Avfallsförordning (2001:1063)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:1063
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2001-12-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:821
Upphävd: 2011-08-09
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:927
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som meddelats med stöd av andra förordningar. Om annat inte är särskilt angivet, gäller de bestämmelserna framför bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken.

3 §   Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning.

4 §   I denna förordning avses med

farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning,
brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat,
organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall,
insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport,
återvinning av avfall: förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning,
bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5 till denna förordning,
deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi, och

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG. Förordning (2009:1213).

5 §   Med deponi avses i denna förordning upplagsplats för avfall.

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
   1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
   2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
   3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

6 §   Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning
   1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
   2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, eller
   3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.

Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

6 a §   Med batteri avses i denna förordning en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi.
Förordning (2008:838).

Tillämpningsområde

7 §   En central tillsynsmyndighet som anges i 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sitt tillsynsområde meddela föreskrifter om att bestämmelserna om farligt avfall i denna förordning ska tillämpas också på slag av avfall som inte är farligt avfall enligt bilaga 2. Sådana föreskrifter får endast avse krav som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt och endast avse avfall som har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3. Innan föreskrifterna meddelas, ska myndigheten höra övriga berörda tillsynsmyndigheter.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som omfattas av denna förordning inte ska anses som farligt avfall. En sådan dispens får ges endast om det finns särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. En kopia av länsstyrelsens beslut om dispens ska sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten.
Förordning (2011:35).

8 §   Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

I fråga om radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220) gäller bestämmelser som meddelats med stöd av den lagen framför bestämmelserna i denna förordning.

9 §   Bestämmelserna om farligt avfall i 21, 27, 34, 41, 43 och 44 §§ skall inte tillämpas
   1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken,
   2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller
   3. på hantering av kasserad ammunition, kasserade fyrverkeripjäser och andra kasserade sprängämnen (avfallstyper 16 04 01*, 16 04 02* och 16 04 03* i bilaga 2).

I fall som avses i första stycket 1 skall inte heller 42 § tillämpas.

Den kommunala renhållningsordningen

10 §   Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad renhållningsordningens avfallsplan skall innehålla.

I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.

10 a §   Bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Förordning (2005:357).

11 §   Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.
Förordning (2004:556).

11 a §   Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfallsplanerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

Till sammanställningen skall fogas en analys av kapaciteten för avfallsbehandling inom länet. Analysen skall avse förutsättningarna för att i fråga om det avfall som uppkommer och som inte kan bli föremål för återanvändning behandla avfallet genom materialåtervinning, energiåtervinning, förbränning och deponering med prioritet i denna ordning. Om det behövs för att åtgärda en befintlig eller förutsebar kapacitetsbrist eller för att tydliggöra ett befintligt eller förutsebart kapacitetsöverskott när det gäller en viss behandlingsmetod, skall länsstyrelsen samråda med berörda kommuner, näringsidkare och andra länsstyrelser.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen i övrigt skall utformas.
Förordning (2004:556).

12 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

13 §   Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

14 §   Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

15 §   Har upphävts genom förordning (2006:1183).

16 §   Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

Detta gäller inte i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar.

17 §   Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall meddela föreskrifter om vilka ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

18 §   Bestämmelserna i 15-17 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

Bestämmelserna i 14-17 §§ gäller i den mån inte annat följer av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Hantering av brännbart och organiskt avfall

19 §   Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket.

20 §   Bestämmelser med förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Hantering av farligt avfall

21 §   Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material, skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och material.
Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

21 a §   Varje kommun skall svara för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Första stycket gäller inte om annat föreskrivits med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken. Förordning (2004:556).

21 b §   Kommunen får meddela föreskrifter om hantering och sortering av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall.
Förordning (2004:556).

Bortskaffande av kvicksilveravfall

21 c §   Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver och som inte är slutligt deponerat i enlighet med tillstånd meddelat med stöd av miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken ska bortskaffas på det sätt som anges i D 16 i bilaga 5.

Första stycket gäller inte sådant avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Förordning (2008:15).

21 d §   Från och med den 1 januari 2010 får Naturvårdsverket i det enskilda fallet medge dispens från förbudet i 21 c §, om föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som oskäligt. Om avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver får dispens medges endast om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små mängder avfall att föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som uppenbart oskäligt.
Förordning (2005:628).

Hantering av avfall från fartyg i hamn

22 §   Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Detta gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn.

Hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

23 §   Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska
   1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från annat avfall, och
   2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tilllämpningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

Bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordning (2008:838).

23 a §   Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av batterier ska se till att avfallet inte bränns eller deponeras utan att
   1. vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och
   2. de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordning (2008:838).

24 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan ske på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt.

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter som behövs till följd av bilaga II till direktiv 2002/96/EG. Förordning (2005:211).

25 §   Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter får återvinnas, fragmenteras, förbrännas, deponeras eller bortskaffas på annat sätt endast om
   1. produkterna har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
   2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Certifieringen ska avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.

Första stycket gäller inte om förbehandling skett utanför Sverige på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2011:821).

Tillståndsplikt för transport av avfall

26 §   Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning av avfall som inte är farligt avfall.

27 §   Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer, och som inte har tillstånd enligt 26 §, får inte utan särskilt tillstånd själv transportera det farliga avfallet om den mängd som transporteras i fråga om något av följande avfallsslag uppgår till mer än
   1. 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,
   2. 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,
   3. 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,
   4. 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,
   5. 300 kilogram använt köldmedium per transport,
   6. 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller
   7. sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år.

Särskilt tillstånd enligt första stycket krävs även för att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

28 §   Bestämmelserna i 26 och 27 §§ gäller inte för
   1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 2),
   2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 2),
   3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 2),
   4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 2),
   5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 2).

29 §   Tillstånd som avses i 26 eller 27 § får beviljas endast sådana sökande som
   1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt transportera det avfall som avses med ansökan, och
   2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.

30 §   Frågor om tillstånd enligt 26 eller 27 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 §   Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela närmare föreskrifter om sådana villkor.

32 §   Ett tillstånd att transportera farligt avfall kan avse ett visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i allmänhet.
Tillståndet skall meddelas för viss tid, längst fem år.

33 §   Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 26 och 27 §§ till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten.

Anmälningsplikt för transport av avfall

34 §   Den som avser att transportera farligt avfall skall anmäla detta till länsstyrelsen om
   1. avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och avfallet inte skall transporteras av någon som har tillstånd enligt 26 eller 27 §, eller
   2. transporten avser avfall som anges i 28 §.

Anmälan enligt första stycket skall göras vart femte år så länge transporterna utförs.

35 §   Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela föreskrifter om att anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 26 §. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

36 §   Länsstyrelsen skall underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 34 och 35 §§.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

37 §   Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer återvinning eller bortskaffande av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

En verksamhet som omfattas av tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller 26, 27, 34 eller 35 § i denna förordning behöver dock inte anmälas särskilt enligt första stycket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

38 §   Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd m.m.

39 §   Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Transportdokument

40 §   För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transportdokument i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.
Förordning (2007:381).

41 §   För varje transport av farligt avfall inom Sverige skall en avsändare upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren.

Kravet på transportdokument enligt första stycket gäller inte för transporter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 27 §.

Naturvårdsverket får efter att ha hört övriga berörda tillsynsmyndigheter meddela föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument som avses i första stycket.

Uppgifter om avfall och avfallshantering

42 §   Den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas skall föra anteckningar om
   1. den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,
   2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall,
   3. varifrån avfallet kommer, och
   4. var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.

Anteckningarna i fråga om farligt avfall skall bevaras i minst fem år.

42 a §   I fråga om hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en verksamhet som avses i 24 eller 42 § att, utöver det som följer av 42 §, föra anteckningar som gör det möjligt att bedöma hur hanteringen bidrar till att nå de mål som anges i bilaga 3 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2009:1213).

43 §   Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om
   1. den mängd avfall som uppkommer årligen,
   2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och
   3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

44 §   Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om
   1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,
   2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,
   3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och
   4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

Anteckningarna skall bevaras i minst ett år.

45 §   Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 42-44 §§ skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

Dumpning

46 §   Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken. En sådan dispens ska avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om dispens. Förordning (2011:633).

47 §   Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (2011:633).

Föreskrifter för Försvarsmakten m.fl.

48 §   Generalläkaren får efter att ha hört Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.
miljöbalken och bestämmelserna i denna förordning i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten

49 §   Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk får inom sina ansvarsområden meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:633).

Tillsyn och ansvar

50 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (2011:35).

51 §   Om det vid hantering av farligt avfall uppkommit skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller om det finns risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador.

Avgifter

52 §   Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

53 §   Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2001:1063
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 då renhållningsförordningen (1998:902) och förordningen (1996:971) om farligt avfall upphör att gälla.
   2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2002 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
   3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
   4. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i renhållningsförordningen (1998:902), förordningen (1996:971) om farligt avfall eller motsvarande bestämmelser i andra förordningar eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.
Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i avfallsförordningen, om det inte följer något annat av förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Besluten om mellanlagring, bortskaffande eller återvinning, som inte avser ställande av säkerhet, skall anses meddelade med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om inte något annat följer av den förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen. Förordning (2002:613).

2002:613

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.

2009:15
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
   2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på bortskaffande som sker efter den 31 december 2014. För tiden dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett bortskaffande på det sätt som anges i D 16 bilaga 5 inte blir möjligt.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1   Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras
närmare nedan.

Q 2   Produkter som inte uppfyller uppställda krav.
Q 3   Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.
Q 4   Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon
annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5   Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med
planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).

Q 6   Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända
katalysatorer).

Q 7   Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda
(t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).

Q 8   Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg,
destillationsåterstoder).

Q 9   Restprodukter från processer för att begränsa förorening
(t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).

Q 10  Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor
(t.ex. svarv- och frässpån).

Q 11  Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror
(t.ex. gruvslagg, slopoljor).

Q 12  Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja
förorenad av PCB).

Q 13  Varje material, ämne eller produkt vars användning har
förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14  Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex.
utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).

Q 15  Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som
resultat av marksanering.

Q 16  Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av
någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INLEDNING
   1. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Följande steg skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:
      1.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitel 01-12 eller 17-20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Anm.: Förpackningsavfall som samlats in separat (även blandningar av olika förpackningsmaterial) skall klassificeras i 15 01, inte i 20 01.
      1.2 Om ingen lämplig avfallstyp återfinns i kapitel 01-12 eller 17-20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 13, 14 eller 15.
      1.3 Om ingen av dessa avfallstyper är tillämplig skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.
      1.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i 1.1.
   2. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk '*' är farligt avfall.
   3. I denna förordning avses med farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen.
   4. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3.
   5. Definitionen av farligt avfall gäller inte rena legeringar som inte är förorenade med farliga ämnen. För avfall som redan är upptaget i denna förteckning skall den nuvarande klassificeringen bibehållas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral

02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri

05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer

07 Avfall från organisk-kemiska processer

08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

09 Avfall från fotografisk industri

10 Avfall från termiska processer

11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller

12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor, 05 och 12)

14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), även separat insamlade fraktioner

01       AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING
SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 01      Avfall från mineralbrytning
01 01 01    Avfall från brytning av metallhaltiga mineral
01 01 02    Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral
01 03      Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av
metallhaltiga mineral

01 03 04*    Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm
01 03 05*    Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen
01 03 06    Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05
01 03 07*    Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk
och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08    Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
i 01 03 07

01 03 09    Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som
anges i 01 03 07

01 03 99    Annat avfall
01 04      Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av
icke-metallhaltiga mineral

01 04 07*    Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och
kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08    Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det
som anges i 01 04 07

01 04 09    Kasserad sand och lera
01 04 10    Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
i 01 04 07

01 04 11    Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
än det som anges i 01 04 07

01 04 12    Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än
det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13    Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som
anges i 01 04 07

01 04 99    Annat avfall
01 05      Borrslam och annat borravfall
01 05 04    Slam och avfall från borrning efter sötvatten
01 05 05*    Oljehaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 06*    Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga
ämnen

01 05 07    Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08    Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som
anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99    Annat avfall
02       AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK,
SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01      Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk,
skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01    Slam från tvättning och rengöring
02 01 02    Vävnadsdelar från djur
02 01 03    Växtdelar
02 01 04    Plastavfall (utom förpackningar)
02 01 06    Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd
halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07    Skogsbruksavfall
02 01 08*    Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
02 01 09    Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det
som anges i 02 01 08

02 01 10    Metallavfall
02 01 99    Annat avfall
02 02      Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och
andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01    Slam från tvättning och rengöring
02 02 02    Vävnadsdelar från djur
02 02 03    Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 02 04    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 02 99    Annat avfall
02 03      Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker,
spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01    Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering
och separering

02 03 02    Konserveringsmedelsavfall
02 03 03    Avfall från vätskeextraktion
02 03 04    Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 03 05    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 03 99    Annat avfall
02 04      Avfall från sockertillverkning
02 04 01    Jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02    Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav
02 04 03    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 04 99    Annat avfall
02 05      Avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01    Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 05 02    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 05 99    Annat avfall
02 06      Avfall från bagerier och konfektyrfabriker
02 06 01    Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 06 02    Konserveringsmedelsavfall
02 06 03    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 06 99    Annat avfall
02 07      Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria
drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01    Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
fragmentering av råvaror

02 07 02    Avfall från spritdestillation
02 07 03    Avfall från kemisk behandling
02 07 04    Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 07 05    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 07 99    Annat avfall
03       AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH
MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01      Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och
möbler

03 01 01    Bark- och korkavfall
03 01 04*    Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller
farliga ämnen

03 01 05    Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än
de som anges i 03 01 04

03 01 99    Annat avfall
03 02      Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01*    Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02*    Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar
03 02 03*    Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04*    Oorganiska träskyddsmedel
03 02 05*    Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen
03 02 99    Andra träskyddsmedel
03 03      Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa,
papper och papp

03 03 01    Bark- och träavfall
03 03 02    Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)
03 03 05    Slam från avsvärtning av returpapper
03 03 07    Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av
pappersmassa från returfiber

03 03 08    Avfall från sortering av papper och papp för återvinning
03 03 09    Kalkslamsavfall
03 03 10    Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam
från mekanisk avskiljning

03 03 11    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 03 03 10

03 03 99    Annat avfall
04       AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI
04 01      Avfall från läder- och pälsindustri
04 01 01    Avfall från skrapning och spaltning med kalk
04 01 02    Avfall från kalkbehandling
04 01 03*    Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas

04 01 04    Kromhaltiga garvmedel
04 01 05    Kromfria garvmedel
04 01 06    Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07    Slam, särskilt från avloppsbehandling på
produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08    Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
putspulver) som innehåller krom

04 01 09    Avfall från beredning och färdigbearbetning
04 01 99    Annat avfall
04 02      Avfall från textilindustri
04 02 09    Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer,
plastomer)

04 02 10    Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 14*    Avfall från appretering som innehåller organiska
lösningsmedel

04 02 15    Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14
04 02 16*    Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen
04 02 17    Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16
04 02 19*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

04 02 20    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
det som anges i 04 02 19

04 02 21    Oförädlade textilfibrer
04 02 22    Förädlade textilfibrer
04 02 99    Annat avfall

05       AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS
05 01      Avfall från raffinering av petroleum
05 01 02*    Slam från avsaltning
05 01 03*    Bottenslam från tankar
05 01 04*    Surt alkylslam
05 01 05*    Oljespill
05 01 06*    Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning
05 01 07*    Sur tjära
05 01 08*    Andra former av tjära
05 01 09*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

05 01 10    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 05 01 09

05 01 11*    Avfall från rening av bränslen med baser
05 01 12*    Oljehaltiga syror
05 01 13    Slam från matarvatten
05 01 14    Avfall från kyltorn
05 01 15*    Förbrukad filterlera
05 01 16    Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum
05 01 17    Bitumen
05 01 99    Annat avfall
05 06      Avfall från kolpyrolys
05 06 01*    Sur tjära
05 06 03*    Andra former av tjära
05 06 04    Avfall från kyltorn
05 06 99    Annat avfall
05 07      Avfall från rening och transport av naturgas
05 07 01*    Kvicksilverhaltigt avfall
05 07 02    Svavelhaltigt avfall
05 07 99    Annat avfall

06       AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av syror

06 01 01*    Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02*    Saltsyra
06 01 03*    Fluorvätesyra
06 01 04*    Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05*    Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06*    Andra syror
06 01 99    Annat avfall
06 02      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av baser

06 02 01*    Kalciumhydroxid
06 02 03*    Ammoniumhydroxid
06 02 04*    Natrium- och kaliumhydroxid
06 02 05*    Andra baser
06 02 99    Annat avfall
06 03      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av salter, saltlösningar och metalloxider

06 03 11*    Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
cyanider

06 03 13*    Salter i fast form och saltlösningar som innehåller
tungmetaller

06 03 14    Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de
som anges i 06 03 11 och 06 03 13

06 03 15*    Metalloxider som innehåller tungmetaller
06 03 16    Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 03 99    Annat avfall
06 04      Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03
06 04 03*    Arsenikhaltigt avfall
06 04 04*    Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05*    Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99    Annat avfall
06 05      Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
06 05 02*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

06 05 03    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 06 05 02

06 06      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser

06 06 02*    Avfall som innehåller farliga sulfider
06 06 03    Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02
06 06 99    Annat avfall
06 07      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår

06 07 01*    Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02*    Aktivt kol från klorproduktion
06 07 03*    Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam
06 07 04*    Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från
kontaktprocessen

06 07 99    Annat avfall
06 08      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av kisel och kiselderivat

06 08 02*    Avfall som innehåller farliga klorsilaner
06 08 99    Annat avfall
06 09      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår

06 09 02    Fosforslagg
06 09 03*    Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är
förorenat med farliga ämnen

06 09 04    Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i
06 09 03

06 09 99    Annat avfall
06 10      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel

06 10 02*    Avfall som innehåller farliga ämnen
06 10 99    Annat avfall
06 11      Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
täckmedel

06 11 01    Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av
titandioxid

06 11 99    Annat avfall
06 13      Annat avfall från oorganiska kemiska processer
06 13 01*    Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra
biocider

06 13 02*    Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03    Kimrök
06 13 04*    Avfall från asbestbearbetning
06 13 05*    Sot
06 13 99    Annat avfall

07       AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska baskemikalier

07 01 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 01 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 01 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 01 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 01 11

07 01 99    Annat avfall
07 02      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 02 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 02 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 02 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 02 11

07 02 13    Plastavfall
07 02 14*    Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen
07 02 15    Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14
07 02 16*    Avfall som innehåller farliga silikoner
07 02 17    Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges
i 07 02 16

07 02 99    Annat avfall
07 03      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 03 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 03 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 03 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 03 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 03 11

07 03 99    Annat avfall
07 04      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider

07 04 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 04 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 04 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 04 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 04 11

07 04 13*    Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 04 99    Annat avfall
07 05      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av farmaceutiska produkter

07 05 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 05 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 05 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 05 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 05 11

07 05 13*    Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 05 14    Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13
07 05 99    Annat avfall
07 06      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 06 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 06 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 06 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 06 11

07 06 99    Annat avfall
07 07      Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats

07 07 01*    Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 03*    Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 07 04*    Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 07 07*    Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08*    Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09*    Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 10*    Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 11*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

07 07 12    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
än det som anges i 07 07 11

07 07 99    Annat avfall

08       AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01      Avfall från tillverkning, formulering, distribution,
användning och borttagning av färg och lack

08 01 11*    Färg- och lackavfall som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 12    Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 13*    Slam från färg eller lack som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 14    Annat slam från färg eller lack än det som anges i
08 01 13

08 01 15*    Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 16    Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack
än det som anges i 08 01 15

08 01 17*    Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller
organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 18    Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som
anges i 08 01 17

08 01 19*    Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 20    Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än
de som anges i 08 01 19

08 01 21*    Avfall från färg- och lackborttagningsmedel
08 01 99    Annat avfall
08 02      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

08 02 01    Pulverlackavfall
08 02 02    Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03    Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99    Annat avfall
08 03      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av tryckfärg

08 03 07    Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08    Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
08 03 12*    Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 13    Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 14*    Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 15    Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 16*    Etsbad
08 03 17*    Toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 03 18    Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 03 19*    Dispergerad olja
08 03 99    Annat avfall
08 04      Avfall från tillverkning, formulering, distribution och
användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 04 09*    Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel
eller andra farliga ämnen

08 04 10    Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 11*    Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska
lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 12    Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 13*    Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som
innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 14    Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa
än det som anges i 08 04 13

08 04 15*    Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 16    Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
fogmassa än det som anges i 08 04 15

08 04 17*    Hartsolja
08 04 99    Annat avfall
08 05      Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08
08 05 01*    Avfall som utgörs av isocyanater

09       AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01      Avfall från fotografisk industri
09 01 01*    Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02*    Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03*    Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04*    Fixerbad
09 01 05*    Blekbad och blek-fixerbad
09 01 06*    Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall på produktionsstället

09 01 07    Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver
eller silverföreningar

09 01 08    Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
silver eller silverföreningar

09 01 10    Engångskameror utan batterier
09 01 11*    Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01,
16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12    Engångskameror med andra batterier än de som anges i
09 01 11

09 01 13*    Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av
silver än det som anges i 09 01 06

09 01 99    Annat avfall

10       AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01      Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar
(utom 19)

10 01 01    Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i
10 01 04)

10 01 02    Flygaska från kolförbränning
10 01 03    Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
10 01 04*    Flygaska och pannaska från oljeförbränning
10 01 05    Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
rökgasavsvavling

10 01 07    Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
rökgasavsvavling

10 01 09*    Svavelsyra
10 01 13*    Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle
10 01 14*    Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som
innehåller farliga ämnen

10 01 15    Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning
än den som anges i 10 01 14

10 01 16*    Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 17    Annan flygaska från samförbränning än den som anges i
10 01 16

10 01 18*    Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 01 19    Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05,
10 01 07 och 10 01 18

10 01 20*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som
innehåller farliga ämnen

10 01 21    Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
det som anges i 10 01 20

10 01 22*    Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller
farliga ämnen

10 01 23    Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det
som anges i 10 01 22

10 01 24    Sand från fluidiserade bäddar
10 01 25    Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för
koleldade kraftverk

10 01 26    Avfall från kylvattenbehandling
10 01 99    Annat avfall
10 02      Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01    Avfall från slaggbehandling
10 02 02    Obehandlad slagg
10 02 07*    Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 02 08    Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 02 07

10 02 10    Glödskal
10 02 11*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 02 12    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 02 11

10 02 13*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 02 14    Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 02 13

10 02 15    Annat slam och andra filterkakor
10 02 99    Annat avfall
10 03      Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 02    Anodrester
10 03 04*    Slagg från primär smältning
10 03 05    Aluminiumoxidavfall
10 03 08*    Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09*    Svart slagg från sekundär smältning
10 03 15*    Avdraget material som är brandfarligt eller som vid
kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 03 16    Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15
10 03 17*    Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 18    Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
anges i 10 03 17

10 03 19*    Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 20    Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
10 03 21*    Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från
kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

10 03 22    Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från
kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

10 03 23*    Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 03 24    Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 03 23

10 03 25*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 03 26    Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 03 25

10 03 27*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 03 28    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i
10 03 27

10 03 29*    Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som
innehåller farliga ämnen

10 03 30    Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
än det som anges i 10 03 29

10 03 99    Annat avfall
10 04      Avfall från blysmältverk
10 04 01*    Slagg från primär och sekundär smältning
10 04 02*    Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 04 03*    Kalciumarsenat
10 04 04*    Stoft från rökgasrening
10 04 05*    Annat partikelformigt material och stoft
10 04 06*    Fast avfall från rökgasbehandling
10 04 07*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 04 09*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 04 10    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 04 09

10 04 99    Annat avfall
10 05      Avfall från zinksmältverk
10 05 01    Slagg från primär och sekundär smältning
10 05 03*    Stoft från rökgasrening
10 05 04    Annat partikelformigt material och stoft
10 05 05*    Fast avfall från rökgasbehandling
10 05 06*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 05 08*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 05 09    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 05 08

10 05 10*    Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller
som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 05 11    Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
i 10 05 10

10 05 99    Annat avfall
10 06      Avfall från kopparsmältverk
10 06 01    Slagg från primär och sekundär smältning
10 06 02    Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 06 03*    Stoft från rökgasrening
10 06 04    Annat partikelformigt material och stoft
10 06 06*    Fast avfall från rökgasbehandling
10 06 07*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 06 09*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 06 10    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 06 09

10 06 99    Annat avfall
10 07      Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01    Slagg från primär och sekundär smältning
10 07 02    Slagg och avdraget material från primär och sekundär
smältning

10 07 03    Fast avfall från rökgasbehandling
10 07 04    Annat partikelformigt material och stoft
10 07 05    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 07 07*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 07 08    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 07 07

10 07 99    Annat avfall
10 08      Avfall från andra icke-järnsmältverk
10 08 04    Partikelformigt material och stoft
10 08 08*    Saltslagg från primär och sekundär smältning
10 08 09    Annan slagg
10 08 10*    Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som
vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 08 11    Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
i 10 08 10

10 08 12*    Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 08 13    Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
anges i 10 08 12

10 08 14    Anodrester
10 08 15*    Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 16    Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15
10 08 17*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 08 18    Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 08 17

10 08 19*    Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 08 20    Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
i 10 08 19

10 08 99    Annat avfall
10 09      Avfall från järngjuterier
10 09 03    Ugnsslagg
10 09 05*    Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 09 06    Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 09 05

10 09 07*    Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 09 08    Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 09 07

10 09 09*    Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 09 10    Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09
10 09 11*    Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen

10 09 12    Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11
10 09 13*    Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 14    Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13
10 09 15*    Avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga
ämnen

10 09 16    Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges
i 10 09 15

10 09 99    Annat avfall
10 10      Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier
10 10 03    Ugnsslagg
10 10 05*    Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 10 06    Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 10 05

10 10 07*    Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
ämnen

10 10 08    Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
i 10 10 07

10 10 09*    Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 10 10    Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09
10 10 11*    Annat partikelformigt material som innehåller farliga
ämnen

10 10 12    Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11
10 10 13*    Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 10 14    Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13
10 10 15*    Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga
ämnen

10 10 16    Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges
i 10 10 15

10 10 99    Annat avfall
10 11      Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 03    Glasfiberavfall
10 11 05    Partikelformigt material och stoft
10 11 09*    Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt och som innehåller farliga ämnen

10 11 10    Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt än de som anges i 10 11 09

10 11 11*    Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som
innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

10 11 12    Annat glasavfall än det som anges i 10 10 11
10 11 13*    Slam från polering och slipning av glas som innehåller
farliga ämnen

10 11 14    Annat slam från polering och slipning av glas än det som
anges i 10 11 13

10 11 15*    Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 11 16    Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 11 15

10 11 17*    Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
farliga ämnen

10 11 18    Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
de som anges i 10 11 17

10 11 19*    Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
som innehåller farliga ämnen

10 11 20    Annat fast avfall från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 10 11 19

10 11 99    Annat avfall
10 12      Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker
och byggmaterial

10 12 01    Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 12 03    Partikelformigt material och stoft
10 12 05    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 12 06    Kasserade formar
10 12 08    Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter
termisk behandling)

10 12 09*    Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 12 10    Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 12 09

10 12 11*    Avfall från glasering som innehåller tungmetaller
10 12 12    Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11
10 12 13    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
10 12 99    Annat avfall
10 13      Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt
produkter baserade på dessa

10 13 01    Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 13 04    Avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 06    Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och
10 13 13)

10 13 07    Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 13 09*    Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller
asbest

10 13 10    Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det
som anges i 10 13 09

10 13 11    Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i
10 13 09 och 10 13 10

10 13 12*    Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
ämnen

10 13 13    Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
i 10 13 12

10 13 14    Betongavfall och betongslam
10 13 99    Annat avfall
10 14      Avfall från krematorier
10 14 01*    Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

11       AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV
METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

11 01      Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av
metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)

11 01 05*    Betningssyror
11 01 06*    Syror som inte anges på annan plats
11 01 07*    Betningsbaser
11 01 08*    Slam från fosfatering
11 01 09*    Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen
11 01 10    Annat slam och andra filterkakor än de som anges
i 11 01 09

11 01 11*    Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga
ämnen

11 01 12    Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11
11 01 13*    Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen
11 01 14    Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13
11 01 15*    Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem
som innehåller farliga ämnen

11 01 16*    Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
11 01 98*    Annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 01 99    Annat avfall
11 02      Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte
ingår

11 02 02*    Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, götit)

11 02 03    Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska
processer

11 02 05*    Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
som innehåller farliga ämnen

11 02 06    Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer än det som anges i 11 02 05

11 02 07*    Annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 02 99    Annat avfall
11 03      Slam och fast avfall från härdning
11 03 01*    Cyanidhaltigt avfall
11 03 02*    Annat avfall
11 05      Avfall från varmförzinkning
11 05 01    Hård zink
11 05 02    Zinkaska
11 05 03*    Fast avfall från rökgasrening
11 05 04*    Förbrukat flussmedel
11 05 99    Annat avfall

12       AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK
YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER

12 01      Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk
ytbehandling av metaller och plaster

12 01 01    Fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02    Stoft och partiklar av järnmetall
12 01 03    Fil- och svarvspån av andra metaller än järn
12 01 04    Stoft och partiklar av andra metaller än järn
12 01 05    Fil- och svarvspån av plast
12 01 06*    Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor
(utom emulsioner och lösningar)

12 01 07*    Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte
emulsioner och lösningar)

12 01 08*    Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 09*    Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 10*    Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 12*    Använda vaxer och fetter
12 01 13    Svetsavfall
12 01 14*    Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga
ämnen

12 01 15    Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges
i 12 01 14

12 01 16*    Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen
12 01 17    Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16
12 01 18*    Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)
12 01 19*    Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja
12 01 20*    Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller
farliga ämnen

12 01 21    Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som
anges i 12 01 20

12 01 99    Annat avfall
12 03      Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)
12 03 01*    Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02*    Avfall från ångavfettning

13       OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga
oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01      Hydrauloljeavfall
13 01 01*    Hydrauloljor som innehåller PCB1
13 01 04*    Klorerade emulsioner
13 01 05*    Icke-klorerade emulsioner
13 01 09*    Mineralbaserade klorerade hydrauloljor
13 01 10*    Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
13 01 11*    Syntetiska hydrauloljor
13 01 12*    Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor
13 01 13*    Andra hydrauloljor
13 02      Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 04*    Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och
smörjoljor

13 02 05*    Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions-
och smörjoljor

13 02 06*    Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 07*    Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions-
och smörjoljor

13 02 08*    Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03      Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 01*    Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB
13 03 06*    Andra mineralbaserade klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

13 03 07*    Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 03 08*    Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 09*    Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 03 10*    Andra isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04      Maskinrumsolja
13 04 01*    Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02*    Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja

13 04 03*    Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05      Material från oljeavskiljare
13 05 01*    Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 05 02*    Slam från oljeavskiljare
13 05 03*    Slam från slamavskiljare
13 05 06*    Olja från oljeavskiljare
13 05 07*    Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
13 05 08*    Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 07      Avfall av flytande bränslen och drivmedel
13 07 01*    Eldningsolja och diesel
13 07 02*    Bensin
13 07 03*    Andra bränslen (även blandningar)
13 08      Annat oljeavfall
13 08 01*    Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 08 02*    Andra emulsioner
13 08 99*    Annat avfall

14       AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL,
KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08)

14 06      Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier
och drivmedel för skum eller aerosoler

14 06 01*    Klorfluorkarboner, HCFC, HFC
14 06 02*    Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 06 03*    Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 04*    Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 06 05*    Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

15       FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR,
FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

15 01      Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som
samlats in separat)

15 01 01    Pappers- och pappförpackningar
15 01 02    Plastförpackningar
15 01 03    Träförpackningar
15 01 04    Metallförpackningar
15 01 05    Förpackningar av kompositmaterial
15 01 06    Blandade förpackningar
15 01 07    Glasförpackningar
15 01 09    Textilförpackningar
15 01 10*    Förpackningar som innehåller rester av eller som är
förorenade av farliga ämnen

15 01 11*    Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast,
porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

15 02      Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02*    Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte
anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

15 02 03    Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder än de som anges i 15 02 02

16       AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN
16 01      Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner
som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 01 03    Uttjänta däck
16 01 04*    Uttjänta fordon
16 01 06    Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller
andra farliga komponenter

16 01 07*    Oljefilter
16 01 08*    Komponenter som innehåller kvicksilver
16 01 09*    Komponenter som innehåller PCB
16 01 10*    Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)
16 01 11*    Bromsbelägg som innehåller asbest
16 01 12    Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11
16 01 13*    Bromsvätskor
16 01 14*    Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga
ämnen

16 01 15    Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges
i 16 01 14

16 01 16    Gasoltankar
16 01 17    Järnmetall
16 01 18    Icke-järnmetaller
16 01 19    Plast
16 01 20    Glas
16 01 21*    Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07
till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

16 01 22    Andra komponenter
16 01 99    Annat avfall
16 02      Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
16 02 09*    Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
16 02 10*    Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
som innehåller eller som är förorenad av PCB

16 02 11*    Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner,
HCFC, HFC

16 02 12*    Kasserad utrustning som innehåller fri asbest
16 02 13*    Kasserad utrustning som innehåller andra farliga
komponenter2 än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

16 02 14    Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
till 16 02 13

16 02 15*    Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad
utrustning

16 02 16    Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som
avlägsnats från kasserad utrustning

16 03      Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
och oanvända produkter

16 03 03*    Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 04    Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03
16 03 05*    Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 06    Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05
16 04      Kasserade sprängämnen
16 04 01*    Kasserad ammunition
16 04 02*    Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03*    Andra kasserade sprängämnen
16 05      Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 05 04*    Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller
farliga ämnen

16 05 05    Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
16 05 06*    Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller
farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

16 05 07*    Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som
innehåller farliga ämnen

16 05 08*    Kasserade organiska kemikalier som består av eller som
innehåller farliga ämnen

16 05 09    Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,
16 05 07 eller 16 05 08

16 06      Batterier och ackumulatorer
16 06 01*    Blybatterier
16 06 02*    Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03*    Kvicksilverhaltiga batterier
16 06 04    Alkaliska batterier (utom 16 06 03)
16 06 05    Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06*    Separat insamlad elektrolyt från batterier och
ackumulatorer

16 07      Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar
och tunnor (utom 05 och 13)

16 07 08*    Oljehaltigt avfall
16 07 09*    Avfall som innehåller andra farliga ämnen
16 07 99    Annat avfall
16 08      Förbrukade katalysatorer
16 08 01    Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver,
renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)

16 08 02*    Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga
övergångsmetaller3 eller farliga föreningar av övergångsmetaller

16 08 03    Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller
eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats

16 08 04    Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk
krackning (utom 16 08 07)

16 08 05*    Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06*    Förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07*    Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen
16 09      Oxidationsmedel
16 09 01*    Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02*    Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
16 09 03*    Peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04*    Andra oxidationsmedel
16 10      Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför
produktionsstället

16 10 01*    Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen
16 10 02    Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01
16 10 03*    Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen
16 10 04    Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03
16 11      Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
16 11 01*    Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material
från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 02    Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta
material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01

16 11 03*    Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 04    Annan infodring och andra eldfasta material från
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

16 11 05*    Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska
processer som innehåller farliga ämnen

16 11 06    Annan infodring och andra eldfasta material från icke-
metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

17       BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN
FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01      Betong, tegel, klinker och keramik
17 01 01    Betong
17 01 02    Tegel
17 01 03    Klinker och keramik
17 01 06*    Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel,
klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 01 07    Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
än de som anges i 17 01 06

17 02      Trä, glas och plast
17 02 01    Trä
17 02 02    Glas
17 02 03    Plast
17 02 04*    Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade
med farliga ämnen

17 03      Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter
17 03 01*    Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02    Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
17 03 03*    Stenkolstjära och tjärprodukter
17 04      Metaller (även legeringar av dessa)
17 04 01    Koppar, brons, mässing
17 04 02    Aluminium
17 04 03    Bly
17 04 04    Zink
17 04 05    Järn och stål
17 04 06    Tenn
17 04 07    Blandade metaller
17 04 09*    Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen
17 04 10*    Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra
farliga ämnen

17 04 11    Andra kablar än de som anges i 17 04 10
17 05      Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden),
sten och muddermassor

17 05 03*    Jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04    Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
17 05 05*    Muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06    Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05
17 05 07*    Spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08    Annan spårballast än den som anges i 17 05 07
17 06      Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest
17 06 01*    Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 03*    Andra isolermaterial som består av eller som innehåller
farliga ämnen

17 06 04    Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och
17 06 03

17 06 05*    Byggmaterial som innehåller asbest4
17 08      Gipsbaserade byggmaterial
17 08 01*    Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga
ämnen

17 08 02    Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i
17 08 01

17 09      Annat bygg- och rivningsavfall
17 09 01*    Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver
17 09 02*    Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex.
fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

17 09 03*    Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall)
som innehåller farliga ämnen

17 09 04    Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges
i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

18       AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER
DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01      Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling
eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 01 01    Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)
18 01 02    Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom
18 01 03)

18 01 03*    Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och
bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04    Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

18 01 06*    Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen

18 01 07    Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06
18 01 08*    Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 01 09    Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08
18 01 10*    Avfall som utgörs av amalgam från tandvård
18 02      Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar

18 02 01    Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)
18 02 02*    Avfall där det ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03    Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 05*    Kemikalier som består av eller som innehåller farliga
ämnen

18 02 06    Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05
18 02 07*    Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 02 08    Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

19       AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA
AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01      Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall
19 01 02    Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 05*    Filterkaka från rökgasrening
19 01 06*    Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07*    Fast avfall från rökgasrening
19 01 10*    Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 11*    Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen
19 01 12    Annan bottenaska och slagg än den som anges i
19 01 11

19 01 13*    Flygaska som innehåller farliga ämnen
19 01 14    Annan flygaska än den som anges i 19 01 13
19 01 15*    Pannaska som innehåller farliga ämnen
19 01 16    Annan pannaska än den som anges i 19 01 15
19 01 17*    Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen
19 01 18    Annat avfall från pyrolys än det som anges i
19 01 17

19 01 19    Sand från fluidiserade bäddar
19 01 99    Annat avfall
19 02      Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av
avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 03    Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt
avfall

19 02 04*    Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt
avfall

19 02 05*    Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som
innehåller farliga ämnen

19 02 06    Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än
det som anges i 19 02 05

19 02 07*    Olja och koncentrat från avskiljning
19 02 08*    Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 09*    Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 10    Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och
19 02 09

19 02 11*    Annat avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 99    Annat avfall
19 03      Stabiliserat eller solidifierat avfall5
19 03 04*    Avfall, klassificerat som farligt, som delvis6
stabiliserats

19 03 05    Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04
19 03 06*    Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats
19 03 07    Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06
19 04      Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01    Förglasat avfall
19 04 02*    Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03*    Icke-förglasad fast fas
19 04 04    Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
förglasat avfall

19 05      Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01    Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och
liknande avfall

19 05 02    Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 05 03    Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99    Annat avfall
19 06      Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 03    Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 04    Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 05    Vätska från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 06 06    Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 06 99    Annat avfall
19 07      Lakvatten från avfallsupplag
19 07 02*    Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga
ämnen

19 07 03    Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i
19 07 02

19 08      Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan
plats i förteckningen

19 08 01    Rens
19 08 02    Avfall från sandfång
19 08 05    Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06*    Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07*    Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 08 08*    Tungmetallhaltigt avfall från membransystem
19 08 09    Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som
endast innehåller ätliga oljor och fetter

19 08 10*    Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare
än de som anges i 19 08 09

19 08 11*    Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk
behandling av industriavloppsvatten

19 08 12    Annat slam från biologisk behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

19 08 13*    Slam som innehåller farliga ämnen från annan
behandling av industriavloppsvatten

19 08 14    Annat slam från annan behandling av
industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

19 08 99    Annat avfall
19 09      Avfall från framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål

19 09 01    Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02    Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03    Slam från avkalkning
19 09 04    Förbrukat aktivt kol
19 09 05    Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06    Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99    Annat avfall
19 10      Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 10 01    Järn- och stålavfall
19 10 02    Avfall av andra metaller än järn
19 10 03*    "Fluff" - lättfraktioner och stoft som innehåller
farliga ämnen

19 10 04    Annat "fluff" - lättfraktioner och stoft än det som
anges i 19 10 03

19 10 05*    Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen
19 10 06    Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05
19 11      Avfall från oljeregenerering
19 11 01*    Förbrukad filterlera
19 11 02*    Sur tjära
19 11 03*    Vattenhaltigt flytande avfall
19 11 04*    Avfall från rengöring av bränslen med baser
19 11 05*    Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
som innehåller farliga ämnen

19 11 06    Annat slam från avloppsbehandling på
produktionsstället än det som anges i 19 11 05

19 11 07*    Avfall från rökgasrening
19 11 99    Annat avfall
19 12      Annat avfall från mekanisk behandling av avfall
(t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

19 12 01    Papper och papp
19 12 02    Järnmetall
19 12 03    Icke-järnmetaller
19 12 04    Plast och gummi
19 12 05    Glas
19 12 06*    Trä som innehåller farliga ämnen
19 12 07    Annat trä än det som anges i 19 12 06
19 12 08    Textilier
19 12 09    Mineraler (t.ex. sand, sten)
19 12 10    Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för
förbränning - RDF)

19 12 11*    Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

19 12 12    Annat avfall (även blandningar av material) från
mekanisk behandling av avfall än det som anges 19 12 11

19 13      Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten
19 13 01*    Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller
farliga ämnen

19 13 02    Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det
som anges i 19 13 01

19 13 03*    Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga
ämnen

19 13 04    Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges
i 19 13 03

19 13 05*    Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller
farliga ämnen

19 13 06    Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det
som anges i 19 13 05

19 13 07*    Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat
från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 08    Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra
vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07

20       KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-,
INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01      Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)
20 01 01    Papper och papp
20 01 02    Glas
20 01 08    Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall
20 01 10    Kläder
20 01 11    Textilier
20 01 13*    Lösningsmedel
20 01 14*    Syror
20 01 15*    Basiskt avfall
20 01 17*    Fotokemikalier
20 01 19*    Bekämpningsmedel
20 01 21*    Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 23*    Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner
20 01 25    Ätlig olja och ätligt fett
20 01 26*    Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25
20 01 27*    Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga
ämnen

20 01 28    Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges
i 20 01 27

20 01 29*    Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
20 01 30    Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
20 01 31*    Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 01 32    Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
20 01 33*    Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01,
16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

20 01 34    Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i
20 01 33

20 01 35*    Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter7

20 01 36    Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

20 01 37*    Trä som innehåller farliga ämnen
20 01 38    Annat trä än det som anges i 20 01 37
20 01 39    Plaster
20 01 40    Metaller
20 01 41    Avfall från sotning av skorstenar
20 01 99    Andra fraktioner
20 02      Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
begravningsplatser)

20 02 01    Biologiskt nedbrytbart avfall
20 02 02    Jord och sten
20 02 03    Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall
20 03      Annat kommunalt avfall
20 03 01    Blandat kommunalt avfall
20 03 02    Avfall från torghandel
20 03 03    Avfall från gaturenhållning
20 03 04    Slam från septiska tankar
20 03 06    Avfall från rengöring av avlopp
20 03 07    Skrymmande avfall
20 03 99    Annat kommunalt avfall

1 I denna avfallsförteckning definieras PCB på samma sätt som i direktiv 96/59/EG.

2 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.

3 Övergångsmetaller är skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller och deras föreningar är farliga om de är klassificerade som farliga ämnen. Klassificeringen av farliga ämnen skall avgöra vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av övergångsmetaller som är farliga.

4 Denna post skall inte tillämpas förrän lämpliga åtgärder för behandling och bortskaffande av avfall från byggmaterial som innehåller asbest har trätt i kraft, vilka åtgärder skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (EGT L 182 den 16.7.1999, s. 1).

5 Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets aggregationstillstånd som ändras (t.ex. från flytande till fast form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas.

6 Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

7 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
Förordning (2006:59).

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT

H 1   Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid
kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen.

H 2   Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en
kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen.

H 3-A  Mycket brandfarligt:
- flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 21 C (inklusive synnerligen brandfarliga vätskor),
   - ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,
   - fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,
   - gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller
   - ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.

H 3-B  Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en
flampunkt lika med eller högre än 21 C och mindre än eller lika med 55 C.

H 4   Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men
som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.

H 5   Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller
upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.

H 6   Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga
ämnen och preparat) som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död.

H 7   Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning,
förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.

H 8   Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra
levande vävnad.

H 9   Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer
eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.

H 10  Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning,
förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.

H 11  Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller
förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras förekomst.

H 12  Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga
gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.

H 13  Ämnen eller preparat som på något sätt, efter
omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex.
lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats.

H 14  Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på
sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.

ANMÄRKNINGAR

Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaperna enligt ovan, och vad beträffar H 3-H 8, H 10 (*) och H 11, en eller flera av följande egenskaper:
   - flampunkt = 55 C,
   - ett eller flera ämnen som klassificeras (**) som mycket giftiga vid en total koncentration = 0,1 %,
   - ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid en total koncentration = 3 %,
   - ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga vid en total koncentration = 25 %,
   - ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35 vid en total koncentration = 1 %,
   - ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34 vid en total koncentration = 5 %,
   - ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R41 vid en total koncentration = 10 %,
   - ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration = 20 %,
   - ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 1 eller 2) vid en koncentration = 0,1 %,
   - ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande (kategori 3) vid en koncentration = 1 %,
   - ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en koncentration = 0,5 %,
   - ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration = 5 %,
   - ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras som R46 vid en koncentration = 0,1 %,
   - ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40 vid en koncentration = 1 %.

(*)   Termen "skadlig för fortplantningen" infördes genom
direktiv 92/32/EEG om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG. Termen "fosterskadande" ersattes därigenom med den motsvarande termen "skadlig för fortplantningen", som anses överensstämma med egenskap H10 enligt ovan.

(**)  Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i
direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1) och i senare ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som fastställs i direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta direktiv.

TESTMETODER

Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse.

De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG, eller enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg.
Dessa metoder är baserade på undersökningar och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD.

Bilaga 4

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1   Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att
generera energi.

R 2   Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.
R 3   Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte
används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).

R 4   Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och
metallföreningar.

R 5   Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska
material.

R 6   Regenerering av syror eller baser.
R 7   Återvinning av de komponenter som används till att minska
föroreningar.

R 8   Återvinning av katalysatorkomponenter.
R 9   Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.
R 10  Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller
ekologisk förbättring.

R 11  Användning av avfall från något av de förfaranden som är
numrerade R 1-R 10.

R 12  Utbyte av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 11.

R 13  Lagring av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring före insamling på den plats där det produceras).

Bilaga 5

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1   Deponering på eller under markytan (t.ex. på
avfallsupplag).

D 2   Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av
flytande avfall och slam i jord).

D 3   Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i
källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).

D 4   Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott,
dammar eller laguner).

D 5   Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i
inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön).

D 6   Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och
oceaner.

D 7   Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under
havsbotten.

D 8   Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna
bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga.

D 9   Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges
i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering).

D 10  Förbränning på land.
D 11  Förbränning till havs.
D 12  Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en
gruva).

D 13  Sammansmältning eller blandning före behandling med ett
förfarande som avses i denna bilaga.

D 14  Omförpackning före behandling med ett förfarande som
avses i denna bilaga.

D 15  Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga
tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har uppkommit.

D 16  Underjordsförvar (anläggning för permanent lagring
av avfall i djupt bergförvar).
Förordning (2005:628).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.