Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:361
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1994-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:734
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   I denna förordning ges föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl. i anslutning till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16).

2 §   Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m.
för vissa utlänningar.

Vissa närmare bestämmelser om mottagandet

2 a §   Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.

Informationen ska ges skriftligen och på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.

Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård.
Förordning (2015:608).

2 b §   Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall inom tre dagar efter det att de lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument som intygar att innehavaren är asylsökande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls i förvar. Förordning (2005:16).

2 c §   När Migrationsverket erbjuder utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om utlänningarna samtycker till det, se till att familjer i största möjliga utsträckning hålls samman. Förordning (2005:16).

2 d §   Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Förordning (2006:217).

Avtal om sysselsättning

3 §   I avtal som anges i 6 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ingå
   1. ett villkor om att den som tillhandahåller arbete åt utlänningar som avses i 1 § den lagen till dessa utlänningar inte får betala ut lön eller annan ersättning för arbetet, och
   2. en påminnelse om att skadeståndslagen (1972:207) och de föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) som anges i 5 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för arbetet.

Bostadsersättning

4 §   Bostadsersättning enligt 16 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får beviljas utlänning som
   1. har beviljats arbetstillstånd eller undantag från skyldigheten att inneha arbetstillstånd,
   2. har fått eller erbjudits en anställning om minst tre månader, och
   3. för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort där Migrationsverket saknar möjlighet att erbjuda anläggningsboende.

Bostadsersättning lämnas endast så länge anställningsförhållandet består.

Bostadsersättning lämnas med 350 kronor per månad. För det fall utlänningens familj flyttar med till anställningsorten lämnas bostadsersättning med 850 kronor per månad sammanlagt för familjen. Förordning (2005:27).

Dagersättning

5 §   Dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.

Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

6 §   När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas en reducerad dagersättning.

Dagersättning per person lämnas med följande belopp.

            Dagersättning inkl.   Dagersättning exkl.
            egen mathållning    egen mathållning
Ensamstående      71 kr          24 kr
Sammanboende      61 kr          19 kr
Barn 0--3 år      37 kr          12 kr
Barn 4--10 år      43 kr          12 kr
Barn 11--17 år     50 kr          12 kr
Hemmavarande      61 kr          19 kr
vuxen

För familjer som har fler än två barn lämnas hel dagersättning endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen lämnas dagersättning med hälften av det belopp som gäller för barnet enligt tabellen.

Särskilt bidrag

7 §   Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning.

Att särskilt bidrag i vissa fall får lämnas för avgifter för sjukvård, läkemedel och tandvård framgår av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Eget boende i en del av en kommun med sociala och ekonomiska utmaningar

7 a §   En del av en kommun ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar i den mening som avses i 10 a § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om den anges i en gällande förteckning enligt 7 c §.
Förordning (2019:1205).

7 b §   De kommuner som anges i bilaga 1 till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden får till Migrationsverket anmäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som avses i 7 c §. Vid bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas och särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet.

Innan en kommun gör en anmälan, ska kommunen inhämta ett yttrande från länsstyrelsen över den eller de delar av kommunen som kommunen avser att anmäla. Om länsstyrelsen anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av kommunen anmäls, ska länsstyrelsen invända mot det i yttrandet. En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan.

En anmälan ska gälla tills vidare. Om en kommun som har gjort en anmälan inte längre anges i bilaga 1 till förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, ska anmälan anses återkallad. Förordning (2020:734).

7 c §   Migrationsverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de delar av kommuner som är anmälda enligt 7 b §. Förteckningen ska uppdateras så snart det finns behov, dock senast två veckor efter det att en anmälan har gjorts eller återkallats. De delar av förteckningen som ändras vid en uppdatering ska börja gälla
   1. omedelbart, om ändringen medför att en del av en kommun tas bort från förteckningen, eller
   2. från det årsskifte som inträffar närmast efter två månader från uppdateringen, om ändringen medför att en del av en kommun läggs till i förteckningen.

I förteckningen ska det för varje del av en kommun anges från och med vilket datum som förteckningen gäller.

Trots första stycket 2 ska en ändring som medför att en del av en kommun läggs till i förteckningen börja gälla den 1 juli 2020, om uppdateringen av förteckningen har gjorts före den 1 maj 2020. Förordning (2020:734).

Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden

8 §   Den som vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag skall göra en skriftlig ansökan.

Ansökan skall innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga. Förklaringen skall vara underskriven av den sökande.

8 a §   Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller storleken av biståndet. Förordning (2011:1135).

9 §   Har en ansökan om bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges den sökande.

Utbetalning

10 §   Bostadsersättning och dagersättning betalas ut förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl leder till annat.

Övriga bestämmelser

11 §   Fordran på bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller utmätas.

11 a §   Länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra stycket får inte överklagas. Förordning (2020:734).

12 §   Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Migrationsverket. Förordning (2000:407).


Övergångsbestämmelser

1994:361

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla.
Statens invandrarverk skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna bistånd i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet av denna förordning hade sådant bistånd enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.

2020:734
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2020.
   2. En anmälan till Migrationsverket enligt 7 b § som har gjorts före ikraftträdandet ska, trots det som sägs i 7 b § tredje stycket första meningen, upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.