Förordning (1993:1091) om assistansersättning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:1091
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-10-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:578
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den balken.
Förordning (2010:1684).

2 §   Har upphävts genom förordning (2010:1684).

Beslut om assistansersättning

3 §   Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken ska beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade.
Förordning (2010:1684).

4 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter
   1. om beräkningen av assistansersättningen, och
   2. om i vilken omfattning tid som avses i 9 a § fjärde stycket 1 och 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade berättigar till assistansersättning.
Förordning (2022:1229).

Föräldraavdrag

4 a §   Vid tillämpning av 51 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska det föräldraavdrag göras som följer av bilagan till denna förordning.

Hela den månad då barnet fyller år ingår i ett åldersintervall enligt tabellen i bilagan. Förordning (2022:1229).

Högsta belopp per timme

5 §   Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken ska räknas upp med 2,5 procent och avrundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska för år 2024 vara 332 kronor och 60 öre per timme. Förordning (2023:578).

Kostnader för personliga assistenter

5 a §   Med kostnader för personliga assistenter avses
   1. löne- och lönebikostnader,
   2. assistans- och utbildningsomkostnader,
   3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,
   4. personalomkostnader, och
   5. administrationskostnader.

Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182).

Utbetalning m. m.

6 §   Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den försäkrade har avlidit eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäller dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den försäkrade.
Förordning (2010:1684).

7 §   En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § eller som, enligt 51 kap. 11 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, har beviljats ersättning med skäligt belopp, ska inför utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § samma balk lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Redovisningen ska ha kommit in till Försäkringskassan vid den närmare tidpunkt som myndigheten föreskriver.

En försäkrad som avses i första stycket ska, om assistansersättning betalas ut enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken, i samband med slutavräkning enligt samma paragraf lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans. Förordning (2016:88).

7 a §   När assistansersättning har beviljats med ett högre belopp än schablonbeloppet enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken och ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott ska Försäkringskassan göra en slutlig avstämning som avser den tidsperiod för vilken ersättning har beviljats enligt 51 kap. 9 § samma balk (beviljandeperioden). Om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet endast har beviljats för en del eller delar av beviljandeperioden, ska den slutliga avstämningen i stället avse varje sammanhängande tidsperiod för vilken högre ersättning har beviljats inom beviljandeperioden.

Om de kostnader för personlig assistans som Försäkringskassan godkänner för avstämningsperioden överstiger den assistansersättning som har beslutats månadsvis för samma period, ska Försäkringskassan betala ut det överskjutande beloppet. Av 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken följer dock att utbetalningen inte får innebära att timbeloppet för avstämningsperioden överstiger schablonbeloppet med mer än 12 procent.

Den slutliga avstämningen ska göras skyndsamt efter det att Försäkringskassan i slutliga beslut har bedömt den försäkrades rätt till utbetalning av assistansersättning för samtliga månader i beviljandeperioden. Förordning (2018:557).

8 §   Försäkringskassan får meddela föreskrifter om
   1. utbetalningsförfarande enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken,
   2. utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § samma balk,
   3. den försäkrades uppgiftsskyldighet enligt 7 § denna förordning, och
   4. avstämnings- och utbetalningsförfarande enligt 7 a § denna förordning. Förordning (2018:557).

9 §   Assistansersättning som betalas månadsvis ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, ska ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala månadsvis enligt 51 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. Betalning ska därefter ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska göras snarast efter det att slutavräkning skett. En utbetalning enligt 7 a § ska göras snarast efter den slutliga avstämningen, dock tidigast i samband med den sista månadsvisa utbetalningen för beviljandeperioden. Förordning (2018:557).

10 §   Har upphävts genom förordning (2008:871).

10 §    /Träder i kraft I:2018-10-01/ Av 51 kap. 22 § socialförsäkringsbalken följer att kommunen ska ersätta Försäkringskassan för den del av utbetalningen enligt 7 a § som avser de 20 första assistanstimmarna per vecka.

Försäkringskassan ska senast den 15 dagen i månaden efter månaden för utbetalningen enligt 7 a § debitera kommunen den ersättning som kommunen ska betala enligt första stycket. Betalning ska ha inkommit senast den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Kommunen har rätt att ta del av den slutliga avstämning som har gjorts enligt 7 a §. Förordning (2018:557).

11 §   Har upphävta genom förordning (2010:1684).

11 a §   En försäkrad som har köpt personlig assistans ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för sådant köp. En försäkrad som själv har anställt sina personliga assistenter ska redovisa till Försäkringskassan att assistansersättningen har använts för kostnader för sådana assistenter. Förordning (2013:278).

Verkställighetsföreskrifter

12 §   Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken samt av denna förordning. Förordning (2010:1684).


Övergångsbestämmelser

1997:1309

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.

1998:1393

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

1999:918

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2000:1076

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2001:1197

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om 5 § gäller äldre föreskrifter fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2002:1103

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2003:878

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2004:717

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2005:370

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2006:914

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2007:689

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2008:479

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2009:931

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2010:812

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2011:790

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2012:531

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2013:723
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1311
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2015:556
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2016:88
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
   2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången på assistansersättning som avser assistans som har lämnats i april månad 2016.

2016:870
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2017:891
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2018:557
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
   2. Den äldre bestämmelsen i 5 § gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.
   3. Om en tidsperiod med rätt till högre ersättning än schablonbeloppet pågår vid ikraftträdandet, ska avstämningen enligt 7 a § avse tiden från ikraftträdandet till utgången av beviljandeperioden. Om tidsperioden med rätt till högre ersättning än schablonbeloppet löper ut före beviljandeperioden, ska avstämningen i stället avse tiden från ikraftträdandet till utgången av perioden med rätt till högre ersättning.

2018:1750
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2019:576
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2020:791
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2021:880
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2022:1541
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2023:578
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Bilaga

Barnets ålder  Föräldraavdrag för   Föräldraavdrag för andra
(år)      grundläggande behov   personliga behov
        (timmar per dygn som  (timmar per dygn som
        personlig assistans   personlig assistans
        lämnas)         lämnas)
0      12          0
1-6      2,5          0,5
7-11      1          1
12-17      0          1
Förordning (2022:1229).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.