Epizootiförordning (1999:659)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1999:659
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1999-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:257
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657). Förordning (2006:819).

EU-bestämmelser

1 a §   De EU-rättsliga grundförordningar som epizootilagen (1999:657) helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som epizootilagen kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna.
Förordning (2021:178).

De epizootiska sjukdomarna

1 b §   De sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657) anges i verkställighetsföreskrifter av Jordbruksverket.
Förordning (2006:819).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §   Jordbruksverket leder och samordnar de förebyggande åtgärderna och bekämpningen enligt epizootilagen (1999:657).

3 §   Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna ska i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner som anger vilka åtgärder som myndigheterna ska vidta för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.
Förordning (2021:178).

4 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2, 5, 6, 8 och 17 §§ epizootilagen (1999:657) samt besluta enligt 8 och 10 §§ lagen. Jordbruksverket eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer beslutar enligt 4 a, 5, 7 och 9 §§ lagen. Beslut enligt 4 § lagen skall underställas Jordbruksverket. Förordning (2005:521).

4 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
   1. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur inom landet till en vattenbruksanläggning som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag"), i enlighet med artikel 198 i samma förordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom,
   2. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur som framgår av artikel 201.1 i förordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i samma förordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, och
   3. undantag från krav på djurhälsointyg enligt artikel 210 i förordning (EU) 2016/429, om kraven avser en epizootisk sjukdom.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter eller fattar beslut som kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:257).

4 b §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
   1. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur inom landet för utsättning i naturen som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 198 i samma förordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, och
   2. krav enligt artikel 199 i förordning (EU) 2016/429 vid förflyttning inom landet på att vattenlevande djur endast sätts ut i naturen om de kommer från en zon eller anläggningskrets som förklarats sjukdomsfri, om kraven avser en epizootisk sjukdom.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter eller fattar beslut ska myndigheten ge Jordbruksverket tillfälle att yttra sig.
Förordning (2021:257).

5 §   Jordbruksverket får anställa veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar.

Ersättning

6 §   Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) beslutas av Jordbruksverket.

7 §   Ersättning enligt 15 § tredje stycket epizootilagen (1999:657) skall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sjukdomarna afrikansk svinpest, klassisk svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD) samt sjukdomar i gruppen transmissibel spongiform encefalopati (TSE).
Förordning (2002:547).

7 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att ersättning skall lämnas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan. Förordning (2007:483).

8 §   Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde ska lämnas in tillsammans med ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för
   1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan behandling, och
   2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av vad som anges i de EU-bestämmelser som epizootilagen kompletterar. Förordning (2021:178).

9 §   Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1999:657) skall dock värderingen göras av veterinären. En värdering av slaktkroppar som avses i 8 § 2 skall göras av personal på ett slakteri.
Förordning (2003:103).

10 §   Vid värderingen av ett djur skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde. Förordning (2003:103).

10 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka tidsfrister värderingen av djuren eller slaktkropparna skall göras. Förordning (2007:483).

11 §   Värderingsmännen har rätt till ersättning av staten enligt bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket.

12 §   Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning och om värderingen av uppkomna förluster.

13 §   Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen, med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har meddelats med stöd av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Förordning (2021:178).

13 a §   Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2007:483).

Behöriga myndigheter

14 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar, om inte något annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2021:178).

14 a §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38, 41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2 och 83.1 i förordning (EU) 2016/429, om uppgiften avser epizootiska sjukdomar. Förordning (2021:257).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

15 §   Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inte något annat följer av andra och tredje styckena och 15 a §.

Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att sådana beslut följs som meddelas av verket med stöd av
   1. epizootilagen (1999:657),
   2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
   3. EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

Jordbruksverket är även behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt andra stycket. Förordning (2021:178).

15 a §   Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avser djurhälsokrav inom epizootilagens (1999:657) tillämpningsområde enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2021:178).

Rapporteringssystem för överträdelser

15 b §   En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.
Förordning (2021:178).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

16 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
   2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
   3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:178).

Övriga föreskrifter

17 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna förordning. Förordning (2006:819).

Överklagande

18 §   I 21-21 b §§ epizootilagen (1999:657) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2021:178).


Övergångsbestämmelser

1999:659
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999, då epizootiförordningen (1980:371) skall upphöra att gälla.
   2. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i epizootilagen (1980:369) har fattats före den 1 oktober 1999.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.