Till innehåll på sidan

Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1986:710
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1986-10-02
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:503
Övrig text: Endast den svenska texten med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter som har undertecknats den 2 maj 1985 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i engelsk och svensk text bifogas denna förordning som bilaga.

2 §   Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som anges i paragraf 19 punkt 2 i överenskommelsen. Förordning (1999:503).

Bilaga

Överenskommelse

mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter.

Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering

som beaktar att överträdelser av tullagarna skadar deras respektive länders ekonomiska, fiskala och sociala intressen;

som beaktar vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande av tullar, skatter och andra avgifter som uppbärs på import eller export och en korrekt tillämpning av föreskrifter om förbud, restriktioner och kontroll;

som är övertygade om att bemödanden att förhindra överträdelser av tullagar och att uppnå större noggrannhet i tulluppbörden skulle bli effektivare genom samarbete mellan deras tullmyndigheter;

som uppmärksammar tullsamarbetsrådets rekommendation om ömsesidigt administrativt bistånd av den 5 december 1953;

har kommit överens om följande.

Definitioner

Paragraf 1

I denna överenskommelse avses med
      a. termen "stat" en av de stater vars regering undertecknat överenskommelsen;
      b. termen "tullagar" föreskrifter i lagar eller andra författningar eller tillämpningsföreskrifter rörande import, export eller transitering av varor vare sig det gäller tullar, skatter eller andra avgifter eller är fråga om förbud, restriktioner eller kontroll;
      c. termen "tullmyndighet" i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen, och i Det Förenade Konungariket Her Majesty's Customs and Excise.

Tillämpningsområde

Paragraf 2
   1. Regeringarna skall, genom sina tullmyndigheter och i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse, lämna varandra ömsesidigt bistånd
      a. i syfte att säkerställa att tullagarna vederbörligen efterlevs;
      b. i syfte att förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagarna;
      c. i ärenden angående delgivning i samband med tillämpning av tullagarna.
   2. Bistånd enligt denna överenskommelse skall lämnas i enlighet med den anmodade statens lagar och andra författningar och inom ramen för tullmyndighetens befogenheter och resurser.
   3. Denna överenskommelse avser inte indrivning av tullar, skatter eller andra avgifter.

Övervakning av personer, varor och transportmedel

Paragraf 3

Tullmyndigheterna skall, självmant eller på begäran, särskilt övervaka bl. a.
      a. personer som är kända för eller misstänkta för att överträda den andra statens tullagar;
      b. transportmedel som har använts eller som misstänks för att användas vid överträdelser av den andra statens tullagar;
      c. varurörelser som av den andra statens tullmyndighet rapporteras ge upphov till betydande olovlig trafik till eller från dess område.

Utbyte av upplysningar

Paragraf 4
   1. Staternas tullmyndigheter skall, på begäran, lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa noggrannhet vid
      a. uppbörd av tullar och andra import- och exportavgifter, och särskilt upplysningar som kan vara till hjälp vid tullvärdebestämning och klassificering enligt tulltaxan;
      b. tillämpning av bestämmelser om import- och exportförbud och restriktioner;
      c. tillämpning av ursprungsregler som inte omfattas av andra arrangemang.
   2. Om den anmodade myndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna, skall den söka inhämta dessa i enlighet med föreskrifterna i sina tullagar.

Paragraf 5

Den ena statens tullmyndighet skall, på begäran, lämna den andra statens tullmyndighet upplysningar i följande frågor:
      a. huruvida varor som importeras till en stat har exporterats lagligt från den andra staten;
      b. huruvida varor som exporteras från en stat har importerats lagligt till den andra staten.

Paragraf 6
   1. Tullmyndigheten i den ena staten skall, självmant eller på begäran, lämna den andra statens tullmyndighet alla upplysningar som denna kan ha nytta av vid beivrande av överträdelser av tullagarna och särskilt upplysningar om
      a. personer som är kända för eller misstänkta för överträdelser av den andra statens tullagar;
      b. nya hjälpmedel eller metoder som används vid överträdelser av tullagar;
      c. varor som är kända för att vara föremål för olovlig trafik;
      d. transportmedel som misstänks för att användas vid överträdelser av tullagar i den andra staten.
   2. Tullmyndigheten i den ena staten skall lämna tullmyndigheten i den andra staten kopior av, eller utdrag ur, rapporter som upprättats av dess utredningsenheter och som beskriver brottsmetoder som använts.

Paragraf 7

Tullmyndigheten i den ena staten skall, självmant eller på begäran, lämna tullmyndigheten i den andra staten rapporter, bevisprotokoll eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om planerade eller upptäckta transaktioner som utgör, eller förefaller utgöra, överträdelse av den senare statens tullagar.

Paragraf 8

De handlingar som avses i denna överenskommelse kan ersättas av datoriserad information med samma innehåll. Anvisningar för tolkning och användning av materialet bör samtidigt tillhandahållas.

Paragraf 9
   1. Akter och handlingar i original skall efterfrågas enbart då bestyrkta kopior ej är tillfyllest.
   2. Akter och handlingar som har överlämnats skall återlämnas så snart som möjligt.

Undersökningar

Paragraf 10
   1. Om den ena statens tullmyndighet begär det, skall den andra statens tullmyndighet inleda utredningar av förfaranden som står eller förefaller stå i strid mot tullagarna. Resultaten av sådana utredningar skall meddelas den anmodande myndigheten.
   2. Utredningarna skall företas i enlighet med den anmodade statens lagar och andra författningar.

Sakkunniga och vittnen

Paragraf 11

På anmodan av endera statens domstolar eller myndigheter, hos vilka mål eller ärenden angående överträdelser av tullagarna anhängiggjorts, kan den andra statens tullmyndighet bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga inför dessa domstolar eller myndigheter för att höras om sådana fakta som de inhämtat i tjänsten.
I en framställning om inställelse skall klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

Paragraf 12

När tjänstemän från en stat är närvarande på den andra statens territorium i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse, skall de kunna styrka sin tjänsteställning. De får inte bära uniform eller vara beväpnade.

Bruk av upplysningar och handlingar

Paragraf 13
   1. Upplysningar, meddelanden och handlingar som erhållits skall användas enbart för denna överenskommelses syften. De skall inte spridas eller användas för andra syften, om inte den myndighet som lämnat uppgifterna uttryckligen samtycker därtill och de föreskrifter som är tillämpliga på den myndighet som mottar dem tillåter att så sker.
   2. För framställningar, upplysningar, sakkunnigutlåtanden och andra meddelanden som en stats tullmyndighet förfogar över genom tillämpning av denna överenskommelse gäller samma sekretesskydd i den mottagande staten, som enligt denna stats nationella lagstiftning gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

Paragraf 14

De båda staternas tullmyndigheter får, i enlighet med syftena och inom ramen för denna överenskommelse, i sina bevisprotokoll, rapporter och vittnesmål samt vid förhandlingar och åtal inför domstol som bevisning använda upplysningar och handlingar som erhållits enligt överenskommelsen.

Rätten att åberopa sådana upplysningar och handlingar som bevisning inför domstol och den vikt som skall fästas därvid avgörs av den nationella lagstiftningen.

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

Paragraf 15
   1. Om efterkommandet av en begäran om bistånd anses strida mot den anmodade statens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsprinciper, "public policy" eller andra väsentliga intressen eller av denna stat skulle anses innebära en kränkning av en industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet, kan denna stats tullmyndighet vägra bistånd.
   2. Om en begäran om bistånd inte efterkoms, skall den anmodande staten utan dröjsmål skriftligen underrättas om beslutet och skälen till detta.
   3. Om tullmyndigheten i den ena staten begär bistånd som den inte själv skulle kunna lämna om den blev anmodad därtill, skall den framhålla detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om framställningen skall efterkommas.

Delgivning

Paragraf 16
   1. Tullmyndigheten i den ena staten skall, på begäran av tullmyndigheten i den andra staten, delge berörda parter, som är bosatta eller som vistas på dess territorium, handlingar avseende beslut som fattats och åtgärder som vidtagits av administrativa myndigheter vid tillämpningen av tullagarna.
   2. Delgivning av handlingar enligt denna överenskommelse skall ske i enlighet med de lagar och andra författningar och den praxis som gäller i den anmodade staten. Begäran om delgivning skall innehålla en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingen.
   3. Om den stat som begär delgivningen så önskar, kan delgivning ske i särskild form, i den mån det begärda förfarandet står i överensstämmelse med lagar, andra författningar och praxis som gäller i den anmodade staten.
   4. Såsom bevis om delgivningen skall gälla ett daterat och bestyrkt erkännande av den med vilken delgivningen skett, eller ett intyg av vederbörande myndighet i den stat hos vilken delgivningen begärts, som ger besked om formen och tidpunkten för delgivningen.

Bistånd mellan utredningsenheterna

Paragraf 17

Staternas tullmyndigheter får bemyndiga sina utredningsenheter att stå i direkt kontakt med varandra för att genom utbyte av upplysningar underlätta förhindrande, utredning och beivrande av överträdelser av sina respektive länders tullagar.

Kostnader

Paragraf 18

Tullmyndigheterna skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad angår den gottgörelse som utgått till sakkunniga och vittnen.

Giltighetsområde

Genomförande

Paragraf 19
   1. Denna överenskommelse skall tillämpas på Konungariket Sveriges territorium samt på Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium.
   2. Staternas tullmyndigheter skall gemensamt fastställa tillämpningsbestämmelser för genomförandet av denna överenskommelse.

Ikraftträdande och uppsägning

Paragraf 20

Varje regering skall notifiera den andra regeringen när de konstitutionella förfaranden som den anser nödvändiga för ikraftträdandet har uppfyllts. Överenskommelsen träder i kraft dagen för den sista regeringsnotifikationen och förblir i kraft tills uppsägning sker skriftligt till den andra regeringen. Överenskommelsen slutar därmed att gälla efter sex månader.

Undertecknat i Stockholm den 2 maj 1985 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering:

För Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering:

Carl Johan Åberg Angus Fraser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.