Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:100
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1976-03-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1806
Upphävd: 2019-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:167
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar äger motsvarande tillämpning i fråga om mellanstatlig organisations vapen, flagga, emblem, benämning eller förkortning för benämning i den utsträckning som framgår av bilaga till denna förordning.

Avbildning av vapen, flagga eller emblem skall av patent- och registreringsverket publiceras i verkets registreringstidning för varumärken.

2 §   Fråga om sådant tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas
   1. av Patent- och registreringsverket såvitt gäller statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning, som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret eller kännetecknet en officiell karaktär, eller beteckning som lätt kan förväxlas med de nu angivna,
   2. av vederbörande länsstyrelse såvitt gäller landskaps-, läns-, härads- eller därmed jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen, och
   3. av fullmäktige i vederbörande kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer såvitt gäller annat kommunalt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen.

Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Före avgörande av ärende om landskapsvapen skall samråd äga rum med annan länsstyrelse som ärendet rör. Förordning (1994:408).

3 §   En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
   2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
   3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
   4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.

Till ansökan ska det bifogas en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet i minst tre exemplar.
Förordning (2018:1806).

4 §   På begäran av myndighet som prövar ansökan enligt denna förordning skall riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får ej bifallas utan att sådant yttrande har inhämtats, om icke ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.

För yttrande som avses i första stycket skall den som har ansökt om tillstånd erlägga en avgift på 600 kronor till riksarkivet. Avgiften skall erläggas i förskott inom viss av riksarkivet förelagd tid vid påföljd att ansökningen annars anses förfallen.

Riksarkivet skall erhålla avskrift av beslut rörande ansökan, över vilken riksarkivet yttrat sig. Förordning (1983:265).

5 §   Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 § 1. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 skall tillämpas. Förordning (1994:408).

5 a §   Patent- och registreringsverkets samt länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1141).

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 § förordningen

Organisation              Förordnandet i 1 §   Anmärkning
                    förordningen avser
                    organisationens
Inom parantes anges organisationens   flagga benämning
benämning på annat språk i de fall då  och/  och/eller
svensk benämning inte är skyddad.    eller  förkortning
                    emblem
Afrikanska petroleumproducenters    x
förening (African Petroleum Producers Association)

Afrikanska unionen (African Union)   x    x

Afrikas och Madagaskars gemensamma   x    x
organisation (Afro-Malagasy Common Organization)

Afrikas och Madagaskars organisation      x
för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle)

Afrikas organisation för skydd av den  x    x
intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization)

Andinska gemenskapen (Andean      x
Community)

Arabländernas gemensamma organisation  x    x
för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communication Organization)

Baselkonventionen om kontroll av    x    x
gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal)

Beneluxländernas byrå för mönster    x    x
och modeller (Bureau Benelux des Dessins ou Modèles)

Beneluxländernas immaterialrättsbyrå  x    x
(Benelux Office for Intellectual Property)

Beneluxländernas            x    x
immaterialrättsorganisation (Benelux Organisation for Intellectual Property)

Beneluxländernas varumärkesbyrå     x    x
(Bureau Benelux des Marques)

Bioversity International (Bioversity  x    x
International)

Centralbanken för västafrikanska    x    x
stater (Central Bank of West African States)

De förenade internationella byråerna  x    x
för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property)

Den förberedande kommissionen      x    x
vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)

Ekonomiska samarbetet i Asien och    x    x
Stillahavsområdet (Asia-Pacific Economic Cooperation)

Eurasiska patentorganisationen     x
(Eurasian Patent Organization)

Eureka (Eureka)             x    x
Europarådet (Council of Europe)     x
Europeiska arbetsmiljöbyrån       x    x
Europeiska atomenergigemenskapen    x    x
(European Atomic Energy Community)

Europeiska centralbanken        x    x
Europeiska ekonomiska gemenskapen        X
(European Economic Community)

Europeiska frihandelssammanslutningen  x    x
Europeiska frihandelssammanslutningens x domstol (EFTA Court)

Europeiska frihandelssammanslutningens x    x
övervakningsmyndighet (European Free Trade Association Surveillance Authority)

Europeiska gemenskapernas kommission  x
(Commission of the European Communities)

Europeiska investeringsbanken      x    x
Europeiska investeringsfonden      x    x
Europeiska kol- och stålgemenskapen       x
(European Coal and Steel Community)

Europeiska läkemedelsmyndigheten    x    x
Europeiska miljöbyrån          x    x
Europeiska myndigheten för       x    x
livsmedelssäkerhet

Europeiska organisationen för      x    x
astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatoriet

Europeiska organisationen för      x    x
kärnforskning (European Organization for Nuclear Research)

Europeiska organisationen för säkrare  x    x
flygtrafiktjänst

Europeiska patentorganisationen     x    x
(European Patent Organization)

Europeiska patentverket (European    x    x
Patent Office)

Europeiska post- och telekonferensen  x    x
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

Europeiska programmet för        x
radionavigation och positionering per satellit, Galileo (GALILEO Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation)

Europeiska rymdorganisationen      x    x
(European Space Agency)

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen  x    x
Europeiskt centrum för förebyggande   x    x
och kontroll av sjukdomar

Förenta nationernas barnfond (United  x    x
Nations Children's Fund)

Förenta nationernas befolkningsfond   x    x
(United Nations Population Fund)

Förenta nationernas           X    X
flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees)

Förenta nationernas gemensamma     x    x
program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS)

Förenta nationernas Global Compact   x    x
(The Global Compact)

Förenta nationernas konvention för   x    x
bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa)

Förenta nationernas livsmedels- och   x    x
jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Förenta nationernas miljöprogram    x    x
(United Nations Environment Programme)

Förenta nationernas organisation för  x    x
undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Förenta nationernas ramkonvention om
    x    x
klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change)

Gemensamma fonden för råvaror      x    x
(Common Fund for Commodities)

Gemensamma organisationen för      x    x
samarbete om försvarsmateriel (Organisation for Joint Armament Cooperation)

Gemenskapens växtsortsmyndighet     x    x
Handels- och utvecklingsbanken för   x    x
Svartahavsområdet (Black Sea Trade and Development Bank)

Högkvarteret för Natos Europakommando  x    x
(Supreme Headquarters Allied Powers Europe)

Interamerikanska investeringsbolaget  x    x
(Inter-American Investment Corporation)

Interamerikanska utvecklingsbanken   x
(Inter-American Development Bank)

Internationella arbetsorganisationen  x    x
(International Labour Organization)

Internationella atomenergiorganet    x    x
(International Atomic Energy Agency)

Internationella brottmålsdomstolen   x    x
(International Criminal Court)

Internationella byrån för mått och   x    x
vikt (International Bureau of Weights and Measures)

Internationella civila         x    x
luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization)

Internationella energiorganet      x    x
(International Energy Agency)

Internationella finansieringsbolaget  x    x
(International Finance Corporation)

Internationella gemensamma       x
kommissionen (International Joint Commission)

Internationella institutet för     x    x
harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law)

Internationella             X
investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency)

Internationella             x    x
jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development)

Internationella             x    x
kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization)

Internationella             x    x
migrationsorganisationen (International Organization for Migration)

Internationella olivoljerådet      x    x
(International Olive Oil Council)

Internationella organisationen för   x    x
ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (Internatio­nal Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry)

Internationella organisationen för   x    x
främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization)

Internationella organisationen för   x    x
mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization)

Internationella regleringsbanken    x    x
(Bank for International Settlements)

Internationella rådet för vin och    x    x
vinodling (Office International de la Vigne et du Vin)

Internationella             x    x        Förkortningen
sjöfartsorganisationen                     IMO skyddas
(International Maritime Organization)              dock inte i
                                förhållande
                                till varumärkes-
                                rättigheter som
                                registrerades
                                före den 24
                                oktober 1982
Internationella             x    x
telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization)

Internationella teleunionen       x    x        De särskilda
(International Telecommunication                sektorerna är
Union) med de särskilda sektorerna               inte skyddade
för radiokommunikation                     med avseende
(Radiocommunication Sector),                  på flagga
telekommunikationsstandardisering                och/eller
(Telecommunication Standardization               emblem
Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector)

Internationella unionen för skydd av      X
växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties)

Internationella utställningsbyrån    X
(Bureau International des Expositions)

Internationella utvecklingsfonden    x    x
(International Development Association)

Internationella valutafonden      x    x
(International Monetary Fund)

Internationella vetenskapliga och    x    x
tekniska centrumet (International Science and Technology Center)

Internationella återuppbyggnads­    x    x
och utvecklingsbanken (Världsbanken) (International Bank for Reconstruction and Development)

Interparlamentariska unionen      x    x
(Inter-Parliamentary Union)

Karibiska gemenskapen (Caribbean    x    x
Community)

Kommissionen för kontroll av      x    x
Interpols register (Commission for the Control of Interpol's Files)

Kontoret för harmonisering i den    x    x
inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs))

Konvention om skydd av flyttande    x    x
vilda djur (Convention of the Con­servation of Migratory Species of Wild Animals)

Konventionen för reglering av      x    x
handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Konventionen om skydd för Alperna    x    x
(Alpkonventionen) (Convention sur la Protection des Alpes)

Konventionen om skydd för världens   x    x
kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)

Konventionen om våtmarker av      x    x
internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971))

Latinamerikanska                x
frihandelssammanslutningen (Latin-American Free Trade Association)

Latinamerikanska            x    x
integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association)

Mellanstatliga byrån för        x    x
informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics)

Meteorologiska världsorganisationen   x    x
(World Meteorological Organization)

Nordiska investeringsbanken       x    x
Nordiska ministerrådet (Nordic     x
Council of Ministers)

Nya partnerskapet för Afrikas      x    x
utveckling (New Partnership for Africa's Development)

OECD:s kärnenergibyrå (OECD Nuclear   x    x
Energy Agency)

OPEC-fonden för internationell     x    x
utveckling (The OPEC Fund for International Development)

Organisationen för bevarandet av    x    x
laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization)

Organisationen för ekonomiskt      x    x
samarbete och utveckling (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Organisationen för förbud mot      x    x
kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Organisationen för industriellt         x
rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa)

Organisationen för oljeexporterande   x
länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

Organisationen för säkerhet och     x    x
samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe)

Organisationen för utvecklandet     x    x
av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation)

Panamerikanska hälsoorganisationen   x    x
(Pan American Health Organization)

Postunionen mellan Amerika, Spanien   x    x
och Portugal (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal)

Rotterdamkonventionen om förfarandet  x    x
med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)

Rådet för ömsesidigt ekonomiskt     x    x
bistånd (Council for Mutual Economic Assistance)

Samväldessekretariatet         x
(Commonwealth)

Stillahavsgemenskapen (Pacific     x    x
Community)

Svartahavsländernas ekonomiska     x    x
samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Co-operation)

Sydasiatiska sammanslutningen för    x    x
regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation)

Sydostasiatiska nationers förbund    x    x
(Association of Southeast Asian Nations)

Världshandelsorganisationen       x    x
(World Trade Organization)

Världshälsoorganisationen (World    x    x
Health Organization)

Världslivsmedelsprogrammet       x    x
(World Food Programme)

Världsorganisationen för den      x    x
intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization)

Världsorganisationen för djurens    x    x
hälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/ International Office of Epizootics)

Världspostföreningen (Universal     x    x
Postal Union)

Världstullorganisationen (World     x    x
Customs Organization)

Världsturismorganisationen (World    x    x
Tourism Organization)

Översättningscentrum för Europeiska   x    x
unionens organ Förordning (2009:50).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.