Till innehåll på sidan

Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:8
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-01-27
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:520
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 29 september 1993 skall gälla som svensk förordning.

Överenskommelsen finns i bilagan till denna förordning i engelsk och svensk originaltext.

2 §   Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 i överens- kommelsen.
   1. Upplysningar, handlingar och andra meddelanden som erhållits enligt denna överenskommelse får inte användas för andra syften än de som anges i denna överenskommelse utan skriftligt medgivande från den tullmyndighet som lämnade dem. Dessa bestämmelser är ej tillämpliga på upplysningar, handlingar och andra meddelanden angående brott som rör narkotika och psykotropa ämnen.

Varje tullmyndighet skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad angår gott- görelse till sakkunniga, vittnen, tolkar och översättare.

Done at Stockholm, on September 29, 1993, in duplicate, in the Swedish, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement the English text shall prevail. Förordning (1999:520).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.