Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1992:391
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-04-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:530
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning meddelas föreskrifter för förberedelse för förfogande enligt förfogandelagen (1978:262) över mark, byggnader, fartyg, luftfartyg, fordon, radioanläggningar och hundar som myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter under sådana förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen.

Förfogandet skall förberedas i fred genom uttagning av egendom som kommer att behövas.

2 §   En myndighet för vars verksamhet förfogande förbereds kallas behovsmyndighet. De centrala förvaltningsmyndigheterna är behovsmyndigheter. Förordning (1994:396).

3 §   En myndighet som beslutar om uttagning av egendom kallas uttagningsmyndighet.

4 §   En myndighet som kommer att ha behov av sådan egendom som sägs i 1 § första stycket skall, utom i sådana fall som avses i 19 §, anmäla behovet till uttagningsmyndigheten.

5 §   Till grund för uttagning av egendom skall för försvarsmaktens del ligga dess mobiliserings- och krigsunderhållstjänstplaner samt för totalförsvaret i övrigt planer som, utom i sådana fall som avses i 19 §, fastställs av behovsmyndigheterna.

6 §   I beslut om uttagning av egendom skall det anges för vilken tid beslutet gäller.

7 §   En myndighet som beslutat om uttagning av egendom eller om ändring eller upphävande av en sådan åtgärd skall snarast underrätta ägaren eller innehavaren av den egendom som omfattas av åtgärden om beslutet och om hans skyldigheter på grund av detta.

8 §   En uttagningsmyndighet får besluta om besiktning av egendom som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits, dock inte av fartyg.
Om rätt för en behovsmyndighet att besluta om besiktning finns bestämmelser i 14 och 22 §§.

9 §   Uppgifter som avses i 48 § första stycket förfogandelagen (1978:262) får infordras av uttagnings- eller behovsmyndigheten.

10 §   En uttagningsmyndighet skall föra register över uttagen egendom och egendomens ägare.

I den mån det behövs skall uttagningsmyndigheten dessutom föra förteckning över egendom som är lämplig för uttagning men som inte har uttagits.

Uttagningsmyndigheten skall underrätta berörda behovsmyndigheter när egendom tas upp i eller avförs ur registret enligt första stycket.

Uttagning av mark och byggnader

11 §   Uttagningsmyndighet för mark och byggnader är länsstyrelsen i det län där den fastighet är belägen i vilken marken ingår eller på vilken byggnaden ligger.

Uttagning av fartyg

12 §   Uttagningsmyndighet för fartyg är Försvarsmakten.

Försvarsmakten ska ta ut lämpliga fartyg efter att ha hört
   1. Transportstyrelsen,
   2. företrädare för handelstonnaget, och
   3. företrädare för yrkesfisket, om fiskefartyg ska tas ut.
Förordning (2023:530).

13 §   Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten skall föreslå Försvarsmakten vilka fartyg som bör tas ut. Om det kan ske, skall därvid för varje fartyg anges avsett ändamål, tid under vilken fartyget beräknas komma att behövas och de förhållanden i övrigt som har betydelse för uttagningen.
Förordning (2003:175).

14 §   En behovsmyndighet får besluta om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits för myndighetens räkning.

Vid besiktning av skepp ska företrädare för Transportstyrelsen ges tillfälle att närvara. Förordning (2023:530).

Uttagning av luftfartyg

15 §   Uttagningsmyndighet för luftfartyg är Transportstyrelsen.
Förordning (2004:1121).

16 §   Transportstyrelsen ska ta ut lämpliga luftfartyg efter hörande av Försvarsmakten. Förordning (2008:1089).

Uttagning av fordon

17 §   Uttagningsmyndighet för fordon är Försvarsmakten.
Förordning (1998:2).

18 §   Försvarsmakten ska ta ut lämpliga spårbundna och andra fordon efter hörande av Trafikverket. Förordning (2010:131).

19 §   Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten ska till Trafikverket anmäla sitt behov av spårbundna och andra fordon.

Trafikverket ska fastställa en sådan plan som avses i 5 §.
Förordning (2010:131).

20 §   Försvarsmakten ska underrätta Transportstyrelsen när fordon som är registrerade i vägtrafikregistret upptas i eller avförs ur registret enligt 10 § första stycket.
Transportstyrelsen ska till Försvarsmakten anmäla sådana förändringar beträffande ett uttaget fordon som kan ha betydelse för uttagningen. Förordning (2008:1089).

21 §   Försvarsmaktens besiktning av fordon ska ske i samband med registreringsbesiktning enligt fordonsförordningen (2009:211). Förordning (2009:232).

22 §   En behovsmyndighet får besluta om besiktning av ett uttaget fordon, om det är nödvändigt för att bedöma fordonets fortsatta lämplighet för avsett ändamål.

Uttagning av radioanläggningar

23 §   Uttagningsmyndighet för radioanläggningar är länsstyrelsen i det län där anläggningen finns.

24 §   Uttagning av radioanläggningar skall grundas på uppgifter som finns i Post- och telestyrelsens register över sådana anläggningar.
Förordning (1994:396).

Uttagning av hundar

25 §   Uttagningsmyndighet för hundar är Försvarsmakten.
Förordning (1994:396).

26 §   Riksstambokförda hundar som är av särskilt värde för aveln får inte tas ut.

Ledarhundar för synskadade och hundar som är yngre än 18 månader eller äldre än åtta år får inte heller tas ut.

27 §   Har upphävts genom förordning (1995:1152).

28 §   Besiktning av hund skall utföras av besiktningsman som uttagningsmyndigheten utser.

Besiktningsmannen skall upprätta besiktningsbevis med upplysningar om förhållanden som visar hundens lämplighet för den avsedda uppgiften.

Övriga bestämmelser

29 §   Beslut om uttagning får inte överklagas.

30 §   Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur den egendom som finns tillgänglig för uttagning ska fördelas mellan olika behov för vilka uttagning bör ske. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Försvarsmakten höra
   1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
   2. Transportstyrelsen, om föreskrifterna avser fördelning av fartyg eller luftfartyg, och
   3. Statens jordbruksverk, om föreskrifterna avser fördelning av jordbrukstraktorer. Förordning (2023:530).

31 §   I övrigt får föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas, i fråga om uttagning av
   1. mark och byggnader, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av Försvarsmakten,
   2. fartyg, av Försvarsmakten efter hörande av Transportstyrelsen,
   3. luftfartyg, av Transportstyrelsen efter hörande av Försvarsmakten,
   4. fordon, av Försvarsmakten efter hörande av Trafikverket,
   5. radioanläggningar, av Post- och telestyrelsen efter hörande av Försvarsmakten, och
   6. hundar, av Försvarsmakten. Förordning (2023:530).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.