Efterlysningskungörelse (1969:293)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1969:293
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1969-05-23
Omtryck: SFS 1982:227
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:59
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Efterlysning enligt denna kungörelse kan ske, om upplysning saknas var någon som eftersökes av myndighet uppehåller sig och efterlysningen kan antagas underlätta eftersökningen.

Om efterlysning för brott och om efterlysning i vissa andra fall finns bestämmelser utöver vad som föreskrives i denna kungörelse.

2 §   Efterlysningar verkställs genom att uppgifter förs in i ett register över efterlysta personer som Polismyndigheten för med hjälp av automatiserad behandling (efterlysningsregistret). Förordning (2023:59).

3 §   Har upphävts genom förordning (2014:1116).

4 §   Har upphävts genom förordning (1979:420).

5 §   Innan en efterlysning sker ska de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte, som omständigheterna kräver.

Om efterlysningen avser tillgänglighetsdelgivning enligt 52-54 §§ delgivningslagen (2010:1932) genom att handlingen som ska delges hålls tillgänglig omedelbart, ska ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning ha misslyckats i samma delgivningsärende eller sådana försök bedömas som utsiktslösa. Förordning (2022:1503).

6 §   Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagare eller Kriminalvården beslutar om efterlysning. Andra myndigheter kan göra framställning om efterlysning till Polismyndigheten.

Polismyndigheten beslutar om efterlysning på begäran av en utländsk myndighet.

Av ett beslut om efterlysning ska det framgå om den efterlyste ska omhändertas vid anträffandet. Förordning (2014:1116).

6 a §   En efterlysning får beslutas av allmän domstol för delgivning med tillgänglighetsdelgivning enligt 52-54 §§ delgivningslagen (2010:1932) genom att handlingen som ska delges hålls tillgänglig omedelbart. Förordning (2022:1503).

7 §   En framställning om efterlysning eller om att ett beslut om efterlysning ska verkställas görs till Polismyndigheten.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den som efterlysningen avser, om anledningen till efterlysningen och om den åtgärd som ska vidtas när han eller hon anträffas. De handlingar som behövs för Polismyndighetens handläggning av ärendet ska bifogas framställningen.

Ett beslut av allmän domstol om efterlysning enligt 6 a § ska innehålla uppgift om att tillgänglighetsdelgivning enligt 52-54 §§ delgivningslagen (2010:1932) kan ske genom att handlingen som ska delges hålls tillgänglig omedelbart och de uppgifter som behövs för att genomföra en sådan delgivning.
Förordning (2022:1503).

8 §   Den som har utfört en delgivningsåtgärd efter ett beslut av allmän domstol om efterlysning enligt 6 a § ska anmäla till domstolen att detta har skett och, om det är möjligt, vidarebefordra den eftersöktes aktuella adress och andra kontaktuppgifter. Förordning (2022:1503).

9 §   När den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs ska den genast återkallas. Återkallelse sker genom att Polismyndigheten tar bort uppgifterna ur efterlysningsregistret.

En myndighet eller åklagare som har beslutat om, eller begärt, en efterlysning enligt denna förordning ska genast underrätta Polismyndigheten när den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs.
Förordning (2014:1116).

10 §   Har upphävts genom förordning (1982:227).

11 §   Har upphävts genom förordning (1982:227).

12 §   En efterlysning som inte avser en försvunnen person eller en person som ska omhändertas vid anträffandet gäller högst ett år, om inte ett nytt beslut om efterlysning har meddelats dessförinnan. Polismyndigheten ska ta bort efterlysningar som av det skälet har upphört att gälla ur efterlysningsregistret. Förordning (2014:1116).

13 §   Polismyndigheten beslutar efter framställning om efterlysning i utlandet. Förordning (2014:1116).

13 a §   För passhinderundersökning får efterlysningsregistret även innehålla uppgifter om personer som
   1. är underkastade övervakning enligt 24 kap. 4 § rättegångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
   2. är underkastade ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,
   3. är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3-5 lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,
   4. är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672), eller
   5. det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt bestämmelserna i 4. Förordning (2015:491).

14 §   Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse. Förordning (2014:1116).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.