Djurskyddsförordning (2019:66)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:66
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2019-02-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:159
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Förhållande till djurskyddslagen

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (2018:1192).

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 1 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 1 kap. 2 § tredje stycket,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 1 §,
   - 2 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 2-9 §§,
   - 2 kap. 3 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 10 §,
   - 2 kap. 4 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 11 §,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 5 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 12 och 13 §§,
   - 2 kap. 6 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 14 och 15 §§,
   - 2 kap. 7 § andra stycket och 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 16 och 17 §§,
   - 2 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 18 §,
   - 2 kap. 9 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 19 § 1,
   - 2 kap. 2 § andra stycket och 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 20 §,
   - 2 kap. 11 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 21 §,
   - 2 kap. 12 § djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 22 §,
   - 2 kap. 13 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 2 kap. 23 §,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 1-7 §§,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 8 och 9 §§,
   - 3 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 3 kap. 10 §,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket 1 och 2,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 2 och 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § andra stycket,
   - 4 kap. 3 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § första stycket 3,
   - 4 kap. 2 § fjärde stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 2 § andra stycket,
   - 4 kap. 4 § djurskyddslagen i fråga om 4 kap. 3 §,
   - 5 kap. 2 § 1 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 1 och 2 §§ och 3 § första stycket,
   - 5 kap. 2 § 2 djurskyddslagen i fråga om 5 kap. 3 § andra stycket,
   - 6 kap. 1 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 1-3 §§,
   - 6 kap. 3 § djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 5 §,
   - 6 kap. 4 § fjärde stycket djurskyddslagen i fråga om 6 kap. 6 § andra stycket 2,
   - 7 kap. 2 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 1 § första och andra styckena och 2 § 2,
   - 7 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 2 § 1,
   - 7 kap. 6 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § första stycket,
   - 7 kap. 6 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 3 § andra stycket,
   - 7 kap. 7 § andra och fjärde styckena djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § första stycket,
   - 7 kap. 7 § tredje stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 4 § andra stycket,
   - 7 kap. 8 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 5 §,
   - 7 kap. 12 § första stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 6 § första och andra styckena och 7 §,
   - 7 kap. 12 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 8 §, 10 § tredje stycket och 12 § 1,
   - 7 kap. 12 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 9 och 11 §§, 12 § 2 och 3 och 23 §,
   - 7 kap. 12 § andra stycket 2 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 12 § 4-6, 24 § första stycket och 25 §,
   - 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 29 § och 32 § första stycket,
   - 6 kap. 1 § och 7 kap. 16 § första stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 30 §,
   - 7 kap. 16 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 7 kap. 32 § andra stycket,
   - 3 kap. 1 § andra stycket 1 djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 §,
   - 8 kap. 6 a § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 12 a §,
   - 8 kap. 7 § andra stycket djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 13 §,
   - 8 kap. 6 § djurskyddslagen och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 16 §,
   - 8 kap. 8 § djurskyddslagen i fråga om 8 kap. 17-20 §§,
   - 10 kap. 9 § djurskyddslagen i fråga om 10 kap. 1-4 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:189).

EU-bestämmelser

2 §   De EU-rättsliga grundförordningar som djurskyddslagen (2018:1192) helt eller delvis kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som djurskyddslagen kompletterar.

Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som är nödvändiga som komplettering av EU-bestämmelserna.


2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas och skötas

Krav på inhysning av höns för äggproduktion

1 §   Höns för äggproduktion ska hållas i inhysningssystem som uppfyller hönsens behov av att värpa i rede, sitta upphöjt och sandbada.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen ska inhysas.

Krav på hur rävar ska hållas

2 §   Rävar ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar ska hållas.

Krav på bete för nötkreatur för mjölkproduktion

3 §   Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid.

Första stycket gäller inte djur som hålls i karantän.

Krav på bete eller utevistelse för andra nötkreatur

4 §   Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute.

Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän.

Föreskrifter om bete och utevistelse

5 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betet och utevistelsen enligt 3 och 4 §§ ska ordnas.

Undantag från beteskravet

6 §   Undantag från 3 och 4 §§ får i enskilda fall beslutas i fråga om
   1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständigheter, och
   2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl.

I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Jordbruksverket. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet har byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än 9 vuxna eller 18 unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av länsstyrelsen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för undantag enligt första stycket 2.

Återkallelse och tidsbegränsning av undantag

7 §   Ett beslut enligt 6 § kan återkallas om de villkor som har föreskrivits för beslutet inte uppfylls.

Ett beslut enligt 6 § ska vara tidsbegränsat.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur länge besluten får gälla.

Utevistelse för avelsgrisar

8 §   Om det är möjligt ska avelsgrisar ges tillfälle att vistas ute sommartid.

Ytterligare föreskrifter om djurhållning

9 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning för att tillgodose kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192).

Föreskrifter om kompetenskrav

10 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på särskild kompetens eller utbildning vid viss djurhållning eller viss annan verksamhet med djur.

Föreskrifter om krav på tillsyn, foder och vatten

11 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

Krav på att hålla grisar lösgående

12 §   Grisar ska hållas lösgående.

Föreskrifter om bindning och fixering

13 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar djurs rörelsefrihet får begränsas på de sätt som anges i 2 kap. 5 § första och andra styckena djurskyddslagen (2018:1192).

Stall och andra förvaringsutrymmen

14 §   Buller i stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas på en låg nivå.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska ha dagsljusinsläpp.

Jordbruksverket får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om krav på stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn, och
   2. föreskrifter om undantag från andra stycket.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från andra stycket.

Krav på lämpligt underlag

15 §   Boxar för grisar och för kalvar upp till en månads ålder ska vara försedda med strö av halm eller annat material som fyller samma funktion.

Liggplatser för kor ska ha en godtagbar bädd av halm eller annat material som fyller samma funktion.

Förbud mot utrustning som ger elektrisk stöt

16 §   Utrustning eller anordningar som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas eller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

För transporter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, gäller bestämmelsen i första stycket utöver vad som framgår av kapitel III, punkt 1.9 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1/2005, om transporten sker enbart på svenskt territorium eller avser sjötransporter från svenskt territorium.

För djur som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, gäller bestämmelsen i första stycket utöver vad som framgår av artikel 15.3 d och punkt 1.9 i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Undantag från förbudet mot utrustning som ger elektrisk stöt

17 §   Förbudet i 16 § gäller inte användning av elstängsel till inhägnader utomhus.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. villkor för användning av elstängsel,
   2. ytterligare undantag från förbudet i 16 §, och
   3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter som är meddelade med stöd av 2.

Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen och inhägnader

18 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om krav på inredning och utrustning i
   1. stall,
   2. andra förvaringsutrymmen för djur, och
   3. inhägnader utomhus för djur.

Föreskrifter om annan utrustning som används till djur

19 §   Jordbruksverket får meddela
   1. föreskrifter om krav på hur utrustning ska vara utformad och användas för att förebygga lidande eller skada hos djur, och
   2. närmare föreskrifter om undantaget i 2 kap. 9 § tredje stycket djurskyddslagen (2018:1192).

Förbud mot innehav av och avel med vissa hundar

20 §   Det är förbjudet att inneha eller utföra avel med hundar som
   1. har extremt stor kamplust,
   2. lätt blir retade och biter,
   3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp, och
   4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar.

Föreskrifter om avel

21 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. förbudet i 2 kap. 11 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192), och
   2. villkor för eller förbud mot avel som kan påverka djurets naturliga beteende, normala kroppsfunktioner eller förmåga att naturligt föda fram sin avkomma.

Föreskrifter om överlåtelse av djur

22 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på utbildning eller annan kunskap för den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med sällskapsdjur.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur.

Föreskrifter om transport av djur

23 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur.


3 kap. Tävling med och offentlig förevisning av djur

Tävlingsveterinär

1 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilka fall myndigheten, genom en utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga tävlingar med djur.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter när veterinärer ska utses.

Veterinären ska
   1. före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren,
   2. med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett visst djur deltar i tävlingen, om djur utsätts eller kan antas bli utsatta för skada eller lidande, och
   3. ge akuthjälp till skadade djur.

Föreskrifter och beslut om undantag

2 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från 1 § tredje stycket 1, om det finns särskilda skäl.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från 1 § tredje stycket 1, om det finns särskilda skäl.

Förbud mot offentlig förevisning av djur i vissa fall

3 §   Djur får inte flyttas runt och i samband med det förevisas offentligt i burar eller andra utrymmen eller inhägnader som begränsar djurens rörelsefrihet på ett liknande sätt som en bur.

Följande djur får inte heller på annat sätt flyttas runt och i samband med det förevisas offentligt vid cirkus eller vid annan liknande verksamhet:
   1. apor,
   2. rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter,
   3. säldjur,
   4. elefanter,
   5. noshörningar,
   6. flodhästar,
   7. hjortdjur med undantag för renar,
   8. giraffer,
   9. kängurur,
   10. rovfåglar,
   11. strutsfåglar, och
   12. krokodildjur.

Villkor för offentlig förevisning av djur

4 §   Vid cirkus eller annan liknande verksamhet får djur av andra slag än som avses i 3 § andra stycket visas offentligt, men då endast vid en föreställning eller, under förutsättning att djuren har visats vid en föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid en föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för förevisning.

Föreskrifter om cirkus

5 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som förevisar djur på cirkus att
   1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
   2. lämna upplysningar om verksamheten.

Godkännande av djurparker

6 §   En djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse.

Föreskrifter om tävling, prov och offentlig förevisning

7 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om träning av eller användning av djur som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1-3 djurskyddslagen (2018:1192).

Undantag från förbudet mot lidande vid prov

8 §   Förbudet i 3 kap. 1 § första stycket 1 djurskyddslagen (2018:1192) mot lidande vid prov ska inte tillämpas vid grytanlagsprov för hundar där levande grävling används.

Ytterligare föreskrifter om undantag från förbudet mot lidande vid prov

9 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från förbudet i 3 kap. 1 § första stycket 1 djurskyddslagen (2018:1192) mot lidande vid prov.

Föreskrifter om dopning och andra otillbörliga åtgärder

10 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbudet enligt 3 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192).


4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp

Kastrering och avhorning

1 §   Det är tillåtet att kastrera djur och att avhorna nötkreatur och getter även om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att bedövning används och utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas. Handjur av gris får kastreras kirurgiskt utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas under förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder.

Avhorning av nötkreatur och getter ska utföras av en veterinär, annan djurhälsopersonal eller av någon annan som veterinären finner lämplig.

Föreskrifter om operativa ingrepp och injektioner

2 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kraven i
   1. 4 kap. 2 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192),
   2. 4 kap. 2 § tredje stycket djurskyddslagen, och
   3. 4 kap. 3 § första stycket djurskyddslagen.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur.

Förbud mot hormoner

3 §   Det är förbjudet att ge hormoner eller andra ämnen till ett djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.


5 kap. Slakt och annan avlivning av djur

Hur bedövning ska utföras

1 §   När slakten eller avlivningen utförs med en metod som kräver att djuret först måste bedövas, ska bedövningen ges så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder som får användas.

Officiell veterinärs skyldighet

2 §   Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för onödigt lidande på ett slakteri, ska den officiella veterinären, utöver vad som framgår av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar,
   1. förbjuda slakt,
   2. besluta om omedelbar avlivning av djuret, eller
   3. vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från djurskyddssynpunkt.

Om den officiella veterinären inte är närvarande på slakteriet får en officiell assistent i brådskande fall, utöver vad som framgår av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen kompletterar, fatta beslut enligt första stycket 2.

Föreskrifter om slakt och annan avlivning av djur

3 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. slakt och avlivning av djur, och
   2. en officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt i samband med slakt eller annan avlivning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på bedövning i 5 kap. 1 § andra stycket djurskyddslagen (2018:1192) när det gäller avlivning av försöksdjur.


6 kap. Förprövning och tillstånd

Förprövning av stall, andra förvaringsutrymmen och hägn

1 §   Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan anläggning, ska godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de
   1. uppförs,
   2. byggs till eller byggs om,
   3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt, eller
   4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de tidigare inte har använts för.

Första stycket gäller endast stall, andra förvaringsutrymmen och hägn avsedda för
   1. hästar,
   2. djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller
   3. djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök.

Undantag från och föreskrifter om kravet på förprövning

2 §   Bestämmelsen i 1 § gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som används av Försvarsmakten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förprövning och om undantag från 1 §.

Ansvarig myndighet

3 §   Frågor om förprövning enligt 1 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn innan de tas i bruk eller, om det är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om besiktningen.

Förbud att använda utrymmen för djurhållning

4 §   Länsstyrelsen beslutar om sådana förbud som avses i 6 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192).

Förprövning av ny teknik

5 §   Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning ska ha godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de får användas.

Jordbruksverket får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om prövningen enligt första stycket, och
   2. föreskrifter om undantag från första stycket.

Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Jordbruksverket.

Tillståndsplikt för viss djurhållning

6 §   Frågor om tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) prövas av länsstyrelsen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. villkoren för att en verksamhet enligt 6 kap. 4 § första stycket djurskyddslagen ska anses bedrivas yrkesmässigt eller vara av större omfattning, och
   2. undantag från kravet på tillstånd enligt 6 kap. 4 § första stycket samma lag.


7 kap. Djurförsök

Tillstånd för försöksdjursverksamhet

1 §   Tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs endast för djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sådana tillstånd ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket.

Föreskrifter om undantag

2 §   Jordbruksverket får meddela
   1. föreskrifter om undantag från kravet på destinationsuppfödning i 7 kap. 1 § första stycket 4 djurskyddslagen (2018:1192), och
   2. ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen.

Föreskrifter om ansvar för försöksdjursverksamhet

3 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. uppgifter som ska utföras för att se till att verksamheten bedrivs enligt djurskyddslagen (2018:1192), föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
   2. utbildning och kompetens som ska finnas när dessa uppgifter utförs.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta i frågor som avses i första stycket.

Föreskrifter om organisation av försöksdjursverksamhet

4 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare och veterinär eller expert ska ha vid försöksdjursverksamhet,
   2. vilken utbildning och kompetens som personalen ska ha vid försöksdjursverksamhet, och
   3. uppgifter för och sammansättning av det djurskyddsorgan som enligt 7 kap. 7 § första stycket 4 djurskyddslagen (2018:1192) ska finnas vid en tillståndspliktig verksamhet.

Jordbruksverket får också i det enskilda fallet besluta i frågor som avses i första stycket 1 och 2.

Föreskrifter om infångande av viltlevande försöksdjur

5 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. vilken utbildning och kompetens den person som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha, och
   2. metoder för ett sådant infångande.

Krav på etiskt godkännande

6 §   Etiskt godkännande enligt 7 kap. 9 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192) krävs endast för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sådana godkännanden ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

Regionala djurförsöksetiska nämnder prövar frågor om etiskt godkännande.

Föreskrifter om undantag från krav på etiskt godkännande

7 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på etiskt godkännande enligt 7 kap. 9 § första stycket djurskyddslagen (2018:1192) om djurförsöket sannolikt orsakar lidande i mindre utsträckning än ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

Populärvetenskaplig sammanfattning

8 §   En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning (icke-teknisk sammanfattning) av djurförsöket. Förordning (2021:135).

8 a §   Jordbruksverket ska lämna den populärvetenskapliga sammanfattning som avses i 8 § till Europeiska kommissionen för offentliggörande senast sex månader efter beslutet om etiskt godkännande. Om den populärvetenskapliga sammanfattningen ändras med anledning av ett beslut om ändring av det etiska godkännandet ska även uppdateringen av sammanfattningen överlämnas till kommissionen för offentliggörande senast sex månader efter beslutet om ändring.

Överlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som kommissionen anvisar. Förordning (2021:135).

Prövning av etiskt godkännande

9 §   Ett etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som skulle medföra svårt lidande som sannolikt skulle bli långvarigt och inte kunna lindras.

Undantag från bestämmelser i förordning och föreskrifter

10 §   Den regionala djurförsöksetiska nämnden får, vid beslut om godkännande av djurförsök, besluta om undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket, 3 § första stycket, 4 § första stycket, 12 §, 14 § första och andra styckena, 15 §, 16 § första stycket, 4 kap. 3 § första stycket, eller från bestämmelser meddelade med stöd av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att de regionala djurförsöksetiska nämnderna också får besluta om undantag från bestämmelser som har meddelats med stöd av denna förordning och som särskilt reglerar hanteringen av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur ansökningar om undantag och beslut om godkännande som avses i första och andra styckena ska utformas.

Giltighetstid för beslut om etiskt godkännande

11 §   Ett beslut om etiskt godkännande ska vara tidsbegränsat och gälla högst fem år från dagen för beslutet.

Föreskrifter om etiskt godkännande och utvärdering i efterhand av djurförsök

12 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,
   2. klassificeringen av djurförsöks svårhet i kategorier,
   3. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök,
   4. i vilka fall djurförsök ska utvärderas i efterhand,
   5. hur utvärderingen i efterhand av djurförsök ska avgränsas, och
   6. vilken dokumentation som ska krävas för utvärderingen i efterhand av djurförsök.

Antal och placering av regionala djurförsöksetiska nämnder

13 §   Jordbruksverket får besluta om hur många regionala djurförsöksetiska nämnder det ska finnas och på vilka platser i landet som nämnderna ska vara fördelade.

Det ska finnas minst sex regionala djurförsöksetiska nämnder.

Sammansättningen av de regionala djurförsöksetiska nämnderna

14 §   I varje regional djurförsöksetisk nämnd ska det ingå en ordförande och en eller flera vice ordförande samt lekmän, forskare och representanter för personal som har hand om försöksdjur.

Jordbruksverket utser ordförande och vice ordförande, som ska vara opartiska och vara eller ha varit ordinarie domare.

Av övriga ledamöter i den regionala djurförsöksetiska nämnden ska hälften vara lekmän. Bland lekmännen ska färre än hälften vara representanter för djurskyddsorganisationer.

Ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna

15 §   Jordbruksverket får besluta om antalet ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna.

Antalet ledamöter i en nämnd får inte överstiga 14 personer. Om nämnden är uppdelad i flera avdelningar får dock antalet ledamöter i varje avdelning uppgå till högst 14 personer.

Ledamöterna utses av Jordbruksverket för en period om högst fyra år.

Beslutsförhet i de regionala djurförsöksetiska nämnderna

16 §   För att en regional djurförsöksetisk nämnd ska vara beslutsför ska antingen ordföranden eller en vice ordförande närvara. Ordföranden och vice ordföranden får inte samtidigt delta i nämndens beslut.

Jordbruksverket får besluta om hur många ledamöter i övrigt som ska närvara för att nämnden ska vara beslutsför. Av dessa övriga ledamöter ska hälften vara lekmän.

Beredning av ärenden

17 §   En regional djurförsöksetisk nämnd kan uppdra åt en eller flera ledamöter att bereda ärenden.

Föreskrifter om organisation

18 §   Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om den regionala djurförsöksetiska nämndens organisation.

Rådgivningsskyldighet

19 §   De regionala djurförsöksetiska nämnderna ska ge råd till dem som leder djurförsöken.

Den centrala djurförsöksetiska nämndens kansli

20 §   Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha sitt kansli vid Jordbruksverket, som tillhandahåller kansliresurser.

Vetenskaplig sekreterare

21 §   Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utse en eller flera av nämndens ledamöter eller ersättare till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid.

De vetenskapliga sekreterarna ska förbereda den centrala djurförsöks-etiska nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

Avgörande av ärenden

22 §   Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs efter en föredragning.

Tidsfrist för avgörande

23 §   Ärenden som har överklagats enligt 11 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192) ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras av den centrala djurförsöksetiska nämnden inom två månader från det att ärendet i komplett skick kom in till nämnden.

Utvärdering i efterhand av djurförsök

24 §   Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska följande framgå:
   1. om djurförsöken har uppnått sina syften,
   2. vilket lidande som djuren orsakats,
   3. vilka djurarter som har använts,
   4. hur många djur som har använts,
   5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,
   6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken, och
   7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen i efterhand av djurförsök.

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska publicera utvärderingarna. Jordbruksverket ska tillhandahålla den tekniska hjälp som behövs vid publiceringen.

Uppdatering av den populärvetenskapliga sammanfattningen

25 §   I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett djurförsök i efterhand, ska nämnden så snart som möjligt förse Jordbruksverket med nödvändigt underlag för en uppdatering av den populärvetenskapliga sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den populärvetenskapliga sammanfattningen med resultatet av utvärderingen och senast sex månader efter att utvärderingen slutförts lämna uppdateringen till Europeiska kommissionen för offentliggörande. Överlämnandet ska göras elektroniskt på det sätt som kommissionen anvisar. Förordning (2021:135).

Undantag för den centrala djurförsöksetiska nämnden

26 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på den centrala djurförsöksetiska nämnden:
   - 5 § om delegering,
   - 14 § om nämndens sammansättning, och
   - 16 § andra stycket om beslutsförhet.

Informationsskyldighet för den centrala djurförsöksetiska nämnden

27 §   Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera Jordbruksverket om beslut som kan vara av betydelse för myndigheten att känna till.

Rapporteringsskyldighet för den centrala djurförsöksetiska nämnden

28 §   Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till Regeringskansliet om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om
   1. antalet inkomna ärenden,
   2. ärendenas fördelning på överklaganden respektive utvärdering i efterhand av djurförsök,
   3. antalet avgjorda ärenden i respektive kategori,
   4. vilka typer av försök som har utvärderats i efterhand,
   5. den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden i respektive kategori,
   6. antalet beslut om ändring av de regionala djurförsöksetiska nämndernas beslut, och
   7. principiella iakttagelser inom ramen för nämndens verksamhet.

Redogörelsen enligt andra stycket 1-6 ska, förutom det senaste kalenderåret, inkludera motsvarande uppgifter för de tre närmast föregående kalenderåren.

Bedövningskrav vid djurförsök

29 §   Innan ett djur av någon av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar eller bläckfiskar används i djurförsök ska djuret bedövas, om användningen annars skulle kunna medföra fysiskt eller psykiskt lidande.

Trots första stycket får användningen ske med ofullständig bedövning eller utan bedövning om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med användningen eller om bedövningen skulle orsaka mer lidande än användningen i sig.

I sådana fall som avses i andra stycket ska, i den utsträckning som det är möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa djurets lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår ångest eller annat svårt lidande.

Krav på godkännande av försöksdjursanläggningar

30 §   Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar ska godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de
   1. uppförs,
   2. byggs till eller byggs om,
   3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt, eller
   4. tas i anspråk eller inreds som anläggning eller förvaringsutrymme för försöksdjur, om de tidigare har använts för något annat ändamål.

Anläggningarna eller förvaringsutrymmena ska besiktigas innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur samt om besiktningen.

Förbud att använda anläggning

31 §   Jordbruksverket beslutar om sådana förbud som avses i 6 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) när det gäller försöksdjursanläggningar.

Övriga föreskrifter om djurförsök

32 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur att
   1. märka djuren,
   2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra uppgifter som är av betydelse från djurskyddssynpunkt,
   3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och
   4. lämna information om verksamheten och djuren.


8 kap. Offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter

Behörig myndighet enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar

1 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar, om inte något annat framgår av 6 eller 8 § eller regeringen beslutar något annat.

2 §   Har upphävts genom förordning (2023:622).

Uppgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009

3 §   Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 13.1 och 13.5 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Kontaktpunkt enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009

4 §   Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet är kontaktpunkt enligt artikel 20.2 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Kontaktpunkt enligt direktiv 2010/63/EU

5 §   Jordbruksverket (kompetenscentrumet för 3R-frågor) är kontaktpunkt enligt artikel 47.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Förordning (2021:889).

Utövande av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

6 §   Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll, om inte något annat framgår av 8 §. Länsstyrelserna är också behöriga myndigheter att utföra annan offentlig verksamhet, om inte något annat framgår av djurskyddslagen (2018:1192) eller av denna förordning.

Länsstyrelserna får komma överens om att överföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss verksamhet mellan sig. Förordning (2021:189).

Offentlig kontroll av transport av djur till sjöss

7 §   Offentlig kontroll av transport av djur som sker sjövägen mellan olika län utövas av den länsstyrelse från vilken sjötransporten utgår.

Offentlig kontroll enligt rådets förordning (EG) nr 1099/2009 och inom Försvarsmakten

8 §   Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Jordbruksverket ska också utföra uppgiften att tillfälligt eller slutligt återkalla kompetensbevis i enlighet med 8 kap. 9 a och 9 b §§ djurskyddslagen (2018:1192).

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 följs och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Förordning (2022:1466).

Djurskyddskontroll på slakteri

9 §   Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna på slakterier,
   1. utöva de djurskyddskontroller som en officiell veterinär eller en officiell assistent är skyldig att utföra enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
   2. utföra sådan annan offentlig verksamhet som anges i de EU- förordningar som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar och i 5 kap. 2 § och som hänger samman med kontrollerna enligt 1.
Förordning (2021:189).

Samordning av offentlig kontroll

10 §   Jordbruksverket ska samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem.

Jordbruksverket ska senast den 15 maj varje år till Regeringskansliet redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport). Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. I rapporten ska Jordbruksverket även analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån det utförda djurskyddsarbetet.

Jordbruksverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 f i samma förordning.
Förordning (2024:159).

Rådet för djurskyddskontroll

11 §   Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska samverka i ett gemensamt råd, rådet för djurskyddskontroll. Rådet ska ha till uppgift att verka för att djurskyddskontollen utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv. Rådet ska särskilt
   1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen, och
   2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska sammankalla rådet och får, efter att ha hört Livsmedelsverket och länsstyrelserna, besluta om de närmare formerna för rådets sammansättning och organisation.

Jordbruksverket ska senast den 31 januari varje år till Regeringskansliet rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete under föregående år.

Särskild kontroll av cirkus

12 §   En cirkus som offentligt förevisar djur ska en gång varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen ska genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet. En kontroll ska också göras vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kontrollerna enligt första stycket.

Föreskrifter om uppgiftslämnande

12 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om sin djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.
Förordning (2021:189).

Rapporteringssystem för överträdelser

12 b §   En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:189).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som inte omfattas av förordning (EU) 2017/625

13 §   Vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet ska följande bestämmelser i förordning (EU) 2017/625 tillämpas:
   - artikel 4.2,
   - artikel 5.1 a-f, 5.4 och 5.5,
   - artikel 6,
   - artikel 9.1, 9.2 och 9.5,
   - artikel 11.1,
   - artikel 12,
   - artikel 13.1 och 13.2,
   - artikel 105.1, och
   - artikel 138.1, 138.2 a, b, f och h-k, 138.3 och 138.4.

Vad som sägs i dessa artiklar om aktörer ska i tillämpliga delar gälla även de djurhållare som avses i första stycket.
Förordning (2021:189).

Erkännande av handlingar från andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

14 §   Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska lämna in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

Föreskrifter om handläggningen av ärenden

15 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd eller godkännanden.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

16 §   Jordbruksverket får, utöver vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om
   1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
   2. samverkan mellan kontrollmyndigheter,
   3. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket om den verksamhet som bedrivs, och
   4. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Förordning (2021:189).

Föreskrifter om avgift

17 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas i ärenden om
   1. undantag enligt 2 kap. 6 § denna förordning,
   2. godkännande enligt 3 kap. 6 § denna förordning,
   3. godkännande av ny teknik enligt 6 kap. 5 § denna förordning,
   4. tillstånd enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192),
   5. godkännande från etisk synpunkt enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen,
   6. prövning och registrering av tillstånd för djurtransportörer enligt artiklarna 10, 11, 13.3 och 13.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och ändring av sådan registrering,
   7. besiktning av transportmedel, fartyg och behållare för transport av djur enligt artiklarna 18.1 b och 19.1 c i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och föreskrifter meddelade med stöd av denna förordning, och
   8. utfärdande av kompetensbevis och anordnande av slutprov enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Föreskrifter om avgift för tävlingsveterinär

18 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en avgift ska betalas för de uppgifter som ska utföras av en tävlingsveterinär enligt 3 kap. 1 §.

Avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad

19 §   En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Den begränsning av avgiftsskyldigheten som framgår av artikel 83.1 i förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även för andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

I artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.

Artikel 79.2 c och andra stycket ska även tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller animalieproducerande djur eller som ansvarar för levande ryggradsdjur vid transport i samband med ekonomisk verksamhet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska betalas enligt första och andra styckena och artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:189).

Undantag för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom Försvarsmakten

19 a §   Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet enligt 8 § tredje stycket ska 19 § inte tillämpas.
Förordning (2021:189).

Avgift för djurskyddskontroll på slakteri

20 §   I 7 a § förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgift för djurskyddskontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av Livsmedelsverkets officiella veterinärer och officiella assistenter på slakterier. Förordning (2023:915).


9 kap. Djurförbud och omhändertagande

Anmälningsskyldighet för Polismyndigheten

1 §   Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar för att besluta om förbud att ha hand om djur enligt 9 kap. 1 § djurskyddslagen (2018:1192), ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens handläggning, i den utsträckning överlämnandet inte skulle skada en pågående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Första stycket gäller också om det finns förutsättningar för att omhänderta djur enligt 9 kap. 5 § djurskyddslagen.

Föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande

2 §   Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter för förfarandet vid omhändertagande av djur med stöd av 9 kap. 5 och 6 §§ djurskyddslagen (2018:1192).

Skyldighet att informera om djurförbud

3 §   När länsstyrelsen beslutar om ett djurförbud ska den informera Polismyndigheten om innehållet i beslutet. Länsstyrelsen ska också informera Polismyndigheten om ändringar och upphävande av sådana beslut.


10 kap. Straff och andra sanktioner

Skyldighet att betala avgift om någon förprövning inte har skett

1 §   Den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen eller hägn i enlighet med 6 kap. 1 § ska betala en särskild avgift. Länsstyrelsen prövar frågor om sådana avgifter.

Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet när den åtgärd som kräver förprövning vidtogs.

Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från avgiften.

Avgiftens storlek

2 §   Den särskilda avgiften enligt 1 § ska
   1. för åtgärder som avser nybyggnad för ett större antal djur eller utan användande av beprövad teknik eller större om- eller tillbyggnad uppgå till 24 000 kronor, och
   2. för annan förprövningspliktig åtgärd uppgå till 12 000 kronor.

Avgift om en försöksdjursanläggning inte har godkänts

3 §   Den som utför en åtgärd enligt 7 kap. 30 § utan att åtgärden på förhand har godkänts av Jordbruksverket ska betala en särskild avgift. Jordbruksverket prövar frågor om sådana avgifter.

Den särskilda avgiften ska i fråga om
   1. mindre antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 10 000 kronor,
   2. större antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 15 000 kronor,
   3. mindre eller större antal utrymmen för få djurslag där antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad uppgå till 15 000 kronor,
   4. mindre eller större antal utrymmen för många djurslag där antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad uppgå till 20 000 kronor,
   5. mindre eller större antal utrymmen där djurslagen är mindre vanligt förekommande och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 20 000 kronor,
   6. ett mycket stort antal utrymmen som i övrigt uppfyller kraven i punkterna 1, 2, 3 eller 4 uppgå till 20 000 kronor,
   7. större antal utrymmen med användande av många mindre vanligt förekommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 40 000 kronor, och
   8. mycket stort antal utrymmen med användande av mindre vanligt förekommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 40 000 kronor.

Preskription av avgift

4 §   Innan myndigheten beslutar om en avgift enligt 1 och 2 §§ eller 3 § ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom fem år från det att åtgärden som krävde godkännande vidtogs, får någon avgift inte beslutas.


11 kap. Överklagande

Bestämmelser i djurskyddslagen

1 §   Bestämmelser om överklagande finns i 11 kap. 1-3 §§ djurskyddslagen (2018:1192).

Verkställighetsföreskrifter

2 §   Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av djurskyddslagen (2018:1192) och denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2021:189

Denna förordning träder i kraft den 2 april 2021 i fråga om 1 kap. 1 § och i övrigt den 1 april 2021.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.