Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1996:992
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-10-24
Upphävd: 2018-03-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den patientskadenämnd som avses i 17 § patientskadelagen (1996:799) består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna skall tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.

Det skall finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. Sådan ersättare skall uppfylla samma krav som den ledamot som skall ersättas.

Ordföranden och de andra ledamöterna, utom försäkringsgivarledamoten, samt ersättare för dessa utses av regeringen för tre år. Försäkringsgivarledamoten och ersättare för denne utses för samma tid av Patientförsäkringsföreningen.

2 §   Försäkringsgivarledamot som är anställd hos en försäkringsgivare får inte delta i handläggningen av ärende som rör den försäkringsgivaren.

I övrigt gäller för Patientskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar samma jäv som enligt 11 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs för den som skall handlägga ett ärende enligt den lagen.

3 §   Patientskadenämnden är beslutför med ordförande och fyra andra ledamöter. Minst två av de fyra ledamöterna skall företräda patienternas intressen. Samtliga ledamöter skall kallas till nämndens sammanträden. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas. Ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid sammanträde med nämnden och får då delta i överläggning men inte i beslut.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattats av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4 §   Ordföranden eller dennes ersättare får fatta beslut i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Om ett ärende har inslag av principiell art, skall ärendet dock alltid hänskjutas för avgörande med ledamöter.

Ärenden som har avgjorts av ordföranden eller dennes ersättare ensam, skall anmälas för nämnden vid nästa sammanträde.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.