Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1992:1554
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Omtryck: SFS 1993:784
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:288
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. De uttryck och benämningar som används i lagarna har samma betydelse i denna förordning.

Narkotika

2 §   De substanser som anges i bilaga 1 till denna förordning skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Förordning (2006:273).

3 §   Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

Läkemedelsverkets förteckningar ska avse både sådana substanser som anges i 2 § och sådana substanser som är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

4 §   För införsel och utförsel av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från detta krav för narkotika som inte är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. Förordning (2011:134).

5 §   Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a §, meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige.

Läkemedelsverket får medge undantag i särskilt fall från föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket.
Förordning (2001:48)

5 a §   En resande från en av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen), eller från en stat som antingen slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller som efter beslut av Europeiska unionens råd skall tillämpa konventionen, får utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige, om
   1. läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk, och
   2. läkemedlen vid varje enskild inresa medförs i en mängd som står i relation till resans längd och inte i något fall överskrider vad som motsvarar 30 dagars förbrukning.

I de fall läkemedlet innehåller en substans som anges i bilaga 2 krävs för införsel som avses i första stycket att en behörig myndighet i den resandes hemland har utfärdat ett sådant intyg som avses i artikel 75 i konventionen. Förordning (2006:273).

5 b §   Vid öppenvårdsapotek anställd apotekare eller receptarie eller annan som Läkemedelsverket har förklarat vara behörig, får på uppdrag av den som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapoteket utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen.

Tillståndshavaren ska se till att kopior av utfärdade intyg sänds till Läkemedelsverket. Förordning (2009:629).

5 c §   Läkemedelsverket skall sprida information om införselregler som gäller narkotiska läkemedel inom Schengenområdet till allmänheten och andra berörda samt utan avgift tillhandahålla formulär för utfärdande av intyg som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen. Förordning (2001:1284).

6 §   Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får föras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. Förordning (2011:134).

7 §   Läkemedelsverket ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1093).

8 §   Om Läkemedelsverket i ett ärende om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2009:1093).

9 §   Har upphävts genom förordning (2005:642).

10 §   Har upphävts genom förordning (1995:478).

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer

11 §   Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit.

Läkemedelsverket får också föreskriva om undantag från krav avseende tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar, märkning och, efter samråd med Tullverket, om införsel, utförsel och transit när det gäller
   1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
   2. narkotika som används för industriellt ändamål.

Läkemedelsverket får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller
   1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och
   2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden.
Förordning (2011:134).

12 §   Avgift ska betalas
   - för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd,
   - för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer.

Årsavgift för narkotika ska betalas från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att föra in, föra ut, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Förordning (2011:134).

13 §   Läkemedelsverket bestämmer inom vilken tid och på vilket sätt avgifterna skall betalas.

Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket nedsätta eller betala tillbaka hela eller en del av avgiften. Förordning (1997:103).

14 §   Avgifter betalas med följande belopp.

Avgiften avser                 Avgift i kronor
Narkotika

- tillstånd att föra in             25 000
- tillstånd att föra ut        25 000
årsavgift          25 000
avgift införsel-/utförseltillfälle     1 000
- tillstånd att tillverka      25 000
- tillstånd att driva handel      25 000
årsavgift          25 000
Narkotikaprekursorer  
- tillstånd för:  
införsel          20 000
utförsel          20 000
handel            20 000
tillverkning          20 000
förvaring          2 000
transport           2 000
- registrering av:  
införsel          20 000
utförsel          20 000
handel            20 000
tillverkning          20 000
förvaring           2 000
transport           2 000
avgift per införsel-/utförseltillfälle     1 000
Förordning (2020:590).

Övergångsbestämmelser

1992:1554

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1993, då förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika skall upphöra att gälla, och i övrigt den 1 juli 1993.
Förordning (1993:784).

2001:551

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2001:1284

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet.

2005:250

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande för ansökningar som gjorts för regleringsåret 2004/2005.

2005:642

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2009:1269

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. Den ska dock tillämpas för ansökningar som gjorts före detta datum för stödåret 2009.

2009:1093
   1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
   2. Ansökningar om tillstånd enligt 3, 5 eller 7 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

Bilaga 1 /Upphör att gälla U:2024-06-18/

/Specialtecken är inte med här/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (a-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (a-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2- yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet- katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4- diklorometyl-fenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'- dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet- katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluorometylfenidat, 4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- metylmetylfenidat)

2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)

metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2- karboxylat (RTI-111, dikloropan)

N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3- FEA)

1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)

2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)

2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)

1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon, 3-CMC)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon, 4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on (dimetylon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (2-aminoindan)

4-metyl-1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4- metyl-alfa-PiHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on (BMDP)

5-jodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (5-IAI)

N-metyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (N-metyl-2AI)

3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-aminobensoat (dimetokain)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin (metamnetamin)

2-cyklohexyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-PCYP)

1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)cyklohexyl]piperidin (benocyklidin)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-BUTINACA)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)

1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on (eutylon)

1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (2'-Me-alfa- PVP, 2'-Me-PVP)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

2-(etylamino)-1-fenylheptan-1-on (N-etylnorheptedron, N- etylheptedron)

1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F- alfa-PiHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- 3-metyl-alfa-PVP)

1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-D2PV, alfa- pyrrolidino-2-fenylacetofenon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1- on (MDPiHP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3'-Me-alfa- PVP)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1- naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)

(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM- 2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM- 694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1- yl)metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1- yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5- trimetoxibensyl)etanamin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I- NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6- allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- yl)metanon (LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B- NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B- NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C- NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I- NBF)

2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)

4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)

3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)

1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ALD-52)

N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4- yl)etanamin (2C-B-FLY)

metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetyl-butanoat (5F-MDMB-PICA)

metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin, 3-HO-PCP)

N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3- metoxieticyklidin, 3-MeO-PCE)

2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N- etylnorketamin, O-PCE)

2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E- NBOH)

2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E- NBOMe)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3- metyl-butanoat (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3- b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N- metylhydroxyl-amin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4- fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklo- propyl)metanon (FUB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)

3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)

N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin (5-MeO-DET)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylprop-2-en-1-amin (5- MeO-MALT)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin (5-MeO-NIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin (DIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (MIPT)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-LSD)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)- 3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMINACA)

N-(1-adamantyl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (A-CHMINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)

metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3- karboxamido]butanoat (MDMB-4en-PINACA)

metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3- karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)

metyl-2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (STS- 135)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C- AKB48)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-ADBICA)

adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- AKB57)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H- pyrido[4,3-b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (5F-EDMB-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PINACA)

5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H- pyrido[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-CHMGACLONE)

(naftalen-1-yl)[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon (JWH- 022)

metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM- 2201)

3-(2-[etyl(metyl)amino]etyl)-1H-indol-4-yl-acetat (4-AcO-MET)

3-(2-[metyl(propyl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-MPT)

4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-E)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (5F-EMB-PICA)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (5F-EDMB-PICA)

1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-CBMINACA)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

1-butanoyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1B-LSD)

metyl-2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino)-3,3- dimetylbutanoat (4F-MDMB-BICA)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etan-1-ol (BOH-2C-B)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-etyletanamin (N-etyl-2C-B)

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (hexahydrocannabinol, HHC)

3-heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (hexahydrocannabiforol, HHCP)

1-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-6-metyl-9,10- didehydroergolin-8-karboxamid (1cP-LSD)

N,N-dietyl-6-metyl-1-pentanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1V-LSD)

2-(etylamino)-2-(3-metylfenyl)cyklohexan-1- on (deoximetoxetamin, DMXE)

2-(3-metoxifenyl)-2-(propylamino)cyklohexan-1- on (metoxpropamin, MXPr)

2-(isopropylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyclohexan-1- on (metoxisopropamin, MXiPr)

3-heptyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-8-tetrahydrocannabiforol, delta- 8-THCP, JWH-091)

3-heptyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-9-tetrahydrocannabiforol, delta- 9-THCP)

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d] pyran-1-yl-acetat (hexahydrocannabinolacetat, HHC-acetat, HHCO)

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat (delta-8- tetrahydrocannabinolacetat, delta-8-THC-acetat)

6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat (delta-9- tetrahydrocannabinolacetat, delta-9-THC-acetat)

1-[1-(3-metylfenyl)cyklohexyl]piperidin (3-Me-PCP)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N- etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2- yliden)bensensulfonamid (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)

2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid (isobutyrfentanyl)

metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2- tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2- metylpropanamid (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2- karboxamid (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on (2-metyl-AP-237)

N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H- benso[d]imidazol-1-yl]etan-1-amin (isotonitazen)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-(propan-2- yl)bensamid (isopropyl-U-47700)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5- karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U- 49900)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2- metyl-acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3- tetrametylcyklo-propan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropylfentanyl)

1-(1-[1-(4-bromofenyl)etyl]piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H- bensimidazol-2-on (brorfin)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (metonitazen)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2- yl]etan-1-ol (2F-viminol)

2-[2-(4-etoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (etazen)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (etonitazepyn)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-piperidinyl etonitazen, etonitazepipn)

N,N-dietyl-2-[5-nitro-2-(4-propoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (protonitazen)

2-[2-(4-butoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (butonitazen, butoxinitazen)

N,N-dietyl-2-[2-(4-fluorobensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (flunitazen, fluonitazen)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1- yl]etanamin (metodesnitazen)

N-etyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (N-desetylisotonitazen)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3- fenylpropanamid (3-fenylpropanoylfentanyl)

N,N-dietyl-2-(2-[(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)metyl]-5-nitro- 1H-benso[d]imidazol-1-yl)etanamin (etylenoxinitazen)

2-[2-(4-etoxibensyl)-5-metyl-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (etometazen, 5-metyletodesnitazen)

2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-pyrrolidinometonitazen, metonitazepyn)

5-nitro-2-(4-propoxibensyl)-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-pyrrolidinoprotonitazen, protonitazepyn)

2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-piperidinylisotonitazen, isotonitazepipn)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s- tria-zolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]ben-sodiazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]- bensodiazepin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodia-zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]dia-zepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (zapizolam)

5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)

7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)

6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodi-azepin (flunitrazolam)

5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (N-desmetylflunitrazepam)

8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)

5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (norfludiazepam)

6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (flualprazolam)

6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)

(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)

5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)

5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3- e][1,4]diazepin-2-on (bentazepam)

3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (etakvalon)

5-kloro-3-(4-kloro-2-metylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (SL-164)

tert-butyl-8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H- imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-1-karboxylat (bretazenil)

metyl-3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2- a][1,4]bensodiazepin-4-yl]propanoat (remimazolam)

2-(7-kloro-1,8-naftyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-metyl-2- oxohexyl)-1H-isoindol-1-on (pagoklon)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
   1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
   2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.
Förordning (2023:901).

Bilaga 1 /Träder i kraft I:2024-06-18/

/Specialtecken är inte med här/

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)

fenetyllin

[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat

1-fenyl-2-butylamin

N-hydroxiamfetamin

propylhexedrin

4-metyltioamfetamin (4-MTA)

modafinil

4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)

2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

4-metylmetkatinon (mefedron)

4-fluoramfetamin

1-(4-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (metedron)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butan-1-on (butylon)

1-bensylpiperazin (N-bensylpiperazin)

2-metylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)

1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)

2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-etylkatinon)

1-(2-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(3-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

1-(4-fluorfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (flefedron)

2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)

metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b- okta-hydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)

(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)

2-etylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)

2-metylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)

etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)

1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)

1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (a-PPP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (a-PVP)

1-fenyl-2-(metylamino)-pentan-1-on (pentedron)

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2- yl]hexanamid (lisdexam-fetamin)

1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)

1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)

1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)

1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)

1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)

1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmet- katinon)

1-(4-etylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)

1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on ( p-MePPP)

metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4- diklorometyl-fenidat)

2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'- dimetylaminorex)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)

2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)

1-(3-metoxifenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metoximetkatinon)

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet- katinon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)

isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)

metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metylnaftidat, HDMP-28)

propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)

metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluorometylfenidat, 4F-MPH)

metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- metylmetylfenidat)

2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)

metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2- karboxylat (RTI-111, dikloropan)

N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3- FEA)

1-(3-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)

2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)

2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)

1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metylamfetamin, 2-MA)

6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-klorometkatinon, 3-CMC)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (4-klorometkatinon, 4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etanon (bk-2C-B)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)propan-1-on (dimetylon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (2-aminoindan)

4-metyl-1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4- metyl-alfa-PiHP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(bensylamino)propan-1-on (BMDP)

5-jodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (5-IAI)

N-metyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amin (N-metyl-2AI)

3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-aminobensoat (dimetokain)

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (alfa-POP)

N-metyl-1-(naftalen-2-yl)propan-2-amin (metamnetamin)

2-cyklohexyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-PCYP)

1-[1-(1-bensotiofen-2-yl)cyklohexyl]piperidin (benocyklidin)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-BUTINACA)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)

1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on (eutylon)

1-(2-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (2'-Me-alfa- PVP, 2'-Me-PVP)

2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)

2-(etylamino)-1-fenylheptan-1-on (N-etylnorheptedron, N- etylheptedron)

1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F- alfa-PiHP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- 3-metyl-alfa-PVP)

1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on (alfa-D2PV, alfa- pyrrolidino-2-fenylacetofenon)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1- on (MDPiHP)

1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)

1-(3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3'-Me-alfa- PVP)

2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)butan-1-on (2-metyletylbufedron, 2-MEB)

2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (MDPEP)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)

hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d] pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain

levonantradol

nabilon

4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)

4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)

brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)etyl]-1H-indol-3-yl]-1- naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)

(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2- yl) 6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol) (HU-210)

(2-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (AM- 2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jodofenyl)metanon (AM- 694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-prop-2-en-1-amin (5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]etyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1- yl)metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1- yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3- yl)metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1- yl)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2,3- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(3,4- metylendioxifenyl)metyl]eta-namin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5- trimetoxibensyl)etanamin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25I- NBOH)

3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)

6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6- allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- yl)metanon (LSZ)

4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)

4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)

4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol (25B- NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B- NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C- NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I- NBF)

2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)

4-acetoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-AcO-DMT)

3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)

1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ALD-52)

N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4- yl)etanamin (2C-B-FLY)

metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetyl-butanoat (5F-MDMB-PICA)

metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin, 3-HO-PCP)

N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3- metoxieticyklidin, 3-MeO-PCE)

2-(etylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N- etylnorketamin, O-PCE)

2-[([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl]fenol (25E- NBOH)

2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E- NBOMe)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3- metyl-butanoat (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3- b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N- metylhydroxyl-amin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4- fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-FUBINACA)

[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklo- propyl)metanon (FUB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)

3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)

3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)

N,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etanamin (5-MeO-DET)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylprop-2-en-1-amin (5- MeO-MALT)

N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]propan-2-amin (5-MeO-NIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amin (DIPT)

N-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin (MIPT)

N,N-dietyl-6-metyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-LSD)

metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)- 3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMINACA)

N-(1-adamantyl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (A-CHMINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-5F-P7AICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-PICA)

metyl-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karboxamido)-3- metylbutanoat (I-AMB)

metyl-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (4F-MDMB-BINACA)

metyl-3,3-dimetyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3- karboxamido]butanoat (MDMB-4en-PINACA)

metyl-3-metyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3- karboxamido]butanoat (MMB-022, AMB-4en-PICA)

metyl-2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

N-bensyl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid (SDB-006)

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (STS- 135)

N-(adamantyl)-1-(5-kloropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid (5C- AKB48)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-kloropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5Cl-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-ADBICA)

adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- AKB57)

2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H- pyrido[4,3-b]indol-1-on (5F-CUMYL-PeGACLONE)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (5F-EDMB-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PINACA)

5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H- pyrido[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-CHMGACLONE)

(naftalen-1-yl)[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]metanon (JWH- 022)

metyl-3-fenyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamido]propanoat (MPhP-2201)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat (NM- 2201)

3-(2-[etyl(metyl)amino]etyl)-1H-indol-4-yl-acetat (4-AcO-MET)

3-(2-[metyl(propyl)amino]etyl)-1H-indol-4-ol (4-HO-MPT)

4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-E)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3- metylbutanoat (5F-EMB-PICA)

etyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3- dimetylbutanoat (5F-EDMB-PICA)

1-(cyklobutylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-CBMINACA)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

1-butanoyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1B-LSD)

metyl-2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino)-3,3- dimetylbutanoat (4F-MDMB-BICA)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etan-1-ol (BOH-2C-B)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-etyletanamin (N-etyl-2C-B)

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (hexahydrocannabinol, HHC)

3-heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (hexahydrocannabiforol, HHCP)

1-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-6-metyl-9,10- didehydroergolin-8-karboxamid (1cP-LSD)

N,N-dietyl-6-metyl-1-pentanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1V-LSD)

2-(etylamino)-2-(3-metylfenyl)cyklohexan-1- on (deoximetoxetamin, DMXE)

2-(3-metoxifenyl)-2-(propylamino)cyklohexan-1- on (metoxpropamin, MXPr)

2-(isopropylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyclohexan-1- on (metoxisopropamin, MXiPr)

3-heptyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-8-tetrahydrocannabiforol, delta- 8-THCP, JWH-091)

3-heptyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-9-tetrahydrocannabiforol, delta- 9-THCP)

6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d] pyran-1-yl-acetat (hexahydrocannabinolacetat, HHC-acetat, HHCO)

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat (delta-8- tetrahydrocannabinolacetat, delta-8-THC-acetat)

6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenso[b,d]pyran-1-yl-acetat (delta-9- tetrahydrocannabinolacetat, delta-9-THC-acetat)

1-[1-(3-metylfenyl)cyklohexyl]piperidin (3-Me-PCP)

1-(bicyklo[2.2.1]heptan-2-ylmetyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-NBMINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H- indazol-3-karboxamid (ADB-4en-PINACA, ADMB-4en-PINACA)

Smärtstillande medel

karfentanil

karisoprodol

remifentanil

gamma-hydroxi-butyrat (GHB)

ketamin

tapentadol

tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)

1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)

2-(etylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N- etylnorketamin)

1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)

1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2- yliden)bensensulfonamid (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)

2-(etylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid (isobutyrfentanyl)

metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2- tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tiafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2- metylpropanamid (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2- karboxamid (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadolin)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid (4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid (cyklopentylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid (valerylfentanyl)

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on (2-metyl-AP-237)

N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H- benso[d]imidazol-1-yl]etan-1-amin (isotonitazen)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-(propan-2- yl)bensamid (isopropyl-U-47700)

N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metyl-2H-1,3-bensodioxol-5- karboxamid (3,4-metylendioxi-U-47700)

N-[2-(dietylamino)cyklohexyl]-3,4-dikloro-N-metylbensamid (U- 49900)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-metylfenyl)acetamid (2- metyl-acetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3- tetrametylcyklo-propan-1-karboxamid (tetrametylcyklopropylfentanyl)

1-(1-[1-(4-bromofenyl)etyl]piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H- bensimidazol-2-on (brorfin)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (metonitazen)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2- yl]etan-1-ol (2F-viminol)

2-[2-(4-etoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (etazen)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (etonitazepyn)

2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-piperidinyl etonitazen, etonitazepipn)

N,N-dietyl-2-[5-nitro-2-(4-propoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (protonitazen)

2-[2-(4-butoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (butonitazen, butoxinitazen)

N,N-dietyl-2-[2-(4-fluorobensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (flunitazen, fluonitazen)

N,N-dietyl-2-[2-(4-metoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1- yl]etanamin (metodesnitazen)

N-etyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol- 1-yl]etanamin (N-desetylisotonitazen)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3- fenylpropanamid (3-fenylpropanoylfentanyl)

N,N-dietyl-2-(2-[(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)metyl]-5-nitro- 1H-benso[d]imidazol-1-yl)etanamin (etylenoxinitazen)

2-[2-(4-etoxibensyl)-5-metyl-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (etometazen, 5-metyletodesnitazen)

2-(4-metoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-pyrrolidinometonitazen, metonitazepyn)

5-nitro-2-(4-propoxibensyl)-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-pyrrolidinoprotonitazen, protonitazepyn)

2-(4-isopropoxibensyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)etyl]-1H- benso[d]imidazol (N-piperidinylisotonitazen, isotonitazepipn)

2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)

2-[2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N- etyletanamin (N-desetyletonitazen)

1-[(2-dietylamino)etyl]-2-(4-isopropoxibensyl)-1H- benso[d]imidazol-5-amin (5-aminoisotonitazen)

N,N-dietyl-2-[2-(4-isopropoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1- yl]etanamin (isotodesnitazen)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital

aprobarbital

brallobarbital

brotizolam

butalbarbital

pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)

heptabarbital

hexapropymat

hexobarbital

klometiazol

kloralhydrat

kloralodol

metohexital

metylpentynol

midazolam

tybamat

vinbarbital

zolpidem

zopiclone

fenazepam

etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s- tria-zolo[4,3-a][1,4]diazepin)

8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (pyrazolam)

7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (flubromazepam)

7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (diklazepam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]ben-sodiazepin (flubromazolam)

5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]- bensodiazepin-2-on (meklonazepam)

6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodia-zepin (klonazolam)

2-etyl-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (deskloretizolam)

2-etyl-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]dia-zepin (metizolam)

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin (adinazolam)

1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H- [1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)

8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin (zapizolam)

5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)

7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)

6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodi-azepin (flunitrazolam)

5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (N-desmetylflunitrazepam)

8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)

5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2- on (norfludiazepam)

6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benso-diazepin (flualprazolam)

6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)

(3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)

5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4- bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)

5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]bensotieno[2,3- e][1,4]diazepin-2-on (bentazepam)

3-(2-etylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (etakvalon)

5-kloro-3-(4-kloro-2-metylfenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (SL-164)

tert-butyl-8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H- imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]bensodiazepin-1-karboxylat (bretazenil)

metyl-3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2- a][1,4]bensodiazepin-4-yl]propanoat (remimazolam)

2-(7-kloro-1,8-naftyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-metyl-2- oxohexyl)-1H-isoindol-1-on (pagoklon)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som
   1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och
   2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.
Förordning (2024:288).

Bilaga 2

Förteckning över substanser vilka kräver intyg enligt 5 a §

alfaacetylmetadol

alfentanil

amfetamin

buprenorfin

dextropropoxifen, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 135 mg dextropropoxifen per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent dextropropoxifen

diazepam

fentanyl

flunitrazepam

hydromorfon

ketobemidon

kodein, i fråga om doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 100 mg kodein per tablett, kapsel, ampull eller liknande och i fråga om icke doserade läkemedel då dessa innehåller mer än 2,5 procent kodein

kokain

metadon

metylfenidat

morfin

nikomorfin

opium

oxykodon

pentazocin

pentobarbital

petidin

sufentanil Förordning (2006:273).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.