Förmynderskapsförordning (1995:379)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1995:379
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1995-04-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:207
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om
   1. överförmyndarnas tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt överförmyndarnas skyldigheter i övrigt,
   2. överförmyndarnas register för tillsynsverksamheten,
   3. behörig länsstyrelse,
   4. länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarna, och
   5. länsstyrelsernas skyldighet att föra statistik över överförmyndarnas verksamhet. Förordning (2014:1398).

Ställföreträdarens redovisning

2 §   En förteckning enligt 13 kap. 3 § eller enligt 14 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken skall innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att överförmyndaren skall kunna utöva sin tillsyn. Den skall alltid innehålla uppgifter om tillgångar och skulder, om de särskilda tillgångarnas värde och om pantbrev i fastighet eller tomträtt. I en förteckning enligt 13 kap. 3 § eller 14 kap. 1 § föräldrabalken skall om möjligt även lämnas uppgift om sådan egendom som står under särskild förvaltning.

Innehåller förteckningen uppgifter om tillgångar som den enskilde har fått genom bodelning, arv, testamente eller gåva, skall tillsammans med förteckningen ges in en bestyrkt kopia av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev, om sådant finns.
Även kopia av bouppteckning skall ges in, om den inte tidigare har getts in till överförmyndaren. Om en handling är omfattande, behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva.

3 §   Om två exemplar har getts in av en förteckning över egendom, en årsräkning, en sluträkning eller en handling enligt 15 kap. 3 eller 8 § föräldrabalken, skall överförmyndaren till förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren sända tillbaka det ena exemplaret försett med bevis om granskningen. Ett sådant bevis skall utfärdas även i andra fall, om det begärs. Beviset skall innehålla uppgift om granskningen föranlett anmärkning eller inte.

4 §   Om ett villkor enligt 13 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken om särskild överförmyndarkontroll har återkallats eller överförmyndaren enligt 13 kap. 9 § första stycket föräldrabalken har beslutat att överförmyndarkontrollen skall upphöra, skall överförmyndaren efter avslutad granskning bevara handlingarna om förmynderskapet till dess den underårige har blivit myndig.
Överförmyndaren skall därefter fullgöra sin skyldighet enligt 16 kap. 8 § föräldrabalken att lämna över handlingarna.

Yttranden och underrättelser i vissa fall

5 §   Om överförmyndaren får reda på att godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarskap antingen behövs eller inte längre behövs, skall överförmyndaren hos rätten ansöka om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskapet.

Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet.

6 §   När överförmyndaren får kännedom om att förhållandena har ändrats så att en annan överförmyndare enligt 16 kap. 2 § föräldrabalken skall ta över tillsynen över ett förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, skall överförmyndaren genast sända över akten om förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet till den överförmyndare som skall utöva tillsynen. Till akten skall fogas de uppgifter om förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet som finns i det register som nämns i 9 §. Om ett visst ärende vid överflyttningen är beroende på överförmyndarens handläggning, skall en redogörelse för detta lämnas.

7 §   Överförmyndaren skall på begäran av rätten yttra sig i frågor som rör förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap som står under överförmyndarens tillsyn.

8 §   Överförmyndaren skall före den 1 januari varje år underrätta länsstyrelsen om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningstiden skall dessutom lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

Överförmyndarens register

9 §   För att fullgöra sin skyldighet enligt 16 kap. 12 § föräldrabalken att föra förteckning skall varje överförmyndare föra ett register över
   1. de föräldraförvaltningar där kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer, och
   2. de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket föräldrabalken.

Registret får även innehålla uppgifter om andra föräldraförvaltningar som står under överförmyndarens tillsyn.

10 §   I registret skall varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap redovisas för sig.

Förordnas någon till god man för flera frånvarande i samma dödsbo, får dock godmanskapen redovisas i ett sammanhang.

Godmanskap enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken får redovisas tillsammans med förmynderskapet, om ett sådant finns registrerat, eller tillsammans med ett tidigare godmanskap eller förvaltarskap.

Även i övrigt får registret ordnas så att flera ställföreträdarskap redovisas tillsammans, om det är lämpligt.

11 §   För att visa vem som är förordnad ställföreträdare för en enskild och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar, skall överförmyndaren lämna ett utdrag ur registret, om det begärs.
Utdraget skall vara utformat på det sätt som framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Automatisk databehandling

12 §   Register som avses i 9 § får föras med hjälp av automatisk databehandling.

13 §   Varje överförmyndare är registeransvarig för sitt register.

14 §   Överförmyndaren får använda registret i sina besluts- och tillsynsuppgifter enligt föräldrabalken och i sin skyldighet att underrätta andra myndigheter om vidtagna åtgärder.

Registret får användas även för framställning av avidentifierad statistik och av registerutdrag enligt 11 § samt för planering och uppföljning av verksamheten.

15 §   Registret får innehålla de personuppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

16 §   Sådana uppgifter som avses i punkterna 1.6, 2.7 och 3.1 i bilaga 2 skall gallras ur registret senast två år efter det att redovisningshandlingarna enligt 13 kap. 21 § eller 14 kap. 23 § föräldrabalken skall ha återlämnats.

Bevarande av handlingar m. m.

17 §   Samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skall bevaras och sammanföras till en akt. Detta gäller t. ex.
förteckningar över egendom, års- och sluträkningar, redogörelser, uppgifter och ansökningar.

Till akten skall dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller av registret. Sådana anteckningar skall ange dagen för beslutet eller åtgärden.

Handlingar som hör till akten skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på något annat lämpligt sätt.

18 §   En gemensam akt får läggas upp när tillsynen avser flera förmynderskap eller godmanskap inom samma familj. En gemensam akt får också läggas upp när ställföreträdarskapen enligt 10 § redovisas tillsammans.

19 §   Akterna för förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap som har upphört skall förvaras särskilt.

Behörig länsstyrelse

20 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Uppgifter enligt 19 kap. 5, 9, 10 och 17 §§ föräldrabalken utförs av
   1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
   2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
   3. Länsstyrelsen i Skåne län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
   4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Västra Götalands eller Hallands län,
   5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
   6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
   7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Norrbottens eller Västerbottens län.
Förordning (2012:364).

20 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Uppgifter enligt 19 kap. 5, 9, 10 och 17 §§ föräldrabalken utförs av
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,
   2. Länsstyrelsen i Örebro län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,
   3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Gotlands eller Stockholms län,
   4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,
   5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Hallands eller Västra Götalands län, och
   6. Länsstyrelsen i Skåne län, när överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnder eller ersättare är verksamma i en kommun i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län. Förordning (2024:207).

Länsstyrelsernas tillsyn och tillsynsvägledning

21 §   Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren.
Länsstyrelsen får avstå från en inspektion, om det är uppenbart att den är obehövlig. Om länsstyrelsen avstått från en inspektion ett visst år, ska dock inspektion genomföras följande år.

Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och denna förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter.

Länsstyrelsen ska också inspektera överförmyndaren, om det genom information som lämnas till länsstyrelsen eller på något annat sätt framkommer att det finns särskilt behov av en inspektion. En sådan inspektion ska genomföras så att den uppfyller ändamålet med den. Förordning (2012:364).

22 §   Överförmyndaren skall lämna länsstyrelsen de upplysningar som den behöver för att kunna utöva sin tillsyn.
Förordning (2012:364).

23 §   Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över inspektionen. Av protokollet ska det framgå vilka akter som har granskats. Förordning (2012:364).

24 §   Om länsstyrelsen vid granskningen finner anledning att rikta anmärkning mot överförmyndarens handläggning, ska anmärkningen och skälen till den antecknas i protokollet. Om anmärkningen avser handläggningen av ett visst ärende, ska det anges.

Länsstyrelsen får ålägga överförmyndaren att inom viss tid underrätta länsstyrelsen om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av en anmärkning. Förordning (2012:364).

24 a §   De länsstyrelser som anges i 20 § ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning enligt 19 kap. föräldrabalken.
Förordning (2018:403).

24 b §   Tillsynsvägledningen ska bedrivas regelbundet och systematiskt. Den ska förmedlas på det sätt som bäst bidrar till att utveckla överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet. Förordning (2018:403).

Statistik över överförmyndarnas verksamhet

25 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ De länsstyrelser som är behöriga att utöva tillsyn enligt 20 § ska föra statistik över överförmyndarnas verksamhet inom respektive tillsynsområde.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska föra sådan statistik på riksnivå. Förordning (2014:1398).

25 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ De länsstyrelser som är behöriga att utöva tillsyn enligt 20 § ska föra statistik över överförmyndarnas verksamhet inom respektive tillsynsområde.

Länsstyrelsen i Örebro län ska föra sådan statistik på riksnivå. Förordning (2024:207).

26 §   Överförmyndaren ska, som underlag för statistik enligt 25 § första stycket, årligen lämna följande uppgifter till länsstyrelsen:
   1. antalet tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren,
   2. antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare,
   3. fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap,
   4. antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut,
   5. det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän,
   6. antalet registrerade förmynderskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.
föräldrabalken,
   7. antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör,
   8. antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses,
   9. överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare,
   10. uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen,
   11. antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning, och
   12. andra uppgifter om verksamheten som länsstyrelsen begär. Förordning (2014:1398).

27 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Länsstyrelserna ska, som underlag för statistik enligt 25 § andra stycket, göra de uppgifter som lämnats enligt 26 § tillgängliga för Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Förordning (2014:1398).

27 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Länsstyrelserna ska, som underlag för statistik enligt 25 § andra stycket, göra de uppgifter som lämnats enligt 26 § tillgängliga för Länsstyrelsen i Örebro län.
Förordning (2024:207).


Övergångsbestämmelser

1995:379
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förmyndarvårdskungörelsen (1952: 303) och överförmyndarkungörelsen (1974: 1047) skall upphöra att gälla.
   2. Skyldigheten för överförmyndaren enligt 2 § tredje stycket överförmyndarkungörelsen (1974: 1047) att göra anmälan till rätten gäller så länge ärendet behandlas av rätten.
   3. Om överförmyndarens kontroll av en föräldraförvaltning upphör den 1 juli 1995, skall överförmyndaren efter avslutad granskning av inlämnade redovisningshandlingar bevara dessa till dess den underårige har blivit myndig. Överförmyndaren skall därefter fullgöra sin skyldighet enligt 16 kap. 8 § föräldrabalken att lämna över handlingarna.

Bilaga 1

REGISTERUTDRAG OM STÄLLFÖRETRÄDARSKAP

(enligt 11 § förmynderskapsförordningen (1995: 379)

Överförmyndare (Plats för stämpel)   Förordnandet gäller från och med
                    Entledigandet gäller från och med
Huvudman                Personnummer
Bostadsadress              Vistelseadress
God man/Förvaltare/Förmyndare:     Personnummer
Adress och telefon

Godmanskap/Förvaltarskap enligt:

Förordnandet omfattar:

Begränsningar:

Datum                  Underskrift

BILAGA 2

Personuppgifter som får ingå i register som förs med hjälp av automatisk databehandling
      1.1 Den enskildes personnummer, namn och adress
      1.2 Den enskildes telefonnummer och vistelseadress
      1.3 Hänvisning till sjukhus eller annan vårdinrättning
      1.4 Anhöriga till den enskilde
      1.5 Anledning till att ställföreträdare har förordnats
      1.6 Anledningen till att den enskilde inte har kunnat yttra sig personligen i ärendet.
      1.7 Den enskildes ekonomiska förhållanden som tillgångar, skulder och inkomster
      2.1 Vårdnadshavares, förmyndares, god mans och förvaltares personnummer, namn, adress och telefonnummer
      2.2 Förordnandedatum och datum för upphörande
      2.3 Förordnandenummer
      2.4 Beslut i fråga om samtycke till förvaltningsåtgärder
      2.5 Beslut om arvode och kostnadsersättning till ställföreträdaren
      2.6 Vitesföreläggande riktat mot ställföreträdaren och utdömande av vite
      2.7 Anledningen till att ställföreträdaren har entledigats
      3.1 Uppgifter som lämnats enligt 16 kap. 10 § föräldrabalken
      3.2 Beslut i fråga om skärpande föreskrifter eller beslut att dispensera från krav på redovisning e. d.
      3.3 Dag för arvskifte i bo som den enskilde är delägare i

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.