Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1994:1121
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:926
Övrig text: Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §   Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §   I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
                    gren- eller
                    tilläggsspecialitet
Allmänmedicin              Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.     Anestesi och
                    intensivvård
Barnmedicinska specialiteter      Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin        Barn- och
                    ungdomsallergologi
                    Barn- och
                    ungdomsneurologi med
                    habilitering
                    Neonatologi
                    Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar         Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.  Internmedicin
                    Kardiologi
                    Medicinsk
                    gastroenterologi och
                    hepatologi
                    Endokrinologi och
                    diabetologi
                    Medicinska
                    njursjukdomar
                    Lungsjukdomar
                    Hematologi
                    Allergologi
                    Geriatrik
                    Klinisk fysiologi
                    Infektionsmedicin
                    Arbets- och
                    miljömedicin
Reumatologi               Reumatologi
Vissa opererande specialiteter     Kirurgi
                    Urologi
                    Barn- och
                    ungdomskirurgi
                    Plastikkirurgi
                    Thoraxkirurgi
                    Ortopedi
                    Handkirurgi
                    Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi        Obstetrik och
                    gynekologi
Psykiatriska specialiteter       Psykiatri
                    Rättspsykiatri
                    Barn- och
                    ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar              Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.   Öron-, näs- och
                    halssjukdomar
                    Hörsel- och
                    balansrubbningar
                    Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.              Onkologi
                    Gynekologisk onkologi
Neurologi                Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §   För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
   1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
   2. bedömning och rådgivning eller information, eller
   3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt.
Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare      Normal-  Tids-  Sammanlagt 
      arvode  åtgång   mottaget 
      kronor  minuter  arvode kronor
Allmänmedicin      927  25  2 944 000
Anestesi och
intensivvård      927  20  3 432 000
Barnmedicinska
specialiteter      1 119  30   2 816 000
Hud- och könssjukdomar  927  20  3 359 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.  962  25   3 044 000
Reumatologi      1 407  35  2 808 000
Vissa opererande
specialiteter      962  20   3 559 000
Obstetrik och
gynekologi      1 193  25  3 441 000
Psykiatriska
specialiteter      1 650  50  2 305 000
Ögonsjukdomar      1 037  25  3 353 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.  962  20   3 557 000
Onkologi      962  25  2 922 000
Neurologi      1 530  35  3 215 000
Läkare utan
specialistkompetens  546  20   1 885 000
Förordning (2023:124).

5 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare          Normal- Tids-  Sammanlagt
            arvode åtgång mottaget
            kronor minuter arvode kronor
Allmänmedicin      954  25  3 029 000
Anestesi och
intensivvård      954  20  3 532 000
Barnmedicinska   
specialiteter      1 151  30   2 898 000
Hud- och könssjukdomar 954  20  3 456 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.  990  25  3 132 000
Reumatologi      1 448  35  2 889 000
Vissa opererande
specialiteter      990  20  3 662 000
Obstetrik och
gynekologi     1 228  25  3 541 000
Psykiatriska
specialiteter      1 698  50  2 372 000
Ögonsjukdomar    1 067  25  3 450 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.  990  20   3 660 000
Onkologi      990  25  3 007 000
Neurologi      1 574  35  3 308 000
Läkare utan
specialistkompetens  562  20  1 940 000
Förordning (2023:926).

5 a §   Har upphävts genom förordning (2021:1180).

6 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare        Reducerat   Ersättningstak 
        normalarvode   kronor
        kronor
Allmänmedicin          462      3 639 000
Anestesi och intensivvård  462      5 370 000
Barnmedicinska specialiteter  558      3 737 000
Hud- och könssjukdomar      462      4 504 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.      485       4 028 000
Reumatologi          702      4 119 000
Vissa opererande specialiteter  486      5 507 000
Obstetrik och gynekologi  602      4 615 000
Psykiatriska specialiteter  825      3 060 000
Ögonsjukdomar          518      4 870 000
Öron-, näs- och halssjukdomar
m.m.              486      4 709 000
Onkologi          486      4 042 000
Neurologi          763      4 356 000
Läkare utan specialistkompetens  273      2 567 000
Förordning (2023:124).

6 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare              Reducerat    Ersättningstak
                normalarvode  kronor
                kronor
Allmänmedicin        475     3 745 000
Anestesi och intensivvård  475      5 526 000
Barnmedicinska specialiteter  574      3 845 000
Hud- och könssjukdomar      475      4 635 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.     499       4 145 000
Reumatologi          722     4 238 000
Vissa opererande specialiteter  500      5 667 000
Obstetrik och gynekologi  619      4 749 000
Psykiatriska specialiteter  849      3 149 000
Ögonsjukdomar          533      5 011 000
Öron-, näs- och halssjukdomar
m.m.            500     4 846 000
Onkologi          500     4 159 000
Neurologi          785      4 482 000
Läkare utan specialistkompetens  281      2 641 000
Förordning (2023:926).

6 a §   Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 308 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 149 kronor. Förordning (2023:124).

7 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 317 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 153 kronor. Förordning (2023:926).

7 a §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 182 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 92 kronor. Förordning (2023:124).

7 a §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 187 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 95 kronor. Förordning (2023:926).

Särskilt arvode

8 §   För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §.
Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 065 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 536 kronor. Förordning (2023:124).

9 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 096 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 552 kronor. Förordning (2023:926).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 941 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 473 kronor. Arvodet om 473 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 486 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 497 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.
Förordning (2023:124).

10 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 968 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 487 kronor. Arvodet om 487 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 500 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 511 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.
Förordning (2023:926).

Särskilda stödområden

10 a §   Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §.
Förordning (2014:369).

10 b §   Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.
   1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
   2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
   3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
   4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
   5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
   6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
   7. Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 308 kronor för medicinskt motiverade hem-besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 25 kronor. Förordning (2023:124).

11 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 317 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 26 kronor.
Förordning (2023:926).

Resekostnader

12 §   Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §   För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från regionen om undersökningen utförs efter remiss från
   1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
   2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
   3. en läkare inom företagshälsovård som
   - är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
   - arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
   - aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
   - samverkar med berörda samhällsorgan, och
   - drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2019:1019).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §   Regionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
   1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
   2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
   3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
   4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
   5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
Förordning (2019:1019).

15 §   Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som regionen ska betala. Förordning (2019:1019).

16 §   Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan ska läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som regionen har anvisat. Förordning (2019:1019).

17 §   En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för regionen och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 ska dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive region om han eller hon är verksam i två eller flera regioners områden och ska därvid även ange beräknad omfattning i respektive regions område. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta regionen om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (2019:1019).

18 §   Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).


Övergångsbestämmelser

1994:1121
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
   2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
   3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
   4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.

1995:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.

1995:1220
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1996:1360
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1997:94
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1997:197
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.

1997:891
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1998:1542
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2000:1033
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2001:851
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2002:793
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2003:820
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

2004:756
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2005:785
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1261
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2007:1207
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2008:960
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2009:83
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
   2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

2009:1381
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2010:1372
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

2010:1646
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2011:1186
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

2012:655
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:67
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.

2013:277
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:889
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

2013:1101
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1376
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2015:754
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2016:985
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2017:997
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2018:2067

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2019:793
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2021:20
   1. Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.
   2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2021.

2021:1180
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2021:1181
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2023:124
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023.
   2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2023.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2023.

2023:926
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2024.
   2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2024.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2024.

Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2024-02-01/

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder          Arvode   Reducerat 
          kronor  arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.    
101  
Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar
övervakning efter ingrepp)      2 871  2 309
102  
Regional anestesi          2 463  1 965
103  
Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp     5 195  4 149
104  
Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
(inkluderar övervakning efter ingrepp)  3 177  2 528
105  
Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering      3 343  2 679
106  
Smärtanalys. Förbehållet specialister
i smärtlindring.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
en gång per år och patient      1 813  1 454
107  
Nervblockad med ledning av
nervstimulator eller ultraljud      2 718  2 169
108  
Triggerpunktsblockad          1 354  1 098
109  
Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst 
två gånger per år och patient      1 813  1 454
Invärtesmedicinska specialiteter    
202  
Ultraljud, duplex carotis.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 158  1 735
203  
Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik.
Bedömning av batteristatus      2 158  1 735
207  
Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR
hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      1 875  1 504
208  
Omfattande arteriell utredning.

Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och
riskbedömning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 158  1 735
210  
Insättande av insulinbehandling med
pump.  
Ersättning för åtgärden lämnas högst
en gång per år och patient      2 158  1 735
214  
Eko-Doppler, färg-Doppler.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 896  2 309
215  
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
217  
Stress-eko.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      3 025  2 426
218  
Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
219  
Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
220  
Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.   
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
221  
Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 030  1 620
222  
Videocoloskopi              5 195  4 149
223  
Videogastroskopi          3 663  2 936
224  
Videosigmoideoskopi          4 044  3 240
225  
Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi
lämnas ytterligare ersättning om    663   537
226  
Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  2 158  1 735
Reumatologi    
227  
Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat.
Avser inte kortison eller metotrexat  1 919   958
228  
Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande
preparat eller cytostatikapreparat  2 744  2 195
229  
Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller
flera leder              2 745  2 195
Vissa opererande specialiteter    
301  
Sfincterotomi eller dilatation på grund
av analfissur eller kontraktur      2 896  2 309
302  
Exstirpation av anal- eller rektalpolyp  2 030  1 620
303  
Excision av pilonidalsinus      3 343  2 679
304  
Operation av gynecomasti      3 343  2 679
Tillägg för bilateral operation      2 506  2 017
305  
Operation av tumör i ben, brosk eller
underhud              2 744  2 195
306  
Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet           3 177  2 527
307  
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik  3 343  2 679
308  
Operation av hydrocele          2 896  2 309
309  
Sutur av collateralligament      2 896  2 309
312  
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)  3 663  2 936
313  
Cystoskopi              2 603  2 079
314  
Senskideklyvning          3 177  2 528
För varje tillkommande senskideklyvning  2 387   1 902
315  
Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps
(gäller inte gummiringsligatur)      3 343  2 679
318  
Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av
saphena magna på underbenet      2 896  2 309
319  
Vasectomi              3 025  2 426
320  
Borttagande av osteosyntesmaterial  3 343  2 679
321  
Exstirpation av ganglion, bursa      4 338  3 483
322  
Synovectomi i smärre leder      3 473  2 781
324  
Dorsal tenosynovectomi i handled samt
eventuell sentransferering      3 953  3 139
325  
Excision av dupuytrens contractur,    
ett finger              4 338  3 483
För varje tillkommande finger      3 177  2 528
326  
Sentransferering          3 953  3 139
327  
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos
barn                  4 926  3 953
328  
Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan          2 896  2 309
329  
Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett
patologiskt tillstånd          3 663  2 936
330  
Falangresektion vid hammartå,     
avmejsling av exostos          3 663  2 936
För varje tillkommande tå      2 769  2 207
332  
Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller
exstirpation av Mortons neurom     4 338  3 483
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom lämnas 75 % av
ersättningen för den andra operationen.    
Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris lämnas 75 % av
ersättningen för den andra operationen  3 253  2 613
334  
Exstirpation av tumör i munhåla och
svalg                  2 896  2 309
335  
Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur              2 030  1 620
336  
Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella
exstirpationer              5 359  4 287
337  
Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och
ultraljudsmätning av residualurin.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      3 025  2 426
338  
Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital
lagring av operationsfynd      5 626  4 503
339  
Cystostomi, dvs. anläggande av
suprapubisk kateter         1 875  1 504
340  
TUR-B vid G1-tumörer          4 044  3 240
341  
Endoskopisk strikturbehandling      3 343  2 679
342  
Lithotripsi, blåsevakuering      3 343  2 679
343  
Sondering av uretra hos man      2 324  1 863
345  
Operation av uretracaruncel eller
skeneit                  3 343  2 679
346  
Operation av intrauretrala condylom  2 335  1 863
347  
Operation av ljumskbråck      7 387  5 907
348  
Operation av epigastricabråck      5 195  4 149
349  
Operation av navelbråck          6 648  5 308
350  
Excision med sutur av ögonlockstumör  2 896  2 309
351  
Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten          2 030  1 620
För varje tillkommande tå      1 518  1 211
352  
Provexcision från arteria temporalis  2 030  1 620
353  
Videogastroskopi          3 663  2 936
354  
Videocoloskopi              5 195  4 149
355  
Videosigmoideoskopi          4 044  3 240
356  
Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang                  4 926  3 943
För varje tillkommande åtgärd      3 673  2 948
357  
Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller
excision av partiell ruptur      4 493  3 587
För varje tillkommande åtgärd      3 368  2 691
358  
Operation av synstörande
dermatochaloasis          2 896  2 309
Tillägg för bilateral operation      2 182  1 749
360  
Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller
prostatabiopsi             1 887  1 518
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om      663   537
362  
TRUL och prostatabiopsi          2 896  2 309
363  
Blåshalsincision          4 926  3 943
364  
Ablatio testis i lokal anestesi      4 926  3 943
366  
Artrodes inklusive internfixation av
stortå                  5 498  4 389
367  
Artrodes inklusive internfixation av
fingerled och småtår          4 926  3 943
För varje tillkommande tå/finger  3 685  2 948
368  
CMC 1 interpositionsplastik      4 926  3 943
369  
Transrektalt ultraljud.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 463  1 965
370  
Testisbiopsi              2 896  2 309
371  
Videocystoskopi              4 044  3 240
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

380  
När 330 är en tillkommande åtgärd  2 757  2 207
381  
När 356 är en tillkommande åtgärd  3 700  2 948
382  
När 357 är en tillkommande åtgärd  3 368  2 706
383
När 367 är en tillkommande åtgärd  3 701  2 948
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

386  
När 314 är en tillkommande åtgärd  2 387  1 902
387  
När 332 är en tillkommande åtgärd  3 266  2 627
388  
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om              663   537
389  
Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på
recept                 4 118  3 295
Obstetrik och gynekologi    
401  
Exeres eller vacuumaspiration av
spontanabort              2 896  2 309
402  
Fraktioniserad abrasio          2 896  2 309
403  
Hysteroskopi              2 896  2 309
404  
Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om   663   537
405  
Diatermiloop-/laserkonisering      2 896  2 309
406  
Abortingrepp              3 473  2 781
407  
Cystoskopi              2 603  2 079
408  
Medicinsk abort (inklusive läkemedel)  4 926  3 943
409  
Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas
ytterligare ersättning om      2 030  1 620
410 Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina
och vulva              2 030  1 620
412  
Hydrosonografi av uterus      2 030  1 620
413  
Operation av Bartolinicystafenestrering/
exstirpation              2 030  1 620
414  
Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av
vaginalt inlägg.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 896  2 309
415  
Endometriebiopsi          2 258  1 813
416  
Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild
kontrast              4 926  3 943
417  
Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om              663   537
Ögonsjukdomar    
501  
Pachymetri              1 673  1 340
502  
Nedläggning av silikongummislang  3 025  2 426
503  
Operation av pterygium          3 025  2 426
504  
Excision av tumör i conj./ögonlock  2 463  1 965
505  
Enklare tårvägsplastik          2 463  1 965
506  
Operation av ektropion          3 025  2 426
507  
Operation av entropion          3 025  2 426
508  
Operation av ptos          5 195  4 149
510  
Excision med sutur av ögonlockstumör  2 896  2 309
Tillägg för bilateral operation      2 182  1 749
511  
Operation av synstörande
dermatochalasis              2 896  2 309
Tillägg för bilateral operation      2 182  1 749
512  
Fotokoagulering/laserbehandling,
främre segmentet            2 324  1 863
513  
Fotokoagulering/laserbehandling,
bakre segmentet             2 896  2 309
514  
Synfältsundersökning bilateralt med
datorperimetri eller Goldman      1 673  1 340
515  
Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk
Coherens Tomografi           1 673  1 340
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.    
601  
Punktion och spolning av bihåla      1 875  1 504
602  
Omfattande sömnapnéundersökning.
Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering.
Rådgivning och behandlingsförslag.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
604  
nCPAP-inträning, standard (med
noninvasivbehandling)          2 324  1 863
605  
FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument
samt optik med ljuskälla      3 473  2 781
606  
Exstirpation av tumör i munhåla och
svalg                  2 896  2 309
607  
Permanent transmyringealt dränage  3 025  2 426
608  
Larynxundersökning inkluderande
stroboskopi med videodokumentation  2 896  2 309
609  
Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet              3 177  2 528
610  
Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi          3 343  2 679
611  
Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 030  1 620
612  
Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
613  
Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från
tjockt till helt vattentunt.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 398  1 915
614  
Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer
betydande omfattning hos barn      4 926  3 953
615  
Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter
tidigare operation av tumör enligt ovan 2 896  2 309
616  
Excision inom huvud-hals-området av tre
eller flera hudtumörer med hudsutur  2 030  1 620
Onkologi m.m.    
701  
Intravenös cytostatikabehandling  2 463  1 965
Neurologi    
801  
EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen  3 473  2 781
802  
Ultraljud, duplex carotis.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 158  1 735
803  
Apomorfinbehandling.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
en gång per år och patient      2 974  2 374
804  
Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      1 875  1 504
805  
Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
Hud- och könssjukdomar    
901  
Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket          2 030  1 620
902  
Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller
excision/sutur av tre hudtumörer  2 896  2 309
903  
Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan          2 896  2 309
905  
Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 030  1 620
906  
Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat,
cytostatikapreparat eller retinoider.  

Ersättning för åtgärden lämnas högst 
en gång per år och patient      2 744  2 195
907  
Operation av tumör i underhud      2 744  2 195
908  
Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet              3 177  2 527
Psykiatriska specialiteter    
951  
Gruppterapi/familjeterapi för högst
sex patienter              790/  639/
                    patient patient
952  
För ytterligare högst två patienter  447/  370/
                    patient patient
953  
Besök överstigande 2 x 50 minuter  3 343  2 679
Barnmedicinska specialiteter    
961  
Gastroskopi              2 324  1 863
962  
Datoriserat medicinskt arbetsprov.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
963  
Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter
ansträngningsprovokation.  
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
964  
Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 030  1 620
965  
Inhalationsbehandling av akut astma/
obstruktiv bronchit          2 158  1 735
966  
Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/ utvecklingsstörning. Tidsåtgång
minst 90 minuter per besök.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      3 280  2 627
Allmänmedicin    
971  
Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      1 875  1 504
972  
Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
973  
Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 030  1 620
974  
Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient   2 030  1 620
975  
Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur              2 030  1 620
976  
Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten          2 030  1 620
977  
Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  2 158  1 735
978  
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
979  
Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 324  1 863
Förordning (2023:124).

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2024-02-01/

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder              Arvode Reducerat
                    kronor arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.    
101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar
övervakning efter ingrepp)      2 954  2 376
102
Regional anestesi          2 534  2 022
103 Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp     5 346  4 269
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
(inkluderar övervakning efter ingrepp)  3 269  2 601
105 Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering      3 440  2 757
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister
i smärtlindring.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst
en gång per år och patient     1 866  1 496
107 Nervblockad med ledning av
nervstimulator eller ultraljud   2 797  2 232
108
Triggerpunktsblockad          1 393  1 130
109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    1 866  1 496
Invärtesmedicinska specialiteter    
202
Ultraljud, duplex carotis.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 221  1 785
203 Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik.
Bedömning av batteristatus     2 221  1 785
207 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller
MR hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    1 929  1 548
208 Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och
riskbedömning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 221  1 785
210 Insättande av insulinbehandling med
pump.  

Ersättning för åtgärden lämnas högst 
en gång per år och patient     2 221  1 785
214
Eko-Doppler, färg-Doppler.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 980  2 376
215
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 391  1 917
217
Stress-eko.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    3 113  2 496
218
Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 391  1 917
219 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 089  1 667
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-
patient men med saturationsmätning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
221 Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
222
Videocoloskopi              5 346  4 269
223
Videogastroskopi          3 769  3 021
224
Videosigmoideoskopi         4 161  3 334
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi
lämnas ytterligare ersättning om    682   553
226
Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  2 221  1 785
Reumatologi    
227 Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat.
Avser inte kortison eller metotrexat  1 975   986
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande
preparat eller cytostatikapreparat  2 824  2 259
229 Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller
flera leder              2 825  2 259
Vissa opererande specialiteter    
301 Sfincterotomi eller dilatation på
grund av analfissur eller kontraktur  2 980  2 376
302
Exstirpation av anal- eller rektalpolyp  2 089  1 667
303
Excision av pilonidalsinus      3 440  2 757
304
Operation av gynecomasti      3 440  2 757
Tillägg för bilateral operation      2 579  2 075
305 Operation av tumör i ben, brosk eller
underhud                2 824  2 259
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet           3 269  2 600
307
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik  3 440  2 757
308
Operation av hydrocele          2 980  2 376
309
Sutur av collateralligament     2 980  2 376
312
Avlösning av muskelfäste (epikondylit)  3 769  3 021
313
Cystoskopi              2 678  2 139
314
Senskideklyvning          3 269  2 601
För varje tillkommande senskideklyvning  2 456  1 957
315 Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps
(gäller inte gummiringsligatur)      3 440  2 757
318 Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av
saphena magna på underbenet     2 980  2 376
319
Vasectomi              3 113  2 496
320
Borttagande av osteosyntesmaterial  3 440  2 757
321
Exstirpation av ganglion, bursa      4 464  3 584
322
Synovectomi i smärre leder     3 574  2 862
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt
eventuell sentransferering      4 068  3 230
325
Excision av dupuytrens contractur,    
ett finger             4 464  3 584
För varje tillkommande finger    3 269  2 601
326
Sentransferering          4 068  3 230
327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex.
lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande
omfattning hos barn         5 069  4 068
328 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan          2 980  2 376
329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör
ett patologiskt tillstånd      3 769  3 021
330
Falangresektion vid hammartå,     
avmejsling av exostos          3 769  3 021
För varje tillkommande tå      2 849  2 271
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller
exstirpation av Mortons neurom     4 464  3 584
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom lämnas 75 % av
ersättningen för den andra operationen.  
Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris lämnas 75 % av ersättningen för den andra
operationen             3 347  2 689
334 Exstirpation av tumör i munhåla och
svalg                  2 980  2 376
335 Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur              2 089  1 667
336 Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella
exstirpationer              5 514  4 411
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och
ultraljudsmätning av residualurin.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    3 113  2 496
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital
lagring av operationsfynd      5 789  4 634
339 Cystostomi, dvs. anläggande av
suprapubisk kateter         1 929  1 548
340
TUR-B vid G1-tumörer          4 161  3 334
341
Endoskopisk strikturbehandling      3 440  2 757
342
Lithotripsi, blåsevakuering     3 440  2 757
343
Sondering av uretra hos man     2 391  1 917
345 Operation av uretracaruncel eller
skeneit                  3 440  2 757
346
Operation av intrauretrala condylom  2 403  1 917
347
Operation av ljumskbråck      7 601  6 078
348
Operation av epigastricabråck    5 346  4 269
349
Operation av navelbråck          6 841  5 462
350
Excision med sutur av ögonlockstumör  2 980  2 376
351 Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten          2 089  1 667
För varje tillkommande tå      1 562  1 246
352
Provexcision från arteria temporalis  2 089  1 667
353
Videogastroskopi          3 769  3 021
354
Videocoloskopi           5 346  4 269
355
Videosigmoideoskopi          4 161  3 334
356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang                  5 069  4 057
För varje tillkommande åtgärd    3 780  3 033
357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller
excision av partiell ruptur     4 623  3 691
För varje tillkommande åtgärd    3 466  2 769
358 Operation av synstörande
dermatochaloasis          2 980  2 376
Tillägg för bilateral operation      2 245  1 800
360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller
vid cystoskopi eller prostatabiopsi   1 942  1 562
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om      682   553
362
TRUL och prostatabiopsi          2 980  2 376
363
Blåshalsincision          5 069  4 057
364
Ablatio testis i lokal anestesi      5 069  4 057
366 Artrodes inklusive internfixation av
stortå               5 657  4 516
367 Artrodes inklusive internfixation av
fingerled och småtår        5 069  4 057
För varje tillkommande tå/finger  3 792  3 033
368
CMC 1 interpositionsplastik     5 069  4 057
369
Transrektalt ultraljud.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 534  2 022
370
Testisbiopsi            2 980  2 376
371
Videocystoskopi              4 161  3 334
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

380
När 330 är en tillkommande åtgärd  2 837  2 271
381
När 356 är en tillkommande åtgärd  3 807  3 033
382
När 357 är en tillkommande åtgärd  3 466  2 784
383
När 367 är en tillkommande åtgärd  3 808  3 033
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

386
När 314 är en tillkommande åtgärd  2 456  1 957
387
När 332 är en tillkommande åtgärd  3 361  2 703
388 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om            682   553
389 Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på
recept                 4 237  3 391
Obstetrik och gynekologi    
401 Exeres eller vacuumaspiration av
spontanabort            2 980  2 376
402
Fraktioniserad abrasio       2 980  2 376
403
Hysteroskopi              2 980  2 376
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om    682   553
405
Diatermiloop-/laserkonisering      2 980  2 376
406
Abortingrepp            3 574  2 862
407
Cystoskopi             2 678  2 139
408
Medicinsk abort (inklusive läkemedel)  5 069  4 057
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas
ytterligare ersättning om      2 089  1 667
410 Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina
och vulva              2 089  1 667
412
Hydrosonografi av uterus      2 089  1 667
413 Operation av Bartolinicysta-
fenestrering/exstirpation        2 089  1 667
414 Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av
vaginalt inlägg.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 980  2 376
415
Endometriebiopsi          2 323  1 866
416 Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild
kontrast              5 069  4 057
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om            682   553
Ögonsjukdomar    
501
Pachymetri              1 722  1 379
502
Nedläggning av silikongummislang  3 113  2 496
503  
Operation av pterygium          3 113  2 496
504
Excision av tumör i conj./ögonlock  2 534  2 022
505
Enklare tårvägsplastik       2 534  2 022
506
Operation av ektropion          3 113  2 496
507
Operation av entropion          3 113  2 496
508
Operation av ptos          5 346  4 269
510
Excision med sutur av ögonlockstumör  2 980  2 376
Tillägg för bilateral operation      2 245  1 800
511 Operation av synstörande
dermatochalasis              2 980  2 376
Tillägg för bilateral operation      2 245  1 800
512 Fotokoagulering/laserbehandling,
främre segmentet          2 391  1 917
513 Fotokoagulering/laserbehandling,
bakre segmentet           2 980  2 376
514 Synfältsundersökning bilateralt
med datorperimetri eller Goldman  1 722  1 379
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt
Optisk Coherens Tomografi        1 722  1 379
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.    
601
Punktion och spolning av bihåla      1 929  1 548
602 Omfattande sömnapnéundersökning.

Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och
behandlingsförslag.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 391  1 917
604 nCPAP-inträning, standard (med
noninvasivbehandling)        2 391  1 917
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument
samt optik med ljuskälla      3 574  2 862
606 Exstirpation av tumör i munhåla och
svalg                  2 980  2 376
607
Permanent transmyringealt dränage  3 113  2 496
608 Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med
videodokumentation         2 980  2 376
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i
head and neckområdet          3 269  2 601
610 Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi         3 440  2 757
611 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
613 Omfattande sväljfunktionsanalys.

Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser
från tjockt till helt vattentunt.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    2 468  1 971
614 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer
betydande omfattning hos barn    5 069  4 068
615 Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt
ovan                2 980  2 376
616 Excision inom huvud-hals-området av
tre eller flera udtumörer med hudsutur  2 089  1 667
Onkologi m.m.    
701
Intravenös cytostatikabehandling  2 534  2 022
Neurologi    
801 EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen  3 574  2 862
802
Ultraljud, duplex carotis.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 221  1 785
803
Apomorfinbehandling.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
en gång per år och patient      3 060  2 443
804 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient    1 929  1 548
805 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
Hud- och könssjukdomar    
901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket          2 089  1 667
902 Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller
excision/sutur av tre hudtumörer  2 980  2 376
903 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av
tumör enligt ovan          2 980  2 376
905 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 089  1 667
906 Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat,
cytostatikapreparat eller retinoider.  

Ersättning för åtgärden lämnas högst 
en gång per år och patient     2 824  2 259
907
Operation av tumör i underhud    2 824  2 259
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i
head and neckområdet        3 269  2 600
Psykiatriska specialiteter    
951 Gruppterapi/familjeterapi för högst
sex patienter              813/  658/
                    patient patient
952
För ytterligare högst två patienter  460/  381/
                    patient patient
953
Besök överstigande 2 x 50 minuter  3 440  2 757
Barnmedicinska specialiteter    
961
Gastroskopi             2 391  1 917
962
Datoriserat medicinskt arbetsprov.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 391  1 917
963 Dynamisk spirometri med bronko- dilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter
ansträngningsprovokation.  

Ersättning för åtgärden lämnas högst 
två gånger per år och patient      2 089  1 667
964 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.     
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 089  1 667
965 Inhalationsbehandling av akut
astma/ obstruktiv bronchit      2 221  1 785
966 Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklings- störning. Tidsåtgång minst 90 minuter
per besök.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      3 375  2 703
Allmänmedicin    
971 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till
CT eller MR hjärna.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      1 929  1 548
972 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
973 Dynamisk spirometri med bronko- dilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronko- dilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturations-
mätning.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 089  1 667
974 Omfattande allergologisk utredning.

Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer
högst två gånger per år och patient  2 089  1 667
975 Excision av tre eller flera
hudtumörer med hudsutur         2 089  1 667
976 Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten          2 089  1 667
977 Inhalationsbehandling av akut
astma/KOL              2 221  1 785
978
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 391  1 917
979
Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
Ersättning för åtgärden lämnas högst
två gånger per år och patient      2 391  1 917
Förordning (2023:926).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring

U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.