Till innehåll på sidan

Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1981:1370
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1981-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:92
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning meddelas föreskrifter om att socialnämnderna ska lämna ut sådana personuppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) för statistiska ändamål.
Förordning (2018:454).

2 §   Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om
   1. ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,
   2. annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiteras för sådana insatser,
   3. förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen,
   4. vistelse i familjehem, jourhem, stödboende, skyddat boende och hem för vård eller boende samt den ersättning som betalats av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,
   5. åtgärder enligt lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende,
   6. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   7. åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   8. introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
   9. bistånd enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen som avser sådan hemtjänst till äldre som beviljats utan föregående behovsprövning. Förordning (2024:92).

3 §   Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra personuppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

Uppgifterna får begäras först efter att Sveriges Kommuner och Regioner har getts tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:128).

4 §   Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.
Förordning (2020:128).


Övergångsbestämmelser

1988:1489

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

1990:186

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.