Till innehåll på sidan

Varg i renbetesområdet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:26 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2022/23:26 av Isak From (S)
Varg i renbetesområdet

Isak From (S) har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska rovdjursförekomsten i Sápmi.

Regeringen vill utveckla förvaltningen av de stora rovdjuren. Vargen ska ha gynnsam bevarandestatus men på kort sikt behöver vargstammen minska. Detta gäller även björnstammen. Sverige ska självklart uppfylla sina internationella och EU-rättsliga åtaganden.

Riksdagen beslutade 2013 om regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i fråga om populationsstorlek för varg skulle vara i intervallet 170–270 individer. Naturvårdsverket fick därefter i uppdrag av regeringen att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I redovisningen gjorde Naturvårdsverket bedömningen att antalet vargar behöver vara minst 300 individer samt att minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland ska reproducera sig med de skandinaviska vargarna under naturliga förhållanden varje 5-årsperiod för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus. Under den senaste inventeringen uppgick vargstammen till cirka 460 vargar.

Riksdagen beslutade samtidigt i beslutet om ovanstående proposition att det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är att betrakta som ett golv och det värdet får inte underskridas. Samtidigt beslutade riksdagen att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada.

Vid vargförekomst bland renar fattar länsstyrelserna i renskötselområdet vanligen snabba beslut om skyddsjakt efter den skadegörande vargen. Eftersom antalet vargar har ökat medför det konsekvenser i renskötselområdet. Om vargstammen minskar i mellersta Sverige så minskar också antalet vargar som förflyttar sig norrut och förorsakar problem och skador för renskötseln. Vintern 2022/23 har länsstyrelserna beslutat att 75 vargar får fällas, vilket är det högsta jaktuttaget i modern tid.

Det finns sedan tidigare ett antal tillkännagivanden från riksdagen avseende den svenska vargförvaltningen och antalet vargar i Sverige. I maj 2022 tillkännagav riksdagen bl.a. att det är avgörande för vargförvaltningens legitimitet att riksdagens beslut om vargstammens storlek efterlevs i praktiken, att riksdagsbeslutet om referensnivå för vargstammen från 2013 ska ligga till grund för Sveriges förvaltning av vargen, samt att under rådande omständigheter, med en mer förtätad vargpopulation i landet, bör referensvärdet ligga i det nedre spannet om 170 individer (bet. 2021/22:MJU24, rskr. 2021/22:297). Den förra regeringen gav därför Naturvårdsverket bl.a. i uppdrag att utifrån bästa tillgängliga kunskap och vetenskaplig expertis analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i ovan nämnd proposition. Uppdraget ska redovisas senast den 11 oktober 2024. Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket fick samtidigt i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för flytt av varg. Redovisningen förväntas bidra till att flytt av vargar kan underlättas.

Samexistens med rovdjuren är en viktig fråga för rennäringen. Det är därför angeläget att myndigheternas arbete med samråd mellan länsstyrelserna och samebyarna om förvaltningsverktyg utifrån den av riksdagen fastställda toleransnivån för skador inom rennäringen orsakade av stora rovdjur fortskrider, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur.

Vargstammen i Sverige har bibehållit gynnsam bevarandestatus cirka 10 år. Jag avser därför också att inom EU verka för att vargen i Sverige ska flyttas från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. Detta kan öka möjligheten att vidta åtgärder, t.ex. skyddsjakt, i syfte att minska konflikter mellan människor och varg.

Jag hoppas att oppositionen ska stödja regeringens fortsatta arbete i denna, för landsbygden, viktiga fråga.

Stockholm den 9 november 2022

Peter Kullgren

Skriftlig fråga 2022/23:26 av Isak From (S) (Besvarad 2022-10-27)

Fråga 2022/23:26 Varg i renbetesområdet

av Isak From (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

I flera delar av landet är rovdjursförekomst mer problematisk, och i flera delar av landet orsakar vargstammen särskilt stor skada.

Flera partier – Socialdemokraterna men också flera partier ur den nytillträdda högerkonservativa regeringen – har före valet meddelat att vargstammen kraftigt ska minskas.

Företrädare för samebyarna har särskilt lyft fram att åtgärder mot rovdjursförekomsten i renbetesområdet behöver vidtas.

Jag vill därför ställa följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren:

Vilka åtgärder avser ministern nu att vidta för att minska rovdjursförekomsten i Sápmi?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.