Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1388
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1998-11-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:285
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Anmälan och samråd

1 §   Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (2011:630).

2 §   Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.
Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning. Förordning (2011:630).

3 §   Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet. Förordning (2011:630).

Förbud mot markavvattning

4 §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kommun. Förordning (2013:1173).

4 a §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds distrikt.
Förordning (2016:725).

4 b §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena
   1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län,
   2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län, och
   3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

4 c §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena
   1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,
   2. Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,
   3. Aloppkölen, Gullhög-Tönningfloarna, Oldflån-Flån, Sikåsvågarna, Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län,
   4. Store mosse i Jönköpings län,
   5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávvavuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)-Laisdalen och Vasikkavuoma i Norrbottens län,
   6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbottens län,
   7. Mossaträsk-Stormyran och Övre sulån i Västernorrlands län,
   8. Svartådalen i Västmanlands län, och
   9. Getapulien-Grönbo i Örebro län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

Tillståndsprövning av markavvattning

5 §   En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1-5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödomstol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt 6 kap. 39-41 §§ miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter kungörelsen.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.
Förordning (2017:975).

Markavvattningssakkunnig

6 §   Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen.

7 §   När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas.
Förordning (2010:961).

Miljöbok

8 §   En mark- och miljödomstol ska föra en miljöbok. I den ska en förteckning över avgöranden om vattenverksamhet inom domsområdet (vattenbok) ingå.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om förteckningen.
Förordning (2018:253).

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

9 §   En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål ska skickas till
   1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,
   2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,
   3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,
   4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet, och
   5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet. Förordning (2011:630).

10 §   När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte.
Förordning (2011:630).

11 §   När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter. Förordning (2011:630).

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden

12 §   När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

13 §   Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken.
Förordning (2000:332).

14 §   Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332).

15 §   Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad.
Förordning (2000:332).

16 §   Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

17 §   Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

18 §   När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och miljödomstolen om detta. Förordning (2010:961).

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

19 §   I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär
   1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar,
   2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
   3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
   4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
   5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
   6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,
   7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,
   8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,
   9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
   10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
   11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10,
   12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
   13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.
Förordning (2007:168).

20 §   En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. Förordning (2017:975).

21 §   Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till
   1. den kommunala nämnden, och
   2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten.
Förordning (2011:630).

22 §   Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet. Förordning (2007:168).

23 §   När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten
   1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,
   2. förelägga verksamhetsutövaren att
      a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
      b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
   3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om
   1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,
   2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller
   3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken.
Förordning (2007:168).

Nationell plan för moderna miljövillkor

24 §   Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken och ta fram förslag till de ändringar i planen som behövs för att hålla den uppdaterad.

Förslagen ska utformas så att planen inte äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer som är meddelade när förslagen lämnas till regeringen och så att den kan uppfylla det som i övrigt gäller för planen enligt 11 kap. 28 § miljöbalken och denna förordning. Förordning (2018:2102).

25 §   Planen ska ge vägledning för de myndigheter som
   1. för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller
   2. arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Förordning (2018:2102).

26 §   Planen ska främja att
   1. arbetet med klassificering och kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att genomföra planen, och
   2. det vid prövning av enskilda vattenverksamheter tas hänsyn till möjligheter att vidta åtgärder inom ramen för andra vattenverksamheter i samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde eller i ett annat vattendrag eller avrinningsområde. Förordning (2018:2102).

27 §   I fråga om inverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska planen främja
   1. största möjliga reglerförmåga i elproduktionen,
   2. att behov av ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga vattenkraftverk,
   3. elberedskap och nationell, regional och lokal stabilitet i elsystemet, och
   4. största möjliga utrymme för att det vid prövning av enskilda vattenverksamheter ska kunna tas hänsyn till kulturmiljö, industri, infrastruktur, bostäder, jordbruk och andra samhällsintressen. Förordning (2018:2102).

28 §   För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 § ska planen ange
   1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och
   2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha getts in.

En prövningsgrupp ska anges som ett geografiskt avgränsat område inom ett huvudavrinningsområde. Den geografiska avgränsningen av ett huvudavrinningsområde framgår av bilaga 2 till vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2020:664).

29 §   Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ska medverka i arbetet med förslagen enligt 24 § så att de blir ändamålsenliga med hänsyn till
   1. syftet att nå de mål och främja de samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 §, och
   2. behovet av att vattenverksamheterna så snart som möjligt får moderna miljövillkor.

Om en länsstyrelse är vattenmyndighet ska också vattenmyndigheten medverka i arbetet. Förordning (2018:2102).

30 §   Länsstyrelsen ska se till att frågor som rör skydd och vård av kulturmiljöer förs in i arbetet med förslagen.
Förordning (2018:2102).

31 §   Havs- och vattenmyndigheten ska
   1. samordna arbetet med förslagen, och
   2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten verka för att berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ges möjlighet att på lämpligt sätt medverka i arbetet med förslagen. Förordning (2018:2102).

32 §   Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska bedriva förslagsarbetet så att det ges förutsättningar för myndigheterna att komma överens om förslagen. Förordning (2018:2102).

33 §   När ett förslag är färdigt, ska Havs- och vattenmyndigheten lämna förslaget till regeringen.

Om Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät inte är överens om förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa myndigheternas olika uppfattningar i de frågor som oenigheten avser.

Om någon av de övriga medverkande myndigheterna har haft synpunkter som inte har tillgodosetts i förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa de synpunkterna och skälen för att de inte har tillgodosetts. Förordning (2018:2102).

34 §   Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 § första stycket 2. Förordning (2018:2102).

35 §   När regeringen har beslutat planen eller en ändring i den, ska Havs- och vattenmyndigheten underrätta de andra berörda myndigheterna och göra den aktuella planen tillgänglig för dem och för allmänheten.
Förordning (2018:2102).

Anmälan för att omfattas av den nationella planen

36 §   En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor, om verksamheten
   1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken,
   2. har påbörjats före utgången av 2018,
   3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken efter utgången av 1998, och
   4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen för att omfattas av planen. Förordning (2018:2102).

37 §   En anmälan enligt 36 § ska göras skriftligt till länsstyrelsen av den som bedriver vattenverksamheten. Anmälan ska ges in elektroniskt enligt ett formulär som Havs- och vattenmyndigheten beslutar. Anmälan ska innehålla
   1. uppgift om vem som är verksamhetsutövare eller innehavare av anläggningen,
   2. en kortfattad beskrivning av verksamheten eller anläggningen, var den bedrivs eller finns och de omständigheter som gör att den är eller har tillkommit för produktion av vattenkraftsel,
   3. uppgift om vem som äger den fastighet där verksamheten eller anläggningen bedrivs eller finns, och
   4. en kopia av det dokument som visar tillståndet eller stödet för att bedriva verksamheten, om det finns ett sådant dokument. Förordning (2018:2102).

38 §   Länsstyrelsen ska informera Havs- och vattenmyndigheten om en anmälan som görs enligt 37 §, om verksamheten uppfyller förutsättningarna för att omfattas av den nationella planen.

Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen, ska länsstyrelsen med ett särskilt beslut underrätta verksamhetsutövaren om det. Förordning (2018:2102).

Indelning i prövningsgrupper och tid för ansökan

39 §   Prövningsgrupp och den tidpunkt när en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet inom en prövningsgrupp framgår av bilagan till denna förordning.

En verksamhet som omfattas av den nationella planen tillhör den prövningsgrupp inom vars geografiskt avgränsade område den är belägen. Förordning (2020:664).

39 a §   Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över de prövningsgrupper som avses i 39 §. Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det finns kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar. Dessa kartor ska hållas tillgängliga hos myndigheten.
Förordning (2020:664).

39 b §   Länsstyrelsen ska informera de verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av planen, om prövningsgrupp och tidpunkt enligt 39 §. Förordning (2020:664).

40 §   I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen.

En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av planen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen är beslutad eller innan den tidpunkt som avses i 39 §.
Förordning (2020:664).

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt

41 §   En verksamhet som omfattas av den nationella planen enligt 36 § får bedrivas till dess prövningen för moderna miljövillkor är klar trots att verksamheten saknar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om
   1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
   2. verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och
   3. verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller inte enligt 40 § är försenad med att ansöka om prövning. Förordning (2018:2102).

Genomförandet av den nationella planen

42 §   Länsstyrelsen ska bevaka att de verksamheter som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor blir föremål för prövning enligt planen. Om en verksamhetsutövare är försenad med att ansöka om prövning enligt planen, ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen. Förordning (2018:2102).

42 a §   Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren senast ska ha gett in en ansökan om prövning enligt 39 §, samverka kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning.

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Förordning (2020:664).

42 b §   Syftet med samverkan enligt 42 a § är att inför de individuella prövningarna av berörda verksamheter sammanställa det underlag som behövs för att
   1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljöbalken, innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och
   2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken.

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt.
Förordning (2020:664).

43 §   Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska i de prövningar som görs enligt planen samverka med varandra och fördela åtgärder mellan sig så att genomförandet av planen blir effektivt och dubbelarbete undviks. Förordning (2018:2102).

44 §   Havs- och vattenmyndigheten ska hålla regeringen informerad om genomförandet av planen.
Förordning (2018:2102).

Tillsyn och avgifter

45 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:641).

Överklagande

46 §   I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i särskilda fall.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning. Förordning (2018:2102).

Straff och förverkande

47 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (2018:2102).


Övergångsbestämmelser

2007:168
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.
   2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet.

2017:975
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Bilaga

Tid för ansökan om prövning av moderna miljövillkor

Huvudavrinnings-    Prövningsgrupp  Tidpunkt för 
område                 ansökan
Torneälven     Torneälven  1 september 2022
Sangisälven      Sangisälven  1 juli 2025
Luleälven      Bodån    1 februari 2027
Luleälven      Bodträskån   1 februari 2027
Luleälven      Luleälven  1 september 2033
Alterälven      Alterälven  1 februari 2026
Piteälven      Piteälven  1 september 2025
Åbyälven      Åbyälven  1 juli 2025
Kågeälven      Kågeälven  1 september 2022
Skellefteälven      Skellefteälven  1 februari 2030
Bureälven      Bureälven  1 februari 2032
Rickleån      Rickleån  1 februari 2022
Sävarån          Sävarån     1 februari 2026
Tavelån          Tavelån     1 juli 2025
Umeälven      Vindelälven  1 februari 2028
Umeälven      Stornorrfors  1 februari 2028
Umeälven      Umeälven  1 februari 2029
Öreälven      Öreälven  1 september 2026
Husån          Husån      1 september 2026
Gideälven      Gideälven  1 september 2027
Kustavrinnings-     
område 20      Idbyån      1 juli 2025
Moälven          Moälven      1 september 2026
Nätraån          Nätraån      1 februari 2032
Kustavrinnings-
område10      Mellan 
            Nätraån och 
            Ångermanälven  1 februari 2022
Ångermanälven      Vojmån      1 september 2029
Ångermanälven      Ångermanälven  1 februari 2028
Ångermanälven      Faxälven  1 februari 2029
Ångermanälven      Fjällsjöälven  1 februari 2030
Kustavrinnings-
område 1        Mellan Ångerman-
            älven och 
            Gådeån     1 februari 2022
Indalsälven      Storbodströmmen  1 september 2035
Indalsälven      Dammån      1 september 2035
Indalsälven      Ytterån 
            uppströms 
            Storsjön  1 februari 2035
Indalsälven      Långan      1 februari 2035
Indalsälven      Indalsälven 
            uppströms 
            Ockeströmmen  1 februari 2036
Indalsälven      Hårkan      1 september 2034
Indalsälven      Indalsälven  1 februari 2034
Indalsälven      Åreälven  1 september 2036
Indalsälven      Storsjön  1 september 2035
Ljungan          Gimån      1 februari 2026
Ljungan          Ljungan      1 juli 2025
Gnarpsån      Gnarpsån  1 september 2033
Harmångersån      Harmångersån  1 september 2026
Delångersån      Delångersån  1 februari 2027
Ljusnan          Ljusnan 
            nedströms 
            Orsjön      1 september 2030
Ljusnan          Ljusnan 
            uppströms 
            Laforsen  1 september 2032
Ljusnan          Ljusnan 
            uppströms 
            Orsjön      1 februari 2032
Ljusnan          Voxnan      1 februari 2031
Hamrångeån      Hamrångeån  1 februari 2022
Testeboån      Testeboån  1 september 2022
Gavleån          Gavleån      1 februari 2038
Gavleån          Gavleån 
            uppströms 
            Storsjön  1 februari 2037
Dalälven      Dalälven mellan  1 februari 2035
Dalälven      Dalälven nedre  1 februari 2026
Dalälven      Lillälven 
            uppströms 
            Dalälven  1 februari 2038
Dalälven      Västerdalälven  1 september 2030
Dalälven      Oreälven  1 september 2027
Dalälven      Siljan mindre 
            biflöden  1 februari 2027
Dalälven      Österdalälven  1 februari 2033
Tämnarån      Tämnarån  1 februari 2022
Norrström      Sverkestaån  1 september 2036
Norrström      Hedströmmen  1 september 2026
Norrström      Teen uppströms  1 februari 2039
Norrström        Dyltaån      1 februari 2032
Norrström      Borsån      1 februari 2034
Norrström      Svartån till 
            Hjälmaren  1 februari 2037
Norrström      Hjälmaren  1 september 2037
Norrström      Eksågsån  1 september 2038
Norrström      Fyrisån      1 september 2025
Norrström      Kolbäcksån 
            nedre      1 september 2028
Norrström      Kolbäcksån övre  1 september 2029
Norrström      Örsundaån  1 september 2025
Norrström      Svartån till 
            Mälaren      1 september 2025
Norrström      Sagån      1 september 2025
Norrström      Nedre Arbogaån  1 februari 2036
Tyresån          Tyresån      1 februari 2022
Trosaån          Trosaån      1 februari 2022
Nyköpingsån      Nyköpingsån  1 juli 2025
Kilaån          Kilaån      1 februari 2022
Kustavrinningsområde 16  Norr Bråviken  1 juli 2025
Motala ström      Stångån      1 september 2031
Motala ström      Huskvarnaån  1 februari 2033
Motala ström      Motala ströms 
            huvudfåra  1 februari 2031
Motala ström      Svartån 
            uppströms Roxen  1 februari 2032
Motala ström      Hällestadsån 
            uppströms Glan  1 september 2032
Motala ström      Vättern norra  1 februari 2027
Motala ström      Vättern södra  1 februari 2027
Söderköpingsån      Söderköpingsån  1 juli 2025
Kustavrinningsområde 14  Mellan Söder-
            köpingsån och 
            Vindån     1 juli 2025
Vindån          Vindån      1 juli 2025
Storån          Storån      1 februari 2036
Kustavrinningsområde 18  Mellan Storån 
            och Botorps-
            strömmen  1 februari 2036
Botorpsströmmen      Botorpsströmmen  1 september 2037
Marströmmen      Marströmmen  1 februari 2036
Virån          Virån      1 september 2035
Emån          Silverån  1 september 2028
Emån          Emån nedströms 
            Gårdvedaån  1 februari 2028
Emån          Gårdvedaån  1 februari 2028
Emån          Emån uppströms 
            Gårdvedaån  1 september 2028
Alsterån      Alsterån  1 september 2027
Ljungbyån      Ljungbyån  1 februari 2036
Hagbyån          Hagbyån  1 februari 2037
Bruatorpsån      Bruatorpsån  1 februari 2037
Lyckebyån      Lyckebyån  1 september 2035
Kustavrinningområde 9  Silletorpsån  1 februari 2038
Nättrabyån      Nättrabyån  1 februari 2038
Kustavrinningsområde 2 Listerbyån  1 februari 2038
Ronnebyån      Ronnebyån  1 september 2036
Vierydsån      Vierydsån  1 september 2033
Bräkneån      Bräkneån  1 juli 2025
Kustavrinningsområde 15  Hällarydsån  1 juli 2025
Mieån          Mieån  1 september 2022
Mörrumsån      Mörrumsån
            uppströms 
            Helgasjön    1 september 2026
Mörrumsån      Mörrumsån mellan 
            Åsnen och 
            Helgasjön  1 februari 2026
Mörrumsån      Mörrumsån 
            nedströms Åsnen 1 februari 2026
Skräbeån      Skräbeån  1 september 2025
Helge å          Vramsån      1 september 2029
Helge å          Almaån      1 september 2029
Helge å          Helge å      1 februari 2029
Kustavrinningsområde 13  Österlen  1 september 2025
Kävlingeån      Kävlingeån  1 september 2025
Vege å          Vege å      1 september 2025
Rönne å          Rönne å      1 februari 2022
Stensån          Stensån      1 februari 2022
Lagan          Härån      1 februari 2035
Lagan          Lagan nedströms 
            Ängabäck  1 februari 2032
Lagan          Lagan uppströms 
            Ängabäck  1 september 2033
Lagan          Toftaån      1 september 2034
Lagan          Krokån och 
            Vänneån      1 september 2032
Lagan          Lagan biflöden 
            nedströms 
            Ängabäck  1 september 2032
Lagan          Bolmån      1 februari 2034
Genevadsån      Genevadsån  1 september 2022
Fylleån          Fylleån      1 september 2022
Nissan          Kilan      1 februari 2030
Nissan          Nissan 
            uppströms 
            Färgaryd  1 september 2030
Nissan          Nissan 
            nedströms 
            Färgaryd  1 februari 2030
Suseån          Suseån      1 september 2022
Ätran          Ätran samt 
            Högvadsån  1 september 2026
Ätran          Ätran biflöden 
            från Fegen  1 september 2029
Ätran          Ätran uppströms 
            Högvadsån  1 februari 2029
Ätran          Assman 
            uppströms Ätran 1 februari 2030
Kustavrinningsområde 11  Tvååkersån 
            m.fl.      1 februari 2022
Viskan          Viskan      1 september 2031
Kustavrinningsområde 19  Mellan Viskan 
            och Rolfsån   1 februari 2029
Rolfsån          Rolfsån      1 september 2022
Kungsbackaån      Kungsbackaån  1 september 2025
Kustavrinningsområde 8  Mellan 
            Onsalahalvön 
            och Göta älv  1 juli 2025
Göta älv      Alsterälven  1 februari 2032
Göta älv      Visman      1 september 2032
Göta älv      Forsnäsån  1 februari 2035
Göta älv      Åmålsån      1 september 2035
Göta älv      Råmmån och 
            Sjöråsån  1 februari 2035
Göta älv      Borgvikeälven  1 september 2035
Göta älv      Mölndalsån  1 februari 2026
Göta älv      Nossan      1 september 2034
Göta älv      Vänern mindre 
            tillflöden  1 februari 2035
Göta älv      Dalbergsån  1 februari 2035
Kustavrinningsområde 6  Mellan Göta älv 
            och Bäveån  1 februari 2022
Upperudsälven      Upperudsälven 1  1 februari 2033
Upperudsälven      Upperudsälven 2  1 september 2033
Upperudsälven      Upperudsälven 3  1 september 2033
Upperudsälven      Upperudsälven 4  1 september 2033
Byälven          Byälven 2  1 september 2037
Byälven          Byälven 3  1 februari 2038
Byälven          Byälven 4  1 september 2038
Byälven          Byälven 1  1 februari 2037
Norsälven      Norsälven 
            nedströms Övre 
            Fryken      1 februari 2036
Norsälven      Norsälven 
            uppströms Övre 
            Fryken      1 september 2036
Klarälven      Kvarntorpsån  1 februari 2029
Klarälven      Årosälven  1 september 2029
Klarälven      Tjärnsälven  1 februari 2029
Klarälven      Klarälven  1 september 2028
Gullspångsälven      Svartälven 
            biflöden  1 september 2027
Gullspångsälven      Storforsälven  1 februari 2028
Gullspångsälven      Lungälven och 
            Bjurbäcksälven  1 september 2025
Gullspångsälven      Svartälven övre  1 februari 2026
Gullspångsälven      Sikforsån  1 september 2026
Gullspångsälven      Gullspångsälven 
            nedre      1 juli 2025
Tidan          Ösan uppströms 
            Östen    1 februari 2031
Tidan          Tidan uppströms 
            Östen      1 februari 2031
Tidan          Tidan biflöden 
            till Stråken  1 februari 2031
Tidan          Tidan nedströms 
            Östen      1 februari 2031
Lidan          Lidan      1 september 2034
Säveån          Säveån      1 september 2030
Göta älv nedströms   Göta älvs
Vänern          huvudfåra  1 februari 2034 
Bäveån          Bäveån      1 juli 2025
Örekilsälven    Örekilsälven  1 februari 2022
Enningdalsälven      Enningdalsälven  1 februari 2022
Nea          Nea      1 februari 2027
Kustavrinningsområde 5  Gotland nordost  1 februari 2022
Fjällavrinningsområde 3  Avrinning till 
            Norge inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Umeå tingsrätt 1 juli 2025
Kustavrinningsområde 17  Avrinning till 
            Östersjön inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Umeå tingsrätt  1 februari 2026
Fjällavrinningsområde 2  Avrinning till 
            Norge inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Östersunds 
            tingsrätt  1 februari 2029
Kustavrinningsområde 4  Avrinning till 
            Östersjön inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Östersunds 
            tingsrätt  1 juli 2025
Fjällavrinningsområde 1  Avrinning till 
            Norge inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Vänersborgs 
            tingsrätt  1 februari 2028
Kustavrinningsområde 7  Avrinning till 
            Östersjön inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Nacka tingsrätt  1 februari 2022
Kustavrinningsområde 12  Avrinning till 
            Västerhavet inom
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Vänersborgs 
            tingsrätt  1 februari 2022
Kustavrinningsområde 3  Avrinning till 
            Östersjön och 
            Västerhavet inom 
            domsområdet för 
            Mark- och miljö-
            domstolen vid 
            Växjö tingsrätt  1 juli 2025
Förordning (2024:285).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.