Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1636
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1998-12-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:676
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Statsbidrag får enligt denna förordning i mån av tillgång på medel lämnas för utveckling av skolväsendet. Med skolväsendet jämställs sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2011:676).

2 §   Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer.

Bidrag ska i första hand lämnas för åtgärder som syftar till att öka elev- och föräldrainflytandet inom skolväsendet.
Bidrag får också lämnas för åtgärder som syftar till att stärka elevernas lokala organisationer. Förordning (2011:676).

3 §   Frågor om bidrag prövas av Statens skolverk.
Förordning (2008:626).

4 §   Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:626).

5 §   Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:626).


Övergångsbestämmelser

2005:570
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.