Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1997:835
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1997-11-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:420
Övrig text: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2007:9. Rättelseblad 2006:511 har iakttagits
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

2 a §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Avbrott i medlemskapet

2 b §   När arbetslöshetskassan prövar om en sökande har uppfyllt medlemsvillkoret i 7 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska den bortse från avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte överstiger åtta veckor. Detta gäller dock inte avbrott som beror på beslut om uteslutning enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2018:109).

Dagpenningens storlek

3 §   Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat under hela ramtiden med 510 kronor per dag, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.
Förordning (2020:220).

4 §   Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 510 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 1 000 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 1 000 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Förordning (2020:428).

Omräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst

4 a §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid enligt 23 g § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2009:664).

4 b §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst enligt 25 a § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2009:664).

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension

5 §   När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas pensionen om till ett dagsbelopp som är 1/22 av pensionsbeloppet per månad. Om pensionen anges i belopp per år, ska pensionen först omräknas till pensionsbelopp per månad genom att årspensionen divideras med 12.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur pension, som avser annan tid än månad eller år, ska omräknas till ett dagsbelopp.
Förordning (2018:109).

Företagares arbetslöshet

5 a §   En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning vidtar en åtgärd i den upphörda näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning. Förordning (2010:736).

5 b §   En företagare som har upphört att att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter vidtar en avvecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten som inte hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en avvecklingsåtgärd enligt första stycket. Förordning (2010:736).

5 c §   En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter hyr ut lokal eller arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Första stycket gäller under förutsättning att företagaren inte tidigare hyrt ut lokalen eller arrenderat ut marken i näringsverksamheten. Förordning (2010:1179).

5 d §   Trots vad som anges i 35 § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får en bedömning enligt första stycket samma paragraf göras redan tre år från det att näringsverksamheten återupptogs av företagaren eller av en närstående person till denne. Förordning (2023:420).

5 e §   Har upphävts genom förordning (2020:523).

Ersättning till personer som kombinerat anställning med företagande

5 f §   Dagsförtjänsten för en sökande som kombinerat anställning med företagande enligt 37 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring bestäms enligt följande.

Underlaget för beräkning av dagsförtjänsten från företaget bestäms enligt 37 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Dagsförtjänsten beräknas sedan till en tvåhundrasextiondel av underlaget och multipliceras med 22. Produkten multipliceras med antalet månader inom ramtiden som den sökande bedrivit näringsverksamhet.

Den framräknade inkomsten av näringsverksamheten adderas med den sökandes sammanlagda inkomst från anställning under ramtiden. Summan divideras med 51,96 veckor och beräknas därefter enligt 25 a § nämnda lag. Förordning (2020:503).

5 g §   En sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka med att bedriva näringsverksamhet om högst tio timmar i genomsnitt per vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

Första stycket gäller under förutsättning att deltidsanställningen och näringsverksamheten bedrivits parallellt under minst sex månader och att näringsverksamheten inte utökas i samband med arbetslösheten. Den genomsnittliga veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller överstiga tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut inom arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2020:503).

Företagare som är yrkesfiskare

6 §   En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga försörjning och som är medlem i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhetsområde ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten och avbrottet beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden. Förordning (2011:9).

6 a §   Ersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten får inte lämnas för någon dag under de fyra första veckorna efter det att en sökande har återupptagit en fiskeverksamhet som tidigare upphört enligt 35 § första och andra styckena eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2010:2023).

6 b §   Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på ishinder lämnas för högst sextio dagar per år.

Till den som uteslutande bedriver bottengarnsfiske lämnas ersättning vid tillfälligt avbrott som beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden för sammanlagt högst tjugo dagar per år.

Vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på andra väderleksförhållanden än ishinder och som inträffar utomlands lämnas ersättning endast för de dagar när sökanden tvingas ligga i en sådan nordisk nödhamn som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har godkänt. Förordning (2010:2023).

6 c §   Har upphävts genom förordning (2011:9).

Ersättning vid deltidsarbete

7 §   Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

8 §   Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2008:58).

9 §   För personer som är arbetslösa under del av vecka beräknas ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

10 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om beräkning av ersättning vid deltidsarbete när arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka. Förordning (2003:1110).

11 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om karenstid utöver vad som följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om sökande som utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa.
Förordning (2008:58).

12 §   Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning vid korttidsarbete

13 §   Ersättning till en sökande som deltar i korttidsarbete får lämnas för tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Förordning (2013:1178).

Ersättning under utbildning

14 §   Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att
   1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
   2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

15 §   Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter arbetslöshetens inträde, under förutsättning att
   1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
   2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete,
   3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och
   4. utbildningen inte finansieras med omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om sökanden före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2022:865).

16 §   Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att
   1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
   2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete,
   3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
   4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

17 §   Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 §   Ersättning under uppehåll i utbildning får lämnas om det är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter angående villkoren för arbetslöshetsersättning under uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning.
Förordning (2006:1552).

Ersättning under permittering

19 §   Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning. Förordning (2014:1045).

Ersättning under tjänstledighet

19 a §   Ersättning får lämnas till en person som beviljats tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas, även om arbetsgivaren har en kvarvarande rehabiliteringsskyldighet, om arbetsgivaren vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som fram till tidpunkten för ansökan om ersättning varit möjliga.
Förordning (2008:937).

19 b §   Ersättning får lämnas till en person med deltidsanställning som beviljats tjänstledighet utan lön för att kunna utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte går att kombinera. Förordning (2008:937).

Giltig anledning att lämna arbete

19 c §   En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren.
Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör. Förordning (2013:680).

19 d §   Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 e §   Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 f §   Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 g §   Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 h §   Har upphävts genom förordning (2013:137).

Uppgiftsskyldighet

20 §   Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
   3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, omfattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och
   4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits. Förordning (2017:824).

21 §   En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,
   3. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
   4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt 43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
   5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
   6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
   7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning, och
   8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning. Förordning (2017:4).

22 §   Försäkringskassan ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
   3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
   4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
   5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
   6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut,
   7. vilket belopp som har betalats ut, och
   8. om ett beslut ändrats. Förordning (2009:1185).

22 a §   Pensionsmyndigheten ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att en anmälan eller en ansökan om pension eller annan förmån har lämnats in,
   3. vilken pension eller förmån som har beviljats,
   4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån utges eller har utgetts,
   5. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
   6. vilket belopp som har betalats ut och
   7. om ett beslut ändrats, och
   8. om uttag av pension har återkallats.
Förordning (2009:1185).

23 §   Centrala studiestödsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
   3. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,
   4. vilket studiestöd som har beviljats,
   5. omfattningen av studiestödet,
   6. vilket studiestöd som har betalats ut,
   7. för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och
   8. om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd.
Förordning (2006:1482).

24 §   En sökandes arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
   3. vilken dag ersättningsperioden börjar,
   4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag,
   5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
   6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
   7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
   8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
   9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
   10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
   11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats,
   12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
   13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt,
   14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension, och
   15. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum.
Förordning (2015:8).

24 a §   En sökandes arbetslöshetskassa ska till Pensionsmyndigheten lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, och
   2. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats.
Förordning (2009:1185).

25 §   En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala studiestödsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,
   3. hans eller hennes normalarbetstid,
   4. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar, och
   5. om han eller hon inte har rätt till ersättning.
Förordning (2006:1552).

25 a §   Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild till en annan arbetslöshetskassa:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. vilket datum han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,
   3. vilket datum han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till utträdet,
   4. vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
   5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbetstid,
   6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
   7. antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
   8. antalet förbrukade veckor enligt begränsningsregeln i 7 §,
   9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
   10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
   11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
   12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 43-43 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag,
   13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
   14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades. Förordning (2017:4).

25 b §   Kronofogdemyndigheten har rätt att få del av följande uppgifter som en arbetslöshetskassa har om en sökande:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
   3. med vilket belopp arbetslöshetsersättning ska betalas ut,
   4. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning,
   5. beräknad dagpenning som lämnas samt skatteavdrag på denna, och
   6. antal möjliga ersättningsdagar som återstår av ersättningsperioden.

Om det finns skäl för det, ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:937).

Lämpligt arbete

26 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2013:680).

Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd motsvarande lön

27 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön enligt 13 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2006:511).

Övriga bestämmelser

28 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får inte förlänga perioden att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och Nordirland så att perioden sammantaget överstiger tre månader. Förordning (2021:985).

29 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer.
Förordning (2003:1110).

30 §   En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa ska göras på den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på något annat sätt som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras elektroniskt.

På den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer ska arbetsgivaren på begäran utfärda ett intyg om den arbetssökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma sökandens rätt till ersättning.
Förordning (2013:680).

30 a §   En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på återbetalning eller ränta ska i beslutet ange vilka de särskilda skälen för eftergift är. Kassan ska också dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:391).

31 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning.
Förordning (2003:1110).


Övergångsbestämmelser

2000:977

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För personer som deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller 13 § i sin äldre lydelse.

2001:435
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001.
   2. För den som före ikraftträdandet påbörjat en ersättningsperiod skall ersättning med förhöjt belopp lämnas under den tid som återstår av de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Den begränsning om längst 20 kalenderveckor som anges i 4 § gäller även i detta avseende.

2002:896
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2005:526

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005. Bestämmelsen i 24 § 9 skall dock bara tillämpas på uppgifter som lämnats efter ikraftträdandet.

2006:1482
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2006:1552
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
   2. Den äldre lydelsen av 3 § gäller fortfarande för den som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har rätt till ersättning enligt studerandevillkoret.
   3. Den äldre lydelsen av 22 och 24-25 a §§ gäller fortfarande för den som har fått ersättning med förhöjt belopp.

2008:58

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före den 7 april 2008 ska inte beaktas vid tillämpningen av 7 § i dess nya lydelse.

2010:284
   1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2010.
   2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet gäller 16 och 17 §§ i sin äldre lydelse till den tidpunkt då arbetslösheten upphör första gången efter ikraftträdandet.

2010:1700
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning som avser tid före ikraftträdandet.
   3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har upphört före ikraftträdandet ska bestämmelserna i 19 g och 19 h §§ avse fastställd antagandeinkomst respektive fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2010:2023
   1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet. Dock ska äldre föreskrifter inte gälla längre än till den tidpunkt då tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten upphör första gången efter ikraftträdandet.

2013:137
      1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet.

2013:680
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
   2. Den äldre lydelsen av 21 § 4 och 25 a § 12 gäller fortfarande för den som har fått sin ersättning nedsatt eller stängts av från eller frånkänts rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.

2015:497
   1. Denna förordning träder i kraft den 7 september 2015.
   2. De nya föreskrifterna ska tillämpas på ersättningsdagar från och med ikraftträdandet. Detta gäller även för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet.

2017:4
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
   3. För den som vid ikraftträdandet har en pågående ersättningsperiod ska ersättningsdagar under veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före ikraftträdandet räknas om till förbrukade veckor med deltidsarbete. Vid omräkningen ska varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete räknas som en förbrukad vecka med deltidsarbete.

2017:824
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. För uppgifter om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 20 § i den äldre lydelsen.

2018:109
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
   2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5 § i den äldre lydelsen.

2020:220
   1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
   2. Bestämmelsen i 5 d § ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
   3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen.

2020:221
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
Förordning (2020:1252).
   2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppehåll i näringsverksamhet som har inletts före ikraftträdandet. Förordning (2020:1252).

2020:263
   1. Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2020.
   2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock för arbetslöshetsersättning som avser tid från och med den 13 april 2020.
   3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före den 13 april 2020 gäller 4 § i den äldre lydelsen.

2020:428
   1. Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2020.
   2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före den 29 juni 2020 gäller 4 § i den äldre lydelsen.

2020:523
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
Förordning (2022:1840).
   2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2021:65
   1. Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2021.
   2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.

2023:420
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
   2. Om näringsverksamheten återupptogs under perioden 2020-2023 gäller äldre föreskrifter.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.