Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1990:1165
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1990-12-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:989
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Förordning (2004:531).

2 §   Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Förordning (2008:1158).

3 §   Har upphävts genom förordning (2004:531).

Rapportering om inträffade olyckor

4 §   Den som driver en verksamhet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg skall i den utsträckning Transportstyrelsen föreskriver rapportera olyckor och olyckstillbud till Transportstyrelsen.

Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. Förordning (2008:1158).

5 §   Har upphävts genom förordning (2004:531).

Bemyndiganden

6 §   Transportstyrelsen meddelar efter samråd med Socialstyrelsen ytterligare föreskrifter om hälsokraven enligt 12 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt om hälsoundersökning enligt 16 § samma lag.
Förordning (2008:1158).

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.

För kulturhistorisk verksamhet på spårväg som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten.
Förordning (2013:989).

8 §   Transportstyrelsen får medge undantag från lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och från denna förordning. Förordning (2008:1158).

Trafikregler för spårvägstrafik

9 §   Spårvagn får framföras endast av den som har körkort med behörigheten B.

10 §   I fråga om förare av spårvagn gäller i tillämpliga delar 2 kap. 1, 3, 4 §§, 5 § första stycket 1, 5 § första stycket 2 såvitt avser skyldighet att lämna fri väg för järnvägståg, 6 §, 7 § såvitt avser korsande av järnväg och 8 §, 3 kap. 1, 2, 5, 14, 15 §§, 17 § första stycket, 20, 50, 62, 64, 65, 67, 68, 76, 78 och 79 §§ samt 4 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276).

I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen. Sådant undantag skall anges med tillläggstavla på det vägmärke som anger den enligt 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen tillåtna färdhastigheten. Förordning (2004:1088).

11 §   Förare av spårvagn skall iaktta särskild försiktighet vid
   1. sväng i vägkorsning,
   2. korsande av körbana eller förändring av spårvagnens placering i sidled,
   3. omkörning av fordon,
   4. vändning eller backning.

Avgivande av signal eller tecken fritar ej spårvagnsförare från skyldighet som han har enligt första stycket.

12 §   Förare av spårvagn är skyldig att följa sådan trafikregel i lokal trafikföreskrift som avser färdhastighet, väjningsplikt eller stopplikt.

I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från lokal trafikföreskrift som avses i första stycket. Sådant undantag anges med tilläggstavla på det vägmärke som utmärker trafikregeln i den lokala trafikföreskriften.

13 §   Förare av spårvagn skall följa anvisning

genom en särskild signal eller särskilt märke för spårvägstrafiken,
trafiksignal,
vägmärke som avser trafikregel som enligt 10 eller 12 § gäller honom.

Om en anvisning som avses i första stycket innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln. En särskild anvisning för spårvägstrafiken gäller framför en anvisning genom trafiksignal eller vägmärke. I övrigt äger 2 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) motsvarande tillämpning i fråga om spårvägstrafiken.

En sådan anvisning som avses i 2 kap. 3 § trafikförordningen gäller framför annan anvisning. Förordning (1998:1281).

14 §   Bestämmelserna i 10-13 §§ gäller i tillämpliga delar även i fall där en spårvagn framförs på annan plats än väg som avses i 1 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). De gäller dock inte i fall där spårvagn framförs på särskild banvall utan plankorsningar. Förordning (1998:1281).

15 §   Om en spårvagn framförs i strid mot denna förordning eller föreskrift som meddelats med stöd härav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

16 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse som anges i 10 § döms med tillämpning av 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 eller 13 § döms till penningböter.

Till straff enligt första och andra stycket skall ej dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.
Förordning (1998:1281).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.