Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1997:691
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-09-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1051
Övrig text: Rättelseblad 2004:1226, 2005:652 och 2013:660 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.

Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas "utan avgift".

Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med den staten.
Förordning (2020:39).

2 §   Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 §   Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Regeringskansliet har bestämt något annat.

Om det är möjligt, ska utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, ska utlandsmyndigheten besluta att staten ska stå för kostnader som avses i första stycket. Förordning (2020:39).

3 a §   Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat. Förordning (2013:980).

4 §   Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97).
Förordning (2011:707).

5 §   Har upphävts genom förordning (2001:535).

6 §   Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 §   Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 §   Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften.

En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 §   Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Regeringskansliet har fastställt. Har Regeringskansliet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, räknas avgiften om efter den köpkurs för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Beloppet ska avrundas nedåt till ett jämnt belopp.
Förordning (2020:39).

10 §   Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan besluta att ett honorärkonsulat får behålla avgifter som har betalats in till konsulatet.
Förordning (2020:39).

11 §   En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen.

Regeringskansliets beslut får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2014:533
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
   2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den äldre lydelsen.

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.

Vanligt pass            1 600 kr
Nationellt identitetskort        1 600 kr
Provisoriskt pass          1 800 kr
Europeiska unionens provisoriska resehandling    1 800 kr
Främlingspass            750 kr
Provisoriskt främlingspass        500 kr
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd
av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige  utan avgift
Utlämnande av pass eller nationellt identitetskort som
utfärdats av annan myndighet        200 kr
Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd
av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige  utan avgift
Visering

Nationell visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen
(2005:716) Visering för inresa och vistelse i Sverige  60 euro
Visering för barn under sex år        utan avgift
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt
regeringsbeslut överförs till Sverige      utan avgift
Visering för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö      utan avgift
Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått
stipendier för studier i Sverige      utan avgift
Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar
resor för studier eller utbildning      utan avgift
Visering för forskare som avser att bedriva forskning
inom Europeiska unionen          utan avgift
Visering (för diplomater m.fl.) som avgörs av Regeringskansliet med stöd av 3 kap. 5 §
utlänningslagen (2005:716)        utan avgift
För medborgare i länder med vilka Europeiska unionen har ingått viseringsförenklingsavtal tas avgift ut för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige med de belopp som anges i gällande avtal.

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt
18 år              1 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte
fyllt 18 år             750 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 9 §
utlänningslagen (2005:716)               2 200 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 10 § eller
6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716)  2 200 kr
Tillstånd enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 §
eller 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)      2 000 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 a § utlänningslagen
(2005:716) för att bedriva näringsverksamhet      2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som fyllt 18 år        2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som inte fyllt 18 år      1 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller
motsvarande äldre bestämmelser        utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och
med den 15 november 2005                utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och
anhöriga till medborgare i en EES-stat         utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
om fri rörlighet för personer         utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare i Japan   utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö       utan avgift
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig
organisation fått stipendier för studier i Sverige   utan avgift
Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som kan beviljas sådant tillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen
(2005:716)                       utan avgift
Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas endast en avgift ut.

Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom det nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Medborgarskapsärenden

Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)    1 500 kr
Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet.

Sjöfart

Tillfällig nationalitetshandling      2 500 kr
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som
utfärdats av annan myndighet        200 kr
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.

Sjöförklaring, förrättning inklusive
förrättningsprotokoll           1 500 kr
Intyg o.d.

Levnadsintyg            utan avgift
Legalisering, hindersprövning, attest; annan form av
intyg eller bevis          200 kr
Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Körkort

Utlämnande av körkort          450 kr
om ärendet påbörjats och tillverkningsavgift betalats i
Sverige              200 kr
Honorärkonsulat som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 200 kr av denna avgift.

Vigsel

Vigselförrättning, inklusive protokoll      1 200 kr
Avgifter för kopior

Avgift beräknas efter sidantalet och betalas för varje påbörjad sida. För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer.

Tio sidor            50 kr
varje sida därutöver          2 kr
Särskild avgift

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för
varje påbörjad timme          600 kr
Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för
varje påbörjad timme          400 kr
för en dag dock högst          2 000 kr
Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid,
för varje påbörjad timme        800 kr
Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen ska sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. Förordning (2022:1051).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.