Alkoholförordning (2010:1636)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1636
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:466
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till alkohollagen (2010:1622).

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §   En länsstyrelse ska på begäran av Folkhälsomyndigheten lämna det biträde som behövs vid handläggningen av ärenden och vid tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).

Länsstyrelsen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om förhållanden som är av betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn. Förordning (2013:909).

3 §   Har upphävts genom förordning (2011:237).

Bemyndiganden

4 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. kunskapsprov för erhållande av serveringstillstånd samt om undantag från skyldigheten att avlägga sådant prov enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622),
   2. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen ska lämna för att myndigheten ska kunna bedriva tillsyn enligt 9 kap. 1 § alkohollagen,
   3. vilka uppgifter som ska finnas i ett bevis om tillstånd som en kommun har meddelat enligt 9 kap. 7 § alkohollagen,
   4. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 2 alkohollagen,
   5. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall denaturering får underlåtas enligt 6 kap. 10 § 3 alkohollagen,
   6. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som behövs till skydd för liv och hälsa enligt 6 kap. 10 § 4 alkohollagen, och

7 hur kontrollköp ska genomföras enlig 9 kap. 15 a § alkohollagen.

Folkhälsomyndigheten får, i andra fall än de som anges i 9 kap. 9 § 3 och 10 § läkemedelsförordningen (2015:458), meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 § alkohollagen har rätt att köpa teknisk sprit enligt 6 kap. 10 § 1 alkohollagen. Förordning (2015:466).

4 a §   Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. vilka uppgifter som ska finnas i en anmälan enligt 5 kap. 5 § och 8 kap. 3, 4, 6 eller 7 § alkohollagen (2010:1622), och
   2. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen. Förordning (2015:466).

Bestämmelser om handläggning av ärenden om tillstånd m.m.

5 §   Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit och om innehållet i ett sådant bevis.

6 §   Om kommunen i ett ärende om serveringstillstånd begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska kommunen godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommunen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

Underrättelseskyldighet

7 §   Folkhälsomyndigheten ska på lämpligt sätt underrätta berörda länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten om beslut som Folkhälsomyndigheten har fattat i ärenden enligt alkohollagen (2010:1622). Förordning (2014:1299).

8 §   Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 11 kap. 1, 4 eller 5 § alkohollagen (2010:1622) ska, när domen vunnit laga kraft, en kopia av domen snarast sändas till Skatteverket.

Allmän förvaltningsdomstols dom eller slutliga beslut i mål avseende alkohollagen ska, när domen eller beslutet vunnit laga kraft, sändas till Folkhälsomyndigheten.
Förordning (2013:909).

9 §   Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut om godkännande eller återkallelse av godkännande som avses i
   1. 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket alkohollagen (2010:1622),
   2. 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen, och
   3. 6 kap. 2 § alkohollagen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om vilken verksamhet som den som har ansökt om godkännande avser att bedriva. Förordning (2013:909).

10 §   Konsumentverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om beslut av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker i 7 kap. alkohollagen (2010:1622). Förordning (2013:909).

Avtal enligt 5 kap. 1 § alkohollagen

11 §   Det avtal som avses i 5 kap. 1 § fjärde stycket alkohollagen (2010:1622) ska tillkännages genom att det kungörs i Svensk författningssamling (SFS).

Tillämpning av 7 kap. 9 § alkohollagen

12 §   Bestämmelsen i 7 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) ska tillämpas på främmande stat som är ansluten till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Informationstexter

13 §   Följande informationstexter ska användas i annonser i de fall som avses i 7 kap. 7 § alkohollagen (2010:1622).
   1. Alkohol kan skada din hälsa.
   2. Alkohol är beroendeframkallande.
   3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.
   4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
   5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.
   6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.
   7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.
   8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
   9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
   10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.
   11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

14 §   Informationstext som avses i 13 § ska
   1. tryckas med typsnitt Helvetica i fet stil,
   2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den,
   3. återges i svart färg på vit botten,
   4. centreras på den yta där den trycks,
   5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för informationstexten,
   6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och
   7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.