Elförordning (2013:208)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:208
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2013-04-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:591
Upphävd: 2023-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:241
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till ellagen (1997:857).

Definitioner

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857).

Nätmyndighet

3 §   Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 5 § ellagen (1997:857) och handlägga de frågor som anges i denna förordning. Förordning (2022:591).

4 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

5 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

6 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

7 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

8 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

9 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

10 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

11 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

12 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

13 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

14 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

15 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

16 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

17 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

18 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

19 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

19 a §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

20 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

21 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

22 §   Har upphävts genom förordning (2022:591).

23 §   Har upphävts genom förordning (2021:759).

Balansansvar m.m.

24 §   Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. offentliggörande av villkor enligt 8 kap. 4 b § ellagen (1997:857),
   2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket ellagen,
   3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen ska innehålla, och
   4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. Förordning (2015:601).

Angivande av elens ursprung

25 §   Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första-fjärde styckena ellagen (1997:857) ska beräknas och redovisas för elanvändarna,
   2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen, och
   3. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 § andra stycket ellagen.

Elleverantörens faktura

25 a §   En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll.

Om leveransavtalet är ett anvisat avtal enligt 8 kap. 8 a § ellagen (1997:857), ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal. Förordning (2017:164).

25 b §   Nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura ska innehålla.
Förordning (2017:164).

Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

25 c §   Nätmyndigheten
   1. prövar frågor om att avvisa handelstjänster enligt artikel 4.6 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, i den ursprungliga lydelsen,
   2. fördelar röstvärden enligt artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   3. tar ställning till förslag om att bibehålla eller ändra en elområdeskonfiguration enligt artikel 32.4 c i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   4. utser en sådan enhet som ska hantera tidsavvikelser enligt artikel 68.9 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   5. bedömer om en händelse ska betecknas som force majeure enligt artikel 72.5 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   6. godkänner förslag om kostnadsdelning enligt artikel 80.4 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen, och
   7. fördelar röstvärden enligt artikel 4.2 och 4.3 i kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1569).

25 d §   Har upphävts genom förordning (2018:1569).

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnd

26 §   Information till en konsument enligt 11 kap. 4 § 3 ellagen (1997:857) ska utformas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

Ett meddelande till socialnämnden enligt 11 kap. 4 § 4 ellagen ska utformas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2018:1585).

Bevarande av information

27 §   Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för elleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.

28 §   En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och nätmyndigheten. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 §.

Överklagande

29 §   Har upphävts genom förordning (2021:809).

30 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2013:208
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då elförordningen (1994:1250) ska upphöra att gälla.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
   3. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten före den 27 december 2009.

2017:1037
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

2018:1585
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2021:809
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
   2. De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el eller nätavgift

Eftersom du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften för levererad el i tid kan överföringen av din el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande.

Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få överföringen av el avbruten
   1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress och telefonnummer ...........................................
   2. Konsumentens namn och postadress .........................
   3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att överföringen av el avbryts .....
   4. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning ..

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.