Till innehåll på sidan

Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1975:49
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1975-02-27
Omtryck: 1999:781
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1148
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Med märkning avses i denna förordning sådan stämpling som anges i konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädel metall, vilken undertecknades i Wien den 15 november 1972.

Märkning består av tillverkarstämpel, finhaltsstämpel, kontrollbyrås identitetsstämpel och gemensam kontrollstämpel.
Förordning (1999:781).

1 a §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll anmäler de organ som ska vara svenska kontrollbyråer enligt konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädel metall.

De organ ska anmälas som begär det och som är ackrediterade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll som kontrollorgan enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt i övrigt uppfyller de krav som följer av konventionen.
Förordning (2022:1148).

1 b §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter om de krav som skall vara uppfyllda för att ett organ skall kunna anmälas som kontrollbyrå enligt denna förordning och om de kontrollformer som skall användas i samband med kontrollstämpling. Förordning (1999:781)

2 §   Tillverkarstämpel utgörs av bokstäver eller symbol.
Finhaltsstämpel utgörs av siffror som utvisar arbetets lägsta finhalt i tusendelar.

En kontrollbyrås identitetsstämpel utgörs av tre kronor i en rektangulär sköld åtföljd av kontrollbyråns identitetsnummer hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. För sådant arbete som avses i 1 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten får organets identitetsstämpel utgöras av kontrollbyråns kontrollstämpel enligt förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten åtföljd av kontrollbyråns identitetsnummer hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Gemensam kontrollstämpel består av en avbildning i relief av en balansvåg med siffror på en linjerad bakgrund inom en ram som genom sin form anger ädelmetallens art. Siffrorna visar arbetets lägsta finhalt i tusendelar. Förordning (1999:781).

3 §   En kontrollbyrå skall på begäran förse ett arbete som avses i 1 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten med gemensam kontrollstämpel, om kraven för detta är uppfyllda.

En kontrollbyrå skall på begäran förse även andra arbeten av guld eller silver än som avses i första stycket med gemensam kontrollstämpel, om kraven för detta är uppfyllda. Förordning (1999:781).

4 §   Ett arbete av guld eller platina som är försett med märkning behöver inte förses med stämplar enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Förordning (1999:781).

5 §   har upphävts genom förordning (1988:914).

6 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får utföra kontrollprov på arbeten av guld, silver eller platina som har försetts med gemensam kontrollstämpel. Förordning (1999:781).

7 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter för användande av identitetsstämpel. Förordning (1999:781).

8 §   Efter kontrollstämpling får inte tillverkarstämpel eller finhaltsstämpel ändras eller utplånas eller sådan stämpel åsättas arbetet i form av reliefstämpel.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Förordning (1999:781)

9 §   har upphävts genom förordning (1999:781).

10 §   har upphävts genom förordning (1988:914).


Övergångsbestämmelser

1999:781
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
   2. Intill dess att sådant ackrediterat organ som avses i 1 a § har anmälts får motsvarande uppgifter utföras av Sveriges Provnings och forskningsinstitut Aktiebolag, utan hinder av att detta inte ackrediterats.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.