Förordning (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:567
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1993-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2003:27
Upphävd: 2010-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1058
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   För att främja en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter får statligt stöd enligt denna förordning lämnas dels som produktionsstöd, dels som utvecklingsstöd.

2 §   Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.

3 §   Stöd enligt denna förordning lämnas för ett redovisningsår i sänder.

Med redovisningsår avses tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december samma år. Förordning (2003:27).

4 §   Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.

Produktionsstöd

5 §   Produktionsstöd får lämnas som bidrag till produktionskostnaderna vid utgivning i Sverige av kulturtidskrifter och barntidskrifter på invandrar- och minoritetsspråk, om ägaren av tidskriften har verksamhet i Sverige. Tidskrifter som ges ut på de nationella minoritetsspråken skall särskilt beaktas.

Stöd enligt första stycket får även lämnas som bidrag för utgivning av kulturtidskrifter på kassett.
Förordning (2003:27).

6 §   Produktionsstöd får lämnas till ägare av en sådan tidskrift
   1. som enligt utgivningsplan är avsedd att ges ut med mer än ett nummer årligen och med högst ett nummer varje vecka, och
   2. för vilken det kan beräknas att intäkterna under redovisningsåret inte kommer att täcka kostnaderna, och vars ägare inte med egna medel eller med stöd från annat håll har eller borde ha tillräckliga förutsättningar att i övrigt finansiera utgivningen.

För stöd till utgivning av kulturtidskrifter på kassett gäller första stycket 1. En förutsättning för stöd till sådan utgivning är dock att tidskriften har minst fem kassettprenumeranter. Förordning (1998:1385).

7 §   För en tidskrift, för vilken produktionsstöd inte tidigare har utgått, får stöd lämnas endast om tidskriften under de två närmast föregående redovisningsåren har utkommit med sammanlagt minst fyra nummer.

8 §   Ansökan om produktionsstöd skall göras skriftligen av tidskriftens ägare.

Ansökan skall innehålla uppgifter om
   1. utgivningsplan och ekonomisk kalkyl för det redovisningsår som ansökan avser,
   2. tidskriftens utgivning och ekonomi under de två närmast föregående redovisningsåren, samt
   3. de omständigheter i övrigt som Statens kulturråd bestämmer.

9 §   Statens kulturråd skall vid prövningen av frågor om produktionsstöd beakta att stödet främst skall främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen.

Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådet särskilt främja utgivningen av tidskrifter för barn och ungdom.

10 §   Statens kulturråd skall kräva att produktionsstöd helt eller delvis betalas tillbaka, om tidskriftens ägare
   1. genom att avsiktligen lämna oriktig uppgift har föranlett att stöd har beviljats,
   2. i väsentlig mån har avvikit från sådan utgivningsplan som avses i 8 § andra stycket 1 eller
   3. har använt bidraget för annat ändamål än som har avsetts.

11 §   Om det finns synnerliga skäl, får produktionsstöd även lämnas för lagerhållning av tidskrifter.

Utvecklingsstöd

12 §   Utvecklingsstöd är avsett för utvecklingsinsatser när det gäller marknadsföring, teknik och utbildning.

13 §   Utvecklingsstöd får lämnas till en sammanslutning av tidskrifter för gemensamma utvecklingsinsatser. Utvecklingsstöd får även användas av Kulturrådet för informationsverksamhet.

14 §   För att utvecklingsstöd skall få lämnas till en sammanslutning av tidskrifter, skall minst en av tidskrifterna i sammanslutningen ha produktionsstöd.

Särskilda bestämmelser

15 §   Omröstningsreglerna i 18 § förvaltningslagen (1986:223) skall gälla på Statens kulturråds beslut enligt denna förordning, med följande undantag:
   1. Stöd skall lämnas, om det föreslås av en ledamot i Kulturrådets styrelse och två andra ledamöter biträder förslaget.
   2. Tidigare meddelat beslut om stöd får ändras till att avse ett högre stöd om det föreslås av en ledamot i Kulturrådets styrelse och två andra ledamöter biträder förslaget.

Stöd som beslutats i enlighet med bestämmelserna i första stycket 1 eller 2 får för varje ledamot i styrelsen och för varje redovisningsår uppgå till högst två procent av hela det belopp som för redovisningsåret står till förfogande för stöd.
Förordning (2003:27).

16 §   Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

17 §   Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Statens kulturråd.


Övergångsbestämmelser

1993:567

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.