Till innehåll på sidan

Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1982:668
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1982-06-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Bestämmelserna i denna förordning skall iakttas av de statliga myndigheterna vid utformningen och utsändandet av blanketter som skall användas huvudsakligen av näringsidkare eller kommuner för att lämna uppgifter som myndigheterna begär. De gäller också då uppgifterna skall lämnas på annat medium än blankett. Bestämmelserna gäller även när myndighet uppdrar åt ett annat organ, statligt eller privat, att genomföra en uppgiftsinsamling.

Vad som i denna förordning föreskrivs om statliga myndigheter avser inte myndigheter under riksdagen och inte heller kommittéer eller särskilda utredare enligt kommittéförordningen (1976:119).

2 §   De uppgifter som skall lämnas enligt en blankett skall vara utvalda och definierade så att uppgiftslämnandet begränsas till den information som behövs med hänsyn till ändamålet och så att uppgiftslämnandet underlättas så långt möjligt.

3 §   Innan myndigheten beslutar om ett nytt formulär till blankett eller om en icke obetydlig ändring i ett tidigare fastställt formulär, skall myndigheten samråda med organisation eller annan som kan anses företräda de näringsidkare och kommuner som skall lämna uppgifterna.

Om uppgifter skall inhämtas genom enkät till näringsidkare eller kommuner, skall samråd också äga rum i fråga om urvalet av uppgiftslämnare och tiden för enkätens genomförande.

Samråd får underlåtas om det är uppenbart obehövligt eller skulle stå i strid med uppgiftsinhämtandets syfte. Samråd får också underlåtas om tiden inte medger det.

4 §   Om myndigheten beslutar att inhämta uppgifter genom enkät till näringsidkare eller kommuner, skall i beslutet anges
   1. den bestämmelse, enligt vilken skyldighet att lämna uppgifterna föreligger,
   2. vilka slag av uppgiftslämnare som enkäten avser,
   3. vad uppgiftslämnaren har att iaktta när enkäten besvaras,
   4. vad uppgifterna skall användas till,
   5. om samråd har förekommit enligt 3 § och, om så är fallet, med vem samrådet har ägt rum.

Uppgift om beslutets innehåll skall tillställas var och en som anmodas att lämna uppgifter. Om det inte föreligger någon skyldighet att lämna uppgifterna, skall detta tydligt anges i enkäten.

5 §   Fristen för besvarande av en enkät till näringsidkare eller kommuner skall vara minst tre veckor räknat från enkätens utsändande, om det inte finns särskilda skäl för någon annan tidsfrist eller en annan tidsfrist är föreskriven i lag eller förordning.

6 §   Hos myndigheten skall finnas en förteckning över myndighetens planerade och beslutade enkäter till näringsidkare och kommuner.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.