossningshamn.

Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten genomförs.

När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför kombinerade transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan transporteras av en dragbil som tillhör ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik ska, i stället för det som anges i första och andra styckena, den del av transporten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller till sjöss anges i ett särskilt transportdokument. Förordning (2021:1302).

Ansvarsbestämmelser m.m.

4 §   Till böter döms den som uppsåtligen
   1. driver trafik utan sådant
      a) tillstånd som avses i artikel 4 eller 6 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
      b) kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning, om han eller hon inte är undantagen från kravet på kontrolldokument enligt 2 d §,
      c) certifikat som avses i artikel 5.5 i samma förordning,
   2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055,
   3. utför cabotagetrafik i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller
   4. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i artikel 15 i den överenskommelse som bifogats rådets beslut 2002/917/EG eller sådant kontrolldokument som avses i artikel 10 i samma överenskommelse. Förordning (2022:470).

5 §   Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som inte följer krav på att visa upp
   1. en bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd i artikel 4.6 eller ett förartillstånd i artikel 5.6 i förordning (EU) nr 1072/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055,
   2. en bestyrkt kopia av gemenskapstillstånd i artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
   3. ett kontrolldokument i artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
   4. ett kontrolldokument eller tillstånd i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,
   5. ett kontrolldokument eller tillstånd i artikel 18 i den överenskommelse som bifogats rådets beslut 2002/917/EG, eller
   6. en bestyrkt kopia av tillstånd i artikel 20 i den överenskommelse som bifogats rådets beslut 2002/917/EG.
Förordning (2022:470).

5 a §   Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som innehar ett gemenskapstillstånd och som utför godstransporter i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055.
Förordning (2021:1302).

5 b §   Vid tillämpningen av artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009 gäller att en cabotagetransport inte får innefatta annat än
   1. ett lastningsställe och ett lossningsställe,
   2. flera lastningsställen och ett lossningsställe, om lossningen sker hos den slutliga godsmottagare som finns angiven på fraktsedeln, eller
   3. ett lastningsställe och flera lossningsställen, om lastningen sker hos den ursprungliga godsavsändare som finns angiven på fraktsedeln. Förordning (2021:986).

6 §   Om internationell persontrafik som avses i denna förordning bedrivs utan tillstånd eller om cabotagetrafik utförs i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon
   1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för att utföra cabotagetrafiken inte var uppfyllda, eller
   2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Förordning (2021:986).

6 a §   Om internationell godstrafik som avses i denna förordning bedrivs utan tillstånd eller om en transport utförs i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon
   1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren i artikel 8 i nämnda EU-förordning inte var uppfyllda, eller
   2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras. Förordning (2021:1302).

Hindrande av fortsatt färd

7 §   Om ett fordon framförs i strid mot bestämmelser som avses i denna förordning får en polisman eller en tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Sanktionsavgift m.m.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek

7 a §   Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 5 och 5 a §§ prövas av Transportstyrelsen.

Innan sanktionsavgift påförs ska transportföretaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. Förordning (2022:470).

7 b §   Sanktionsavgift enligt 5 § ska påföras med ett belopp om 10 000 kronor.

Sanktionsavgift enligt 5 a § ska påföras med ett belopp om 60 000 kronor.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Förordning (2022:470).

Förskott

7 c §   Om ett transportföretag ska påföras en sanktionsavgift enligt 5 eller 5 a §, ska en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska betalas till Tullverket. Förordning (2022:470).

7 d §   Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.
Förordning (2018:622).

7 e §   Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 7 d §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning
   1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften, eller
   2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns synnerliga skäl.

Andra stycket 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift. Förordning (2022:470).

7 f §   Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 7 c § återbetalas.
Förordning (2014:1439).

Betalning av sanktionsavgifter

7 g §   Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1439).

Verkställighet

7 h §   När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken.
Förordning (2014:1439).

7 i §   Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts. Förordning (2014:1439).

7 j §   En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Förordning (2014:1439).

Överklagande

8 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:
   1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och
   2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.
Förordning (2018:622).

Bemyndiganden

9 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EG) nr 1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller bilinspektörer.

Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av polismän.

Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av tulltjänstemän. Förordning (2018:622).

Avgifter

10 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan enligt denna förordning.
Förordning (2010:1593).


Övergångsbestämmelser

1998:786
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då förordningen (1995:525) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen skall upphöra att gälla.
   2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen har varit i kraft.
   3. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt den nya förordningen.

2014:1439
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2017:517
   1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2020:301
   1. Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020.
   2. Förartillstånd som inte är försedda med unionskod 95 och som utfärdats före den 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg gäller till och med deras sista giltighetsdag.

2021:986
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2021:1302
   1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2022:470
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.