Avgasreningsförordning (2011:345)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:345
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2011-03-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1176
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 34 § avgasreningslagen (2011:318) i fråga om 3-14 §§ och 16 § 1-3, och
   - 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn i fråga om 16 § 4.

I övrigt är denna förordning meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2022:1176).

Definitioner

2 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och avgasreningslagen (2011:318).

Utsläppskrav

3 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om motorfordons beskaffenhet och utrustning i fråga om utsläpp av avgaser och andra föroreningar.

Katalysatorer

4 §   Transportstyrelsen får i fråga om utrustning som är avsedd att ersätta en katalysator som omfattas av ett motorfordons eller en motors typgodkännande meddela föreskrifter om typgodkännande, saluföring, montering på fordon, märkning samt skyldighet att lämna monteringsanvisningar och annan information.

Indelning i utsläppsklasser

5 §   Transportstyrelsen beslutar om indelning i utsläppsklasser enligt 30-32 §§ avgasreningslagen (2011:318). Indelningen ska göras i samband med att motorfordonet registreras i vägtrafikregistret enligt vägtrafikdatalagen (2019:369).
Förordning (2019:398).

6 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. indelning i utsläppsklasser enligt 30-32 §§ avgasreningslagen (2011:318),
   2. att motorfordon som inte kan klassificeras enligt 30-32 §§ avgasreningslagen får klassificeras i utsläppsklasser som överensstämmer med EU-direktiv om sådan klassificering.

Typgodkännande

7 §   Transportstyrelsen är den godkännandemyndighet som avses i 9 § avgasreningslagen (2011:318).

Åtgärdsplaner

8 §   Om en tillverkare enligt 17 § avgasreningslagen (2011:318) har förelagts att ta fram en åtgärdsplan, ska tillverkaren lämna planen till godkännandemyndigheten inom 60 dagar.

9 §   När godkännandemyndigheten har fått en åtgärdsplan enligt 8 §, ska myndigheten inom 30 dagar besluta i frågan om godkännande av planen enligt 18 § avgasreningslagen (2011:318).
Planen får godkännas endast om de planerade åtgärderna är tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med samma fel och i övrigt tillräckliga för att avhjälpa bristerna.

10 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en åtgärdsplan enligt 17 § avgasreningslagen (2011:318) ska innehålla.

Undantag

11 §   Bestämmelserna i 11-16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning gäller inte
   1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
   2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,
   3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning, och
   4. motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 7 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
Förordning (2019:398).

12 §   Transportstyrelsen får meddela sådana ytterligare föreskrifter om undantag från 11-16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning som det finns särskilda skäl för.

13 §   Transportstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från 11-16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning, om det finns särskilda skäl.

Mätutrustning för kontroll

14 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon som används i trafik.

Tillsyn

15 §   Tillsyn över att EU-förordningarna, avgasreningslagen (2011:318), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs utövas av
   1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om tillsyn över föreskrifter meddelade med stöd av 14 §, och
   2. Transportstyrelsen, i fråga om övrig tillsyn.

15 a §   Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i avgasreningslagen (2011:318). Förordning (2022:1176).

Avgifter

16 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för tillverkaren av motorfordon att
      a) betala avgift för prövning i samband med indelning i utsläppsklasser enligt avgasreningslagen (2011:318), och
      b) för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss betala avgift för kontroll av att motorfordon som används i trafik inte väsentligt avviker från krav på utsläpp av avgaser och andra föroreningar eller från villkor som gäller för den utsläppsklass som fordonet är indelat i,
   2. skyldighet för den som ansöker om typgodkännande enligt avgasreningslagen att betala avgift för typgodkännandeprövningen,
   3. skyldighet för den som ansöker om dispens enligt 13 § att betala avgift för dispensprövningen, och
   4. avgifter för marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Förordning (2022:1176).


Övergångsbestämmelser

2011:345
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011, då förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening ska upphöra att gälla.
   2. Avgasreningskrav enligt den upphävda förordningen gäller för motorfordon och motorer som typgodkänts före den nya förordningens ikraftträdande.
   3. Den upphävda förordningens bestämmelser om miljöklassindelning gäller för de bilar som delats in i en miljöklass före den nya förordningens ikraftträdande, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 6 § 2.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.