Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1988:1145
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1988-11-03
Omtryck: SFS 1995:1039
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1158
Upphävd: 2010-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1075
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

2 §   Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska inte tillämpas i fråga om sådana delar i ett fordons bränslesystem för vilka föreskrifter har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2009:211).

I fråga om brandfarliga vätskor som utgör spritdryck enligt alkohollagen (1994:1738) gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen endast i fråga om yrkesmässig tillverkning av vätskorna. Förordning (2009:234).

3 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om vissa brandfarliga eller explosiva varor eller i fråga om viss hantering eller import.
Förordning (2008:1006).

4 §   Försvarsmakten får för sin egen verksamhet, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreskriva om undantag från tilllämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Undantagen får gälla endast vid fältmässig övning, under höjd beredskap och när det finns skäl av synnerlig betydelse för landets säkerhet.
Förordning (2008:1006).

Brandfarliga varor

5 §   Till brandfarliga varor hänförs
   1. brandfarliga gaser,
   2. brandfarliga vätskor,
   3. de brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger eller som är hänförliga till de klasser som myndigheten föreskriver.

Om en brandfarlig vara innehåller ett explosivämne ska såvitt gäller tillstånd och tillsyn de bestämmelser i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tilllämpas som gäller för explosiva varor.

Om en brandreaktiv vara har explosiva egenskaper men inte innehåller ett explosivämne får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriva att bestämmelserna om explosiva varor i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas.
Detta gäller dock inte de bestämmelser som rör tillstånd och tillsyn. Förordning (2008:1006).

6 §   Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20 C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

Med brandfarliga vätskor avses
   1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 C,
   2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur flampunkten ska bestämmas. Brandfarliga vätskor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar.
Förordning (2008:1006).

7 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta och ge ut en förteckning över brandfarliga varor. Förteckningen ska innehålla de uppgifter om varorna som behövs från brand- och explosionssynpunkt. I fråga om brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor behöver förteckningen endast innehålla de vanligen förekommande varorna. Förordning (2008:1006).

Explosiva varor

8 §   Till explosiva varor hänförs varor som består av eller innehåller explosivämnen.

Med explosivämnen avses fasta eller flytande ämnen eller blandningar av sådana ämnen som kan bringas till snabb kemisk reaktion, varvid energi frigörs i form av tryckvolymarbete eller värme.

Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

Explosiva varor klassificeras enligt de närmare föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar.
Bestämmelser om vilka explosiva varor som utgör krigsmateriel finns i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar beslut om ett ämne är att anse som explosivämne. Förordning (2008:1006).

9 §   Explosiva varor får hanteras eller importeras endast av den som fyllt 18 år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undantag från åldersgränsen för
   1. sådana fyrverkeripjäser som är anpassade för inomhusbruk, och
   2. andra explosiva varor än fyrverkeripjäser om det finns anledning med hänsyn till användningsområdet.
Förordning (2008:1006).

10 §   För att en explosiv vara ska få hanteras eller importeras, krävs att den är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller har gått igenom någon annan form av bedömning av överensstämmelse som ska godtas enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

För att en fyrverkeripjäs ska få godkännas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap krävs att den
   1. har annat huvudsakligt syfte än att avge knall, eller
   2. är anpassad för inomhusbruk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om undantag från kraven.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätta en förteckning över godkända explosiva varor och över varor som införts till landet efter sådan bedömning av överensstämmelse som avses i första stycket. Förordning (2008:1006).

10 a §   Bestämmelsen i 10 a § första stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som
   1. i små mängder behövs enbart för
      a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen,
      b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling och
provning av   utrustning för detektering av sprängämnen,
eller
      c) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder eller rättsvetenskapliga ändamål,
   2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över dessa, eller
   3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av Försvarsmakten eller polisen den 1 januari 2007 eller som tillverkas inom tre år därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1006).

10 b §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad som ska avses med plastiska sprängämnen enligt 10 a § lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt om hur märkningen av sådana sprängämnen ska ske.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om vad som ska avses med godkända militära anordningar i 10 a § 3.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beakta vad som följer av internationella överenskommelser om märkning av plastiska sprängämnen som Sverige har åtagit sig att följa.
Förordning (2008:1006).

11 §   Beslut om godkännande skall innehålla
   1. uppgifter om hur varan skall klassificeras,
   2. uppgifter om de villkor som skall gälla för varan, och
   3. de upplysningar som i övrigt behövs. Förordning (1995:1039).

12 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska återkalla ett godkännande av en explosiv vara om ändrade förhållanden föranleder att varan inte längre bör vara godkänd.
Förordning (2008:1006).

Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

13 §   Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras på sådant sätt att de kan antändas är det förbjudet att röka eller vidta andra åtgärder som kan ge upphov till öppen eld eller till farliga gnistor eller annat som kan antända varorna. Gäller förbudet där sådana varor hanteras yrkesmässigt, skall anslag finnas om förbudet om inte tillsynsmyndigheten medger annat.

14 §   Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras yrkesmässigt ska, om inte tillsynsmyndigheten medger annat, anslag finnas, som upplyser om brand- och explosionsriskerna (varningsanslag). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om att sådana anslag ska finnas även på platser, där hanteringen inte är yrkesmässig.
Förordning (2008:1006).

15 §   Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i större mängd än att förvaringen är betryggande från brand- och explosionssynpunkt.

Olika slag av sådana varor får inte förvaras tillsammans eller med andra varor, om riskerna för skada genom brand eller explosion därigenom ökar.

16 §   Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förpackas tillsammans eller med andra varor, om riskerna för skada genom brand eller explosion därigenom ökar.

17 §   Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta åtgärder till skydd mot att obehöriga kommer åt varorna.

Förlust av explosiva varor skall omedelbart anmälas till polismyndigheten.

Den som innehar explosiva varor utan att ha tillstånd till det skall omedelbart underrätta polismyndigheten.

18 §   I en yrkesmässig verksamhet skall tillståndshavaren kunna redovisa innehavet av explosiva varor.

19 §   Inträffar en brand- eller explosionsolycka vid tills- tåndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket, skall den som ansvarar för verksamheten snarast underrätta tillsyns- myndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar ett tillbud som har inneburit allvarlig risk för en sådan olycka.
Förordning (1998:60).

Tillstånd

Undantag från tillståndsplikten

20 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten behöver inte ha tillstånd till hantering av brandfarliga varor.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och polismyndigheten behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för
   1. tillverkning av explosiva varor,
   2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med tillverkning,
   3. förvaring av explosiva varor på fasta platser,
   4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.

Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2000:599). Förordning (2008:1006).

21 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får medge att kravet på tillstånd till hantering ersätts med en anmälan till tillsynsmyndigheten eller med annat särskilt krav.
Förordning (2008:1006).

Tillståndsmyndigheter

22 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

Frågor om tillstånd till yrkesmässig hantering och hantering i större mängd av brandfarliga varor i övriga fall prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i den kommun där hanteringen ska bedrivas.
Förordning (2008:1006).

23 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om tillstånd till
   1. tillverkning, bearbetning, behandling, förstöring, underhåll och återvinning av explosiva varor,
   2. annan hantering eller import av explosiva varor, som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1,
   3. överföring, och
   4. sådan hantering av explosiva varor som nämns i 20 § andra stycket inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Frågor om tillstånd till hantering eller import av explosiva varor i övriga fall prövas av polismyndigheten i det distrikt där verksamheten ska bedrivas. Gäller frågan förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i fler än ett distrikt, ska frågan prövas av polismyndigheten i det distrikt där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva att enklare ärenden enligt första stycket 1-3, ska prövas av polismyndigheten enligt andra stycket. Förordning (2008:1006).

24 §   Generellt undantag från förbudet enligt 13 § meddelas av tillståndsmyndigheten.

Undantag för enstaka tillfällen och vid hantering som inte är tillståndspliktig meddelas av tillsynsmyndigheten.

Undantag enligt första och andra stycket skall meddelas att gälla för viss tid och får förenas med villkor.

Handläggning av tillståndsärenden

25 §   Tillståndsmyndigheten skall efter ansökan ge förhandsbesked om en tillståndspliktig hantering kan tillåtas på en viss plats.

26 §   Innan en sådan nämnd som avses i 22 § meddelar ett tillstånd eller ger ett förhandsbesked, ska nämnden, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med
   1. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten,
   2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
   3. de andra kommunala eller statliga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av ärendet.
Förordning (2008:1006).

27 §   Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller polismyndigheten meddelar tillstånd till hantering eller ger förhandsbesked ska de, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med varandra och med
   1. en sådan nämnd som avses i 22 §,
   2. den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten,
   3. de andra kommunala och statliga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av ärendet. Förordning (2008:1006).

28 §   Tillstånd till tillverkning av sådana explosiva varor som utgör krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel får endast meddelas den som har fått tillstånd enligt den lagen eller den som i den lagen har undantagits från tillståndsplikt.
Förordning (1998:60).

29 §   Villkor som tillståndsmyndigheter anger får avvika från de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har meddelat, om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medger det. Förordning (2008:1006).

30 §   Den som har fått tillstånd får inte påbörja hanteringen förrän tillståndsmyndigheten har beslutat att medge detta efter avsyning av de anordningar och anläggningar som skall användas för hanteringen.

Tillsynsmyndigheten får medge att en anordning eller en anläggning tas i bruk för provning eller liknande förberedelse (försöksdrift) innan ett sådant beslut lämnats. Förordning (1995:1039).

31 §   Tillståndshavaren eller hans ombud skall kallas att närvara vid avsyning enligt 30 §. Företrädare för de myndigheter med vilka samråd ägt rum i tillståndsärendet skall också ges tillfälle att närvara.
Vid avsyning som rör hantering av brandfarliga varor skall en företrädare för en sådan nämnd som avses i 20 § närvara. Förordning (1991:1623).

31 a §   I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av tillståndsmyndigheten inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökande när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1158).

31 b §   Om tillståndsmyndigheten begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1158).

Särskilda villkor

32 §   För att förenklade förfaranden som avses i 4 kap. 2 § tullagen (2000:1281) ska få användas beträffande explosiva varor av någon annan än den som har tillstånd att importera varorna, krävs medgivande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Försäljning av explosiva varor enligt 4 § lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. får ske endast till den som har tillstånd att inneha varorna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer vad som ska göras med explosiva varor som inte kan säljas.
Förordning (2008:1006).

33 §   Den som har tillstånd att överlåta explosiva varor skall förvissa sig om att förvärvaren har rätt att inneha explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen avser.
Förordning (1996:72).

34 §   Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, skall den som innehar varorna hantera dem på sätt som tillståndsmyndigheten anger.

35 §   En ny innehavare av en verksamhet i vilken ingår hantering som fordrar tillstånd skall ansöka om nytt tillstånd inom tre månader från dagen för innehavarskiftet. Innan en sådan ansökan har prövats slutligt, skall den nye innehavaren anses inneha tidigare meddelade tillstånd under förutsättning att han utsett en föreståndare för hanteringen.

Ett dödsbo eller ett konkursbo jämställs med ny innehavare.

Föreståndare

36 §   Följande tillstånds- eller koncessionshavare skall utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare. Detta gäller den som har
   1. tillstånd till hantering av brandfarliga varor,
   2. tillstånd till överföring eller annan hantering eller import av explosiva varor, eller
   3. koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen (2000:599) för att begagna en rörledning för transport av en brandfarlig vara.

Föreståndare för överföring och annan tillståndspliktig hantering eller import av explosiva varor skall godkännas av tillståndsmyndigheten. Förordning (2004:711).

37 §   En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om särskilda krav på kompetens hos föreståndare.

Föreståndaren ansvarar för att importen eller hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En tillståndshavare ska se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra detta ansvar. Förordning (2008:1006).

Tillsyn

37 a §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala tillsynen över myndighetens hantering och import av brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den lokala tillsynen över hanteringen och importen av brandfarliga och explosiva varor vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Försvarsmakten får i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället för myndigheten utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks och Fortifikationsverkets hantering och import av sådana varor. Förordning (2008:1006).

38 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska organiseras.
Förordning (2008:1006).

39 §   En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov ska i den utsträckning och i den ordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver ersättas av den vars verksamhet provtagningen och undersökningen avser. Förordning (2008:1006).

Avgifter

40 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om avgifter för sin verksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Avgifterna får tas ut av dem som här i landet tillverkar eller hit importerar brandfarliga eller explosiva varor eller som projekterar eller uppför anläggningar för sådana varor.

Avgifterna får tas ut preliminärt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får sätta ned sådana avgifter om det finns särskilda skäl.
Förordning (2008:1006).

40 a §   Avgifter tas ut för prövning enligt denna förordning av ansökan om sådana tillstånd eller godkännanden som anges i andra stycket och som meddelas av en polismyndighet.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag               Avgiftsklass
Tillstånd till förvaring i mindre förbrukningsförråd av explosiva varor
(23 § 2 stycket)                1
Tillstånd till förvaring i större förbrukningsförråd av explosiva varor
(23 § 2 stycket)                2
Tillstånd till förvaring i upplagsmagasin
(23 § 2 stycket)                3
Tillstånd till saluförande av explosiva varor
(23 § 2 stycket)                4
Tillstånd till import av explosiva varor
(23 § 2 stycket)                2
Godkännande av föreståndare
(36 § 3 stycket)                1
Tillstånd till annan hantering av explosiva varor
(23 § 2 stycket)                2
Om ett ärende om godkännande av föreståndare prövas tillsammans med ett annat ärende som anges i andra stycket skall avgift för det förstnämnda ärendet inte tas ut. Förordning (1994:1380).

Vissa bemyndiganden m.m.

41 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter som avses i 6-11 §§ lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt besluta om förbud enligt 12 § samma lag. Förordning (2008:1006).

42 §   Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hantering av brandfarliga och explosiva varor inom sitt eget, Försvarets materielverks och Fortifikationsverkets område.

Sådana föreskrifter ska utfärdas i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1006).

43 §   Försvarsmakten och Försvarets materielverk ska, var och en inom sitt område, i varje särskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om transport som sker under ledning av militärt befäl eller annan person som förordnats av Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk om transporten avser sådana explosiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger.
Förordning (2008:1006).

44 §   Innan en myndighet med stöd av 41 eller 42 § utfärdar föreskrifter som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall samråd ske med den myndigheten.

Om myndigheterna inte kan enas vid samråd enligt 42 eller 43 §, skall frågan avgöras av regeringen.

45 §   Har en innehavare av tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor dömts för brott mot bestämmelserna i lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska åklagaren snarast underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om någon annan myndighet har meddelat tillståndet, ska även denna myndighet underrättas.
Förordning (2008:1006).

Bestämmelser om vissa äldre tillstånd

46 §   En innehavare som efter den 30 juni 1994 vill fortsätta att utnyttja ett tillstånd, som har meddelats enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor att gälla tills vidare, skall före den 1 juli 1994 hos den berörda tillståndsmyndigheten enligt 22 och 23 §§ anmäla att tillståndet fortfarande utnyttjas. Förordning (1995:1039).


Övergångsbestämmelser

1988:1145
   1. Denna förordning1 träder i kraft den 1 juli 1989.
   2. Genom förordningen upphävs
   -- förordningen (1949:341) om explosiva varor,
   -- förordningen (1957:232) om explosiva varor för försvarets behov m.m.,
   -- förordningen (1961:568) om brandfarliga varor,
   -- förordningen (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m. m.,
   -- kungörelsen (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier,
   -- kungörelsen (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm.
   3. Om det i en annan förordning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelser i den nya förordningen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

1995:600

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 §, den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 juli 1996. Sådan hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk som bedrivs vid utgången av juni 1996 och för vilken tillstånd därefter behövs till följd av denna förordning får, under förutsättning att ansökan om tillstånd görs före den 1 juli 1997, fortsätta att bedrivas utan tillstånd till dess ansökningen slutligen har prövats.

2009:1158

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som inkommit till myndigheten efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.