Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1977:945
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1977-11-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:281
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Trädgårdsväxter får inte saluhållas yrkesmässigt eller säljas om de inte uppfyller vissa krav på sundhet, sortäkthet och kvalitet.

Med trädgårdsväxter avses
   1. material, utom utsäde, för förökning och produktion av grönsaker, snittblommor, krukväxter, örtartade prydnadsväxter, vedartade plantskoleväxter utom skogsplantor, och fruktplantor, och
   2. vedartade plantskoleväxter utom skogsplantor, och fruktplantor.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav trädgårdsväxter ska uppfylla i fråga om sundhet, sortäkthet och kvalitet samt om vilka släkten eller arter som är fruktplantor eller grönsaker. Förordning (2020:281).

1 a §   Jordbruksverket får besluta om certifiering eller annan kvalitetskontroll av fruktplantor och material för förökning av fruktplantor.

Jordbruksverket får tillåta leverantörer att släppa ut lämpliga mängder fruktplantor och material för förökning av fruktplantor på marknaden utan certifiering eller någon annan kvalitetskontroll
   1. för försök eller vetenskapliga ändamål,
   2. för urvalsarbete, eller
   3. för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sådan certifiering och kvalitetskontroll som avses i första stycket. Förordning (2016:1182).

1 b §   Jordbruksverket får efter kontroll besluta om att godta fruktplantor och material för förökning av fruktplantor för produktion av nya plantor och nytt material, om plantorna och materialet uppfyller vissa kvalitetskrav.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömningen av om plantorna och materialet ska godtas och om vilka kvalitetskrav som dessa ska uppfylla.
Förordning (2016:1182).

1 c §   En växtsort av fruktplantor ska godkännas och registreras som en sort med en officiell beskrivning i den svenska sortlistan som förs med stöd av 9 § utsädesförordningen (2000:1330), om sorten vid en officiell provning har visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. En växtsort av fruktplantor får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning.

För bedömningen av om en växtsort ska godkännas och registreras som en sort med en officiell beskrivning ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om krav på växtsorter för godkännande och registrering i sortlistan. Förordning (2016:1182).

1 d §   Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande får förnyas, återkallas eller avregisteras ur sortlistan.
Förordning (2016:1182). 1 e § Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om när en sort har förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista.
Förordning (2016:1182).

2 §   Vid yrkesmässig handel med växter som avses i 1 § skall dessa i alla handelsled vara försedda med uppgift om sort och kvalitet enligt föreskrifter som meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1312).

2 a §   Jordbruksverket ska se till att en etikett framställs och fästs på växter och växtdelar som har certifierats och som ska saluföras som fruktplantor eller material för förökning av fruktplantor.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG. Förordning (2016:1182).

3 §   Den som driver företag för produktion av växter som avses i 1 § eller är återförsäljare av sådana växter, ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför trädgårdsväxter till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Förordning (2020:281).

3 a §   För de ändamål som anges i 3 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av fruktplantor och material för förökning av fruktplantor.

Registret får endast innehålla följande uppgifter:
   1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
   2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, adressen för de lokaler som berörs och de viktigaste släktena eller arterna som berörs, och
   3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att denne förs in i registret.

Jordbruksverket ska informera en leverantör om dennes registrering och om alla eventuella ändringar av den. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges. Förordning (2016:1182).

3 b §   Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på fruktplantor och material för förökning av fruktplantor:
   1. reproduktion,
   2. produktion,
   3. bevarande eller behandling,
   4. import,
   5. saluföring.
Förordning (2016:1182).

3 c §   Bestämmelserna i 3 a och 3 b §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. Förordning (2018:378).

4 §   Växter som avses i 1 § får endast föras in i Sverige från ett land utanför Europeiska unionen om växterna uppfyller vissa krav på sort och kvalitet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka krav som dessa växter ska uppfylla.

Fruktplantor och material för förökning av fruktplantor får endast föras in i Sverige från ett land utanför unionen om materialet uppfyller de krav på certifiering eller annan kvalitetskontroll som anges i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.
Förordning (2020:281).

4 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsningar av rätten enligt lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor m.m. att hantera en vara som inte har övergått till fri omsättning, när det gäller varor som enligt denna förordning inte får föras in i Sverige. Förordning (2020:281).

5 §   Jordbruksverket får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att den som för in trädgårdsväxter till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen ska anmäla detta till Jordbruksverket. Förordning (2020:281).

6 §   Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och med stöd av förordningen meddelade bestämmelser utövas av jordbruksverket eller, efter jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen. Förordning (1991:1312).

6 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av fruktplantor och material för förökning av fruktplantor samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas.

Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner.
Förordning (2016:1182).

6 b §   Leverantörer av fruktplantor och material för förökning av fruktplantor som ska genomgå någon annan kvalitetskontroll än certifiering, ansvarar för kontrollen av att plantorna och materialet håller tillräcklig nivå av sundhet, sortäkthet och kvalitet. Förordning (2016:1182).

6 c §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att godkänna laboratorier som ska analysera trädgårdsväxter av ett visst slag.

Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om sådant godkännande som avses i första stycket. Förordning (2016:1182).

7 §   Myndighets befogenhet enligt 3 § och 4 § första stycket lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen utövas av jordbruksverket eller, efter jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen. Förordning (1991:1312).

8 §   För kontroll enligt 1 a, 6 och 6 a §§ ska den som driver ett företag för produktion av växter som avses i 1 §, eller som är återförsäljare av sådana växter, betala en avgift enligt en taxa som fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Bestämmelser om att en växtskyddsavgift får tas ut när växter förs in i landet finns i 20 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. Förordning (2016:1182).

9 §   Den som bryter mot 1 eller 2 § dömes till böter.

10 §   Om ansvar för införsel av vara i strid mot föreskrift enligt 4 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 4 § och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1268).

11 §   Ytterligare föreskrifter enligt 1 § första stycket lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1312).

12 §   Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:936).


Övergångsbestämmelser

1990:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1995:261

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.