Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1970:300
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1970-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:932
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från brukningsenhet på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 § 4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från undersökning.

2 §   Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1440).

3 §   Har upphävts genom förordning (2011:1069).

4 §   Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen. Förordning (1991:1440).

5 §   För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning och taga prov.

6 §   Kontrollprov skall analyseras av statens centrala frökontrollanstalt.

Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten. Förordning (2005:1219).

7 §   Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1440).

8 §   Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:932).


Övergångsbestämmelser

1990:844

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre förskrifter.

1995:263

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.