utbytesstudenters bostadssituation

Svar på skriftlig fråga 2005/06:355 besvarad av

Händelser

Inlämnad
2005-11-15
Anmäld
2005-11-15
Besvarad
2005-11-23
Svar anmält
2005-11-23

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 november

Svar på fråga 2005/06:355 om utbytesstudenters bostadssituation

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky

Rigmor Stenmark har frågat statsrådet Hallengren vad hon avser att göra för att ge utbytesstudenter möjligheter till ett boende anpassat efter deras behov och förväntningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Riksdagen fastställde 1991 reformen av den statliga lokalförvaltningen som bland annat innebär att brukande och ägande av lokaler är åtskilda. I förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning stadgas att myndigheter får ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin verksamhet. I förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. stadgas att en myndighet inte får förvalta bostäder för uthyrningsändamål. I samband med riksdagens behandling av regeringens proposition Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning m.m. (prop. 1997/98:137) fann finansutskottet (bet. 1997/98:FiU25, rskr. 252) att det saknades skäl att ändra reformens huvudprinciper.

Den 1 juni 2005 överlämnades regeringens proposition Ny värld @ ny högskola (prop. 2004/05:162) till riksdagen. I propositionen presenterar regeringen bland annat en samlad strategi för internationalisering av högre utbildning. Strategin tar sin utgångspunkt i befintliga mål för internationalisering och uttrycker regeringens principiella ställningstaganden. Bland de övergripande mål som utvecklas närmare i strategin återfinns målet om att hinder för internationalisering ska undanröjas såväl nationellt som internationellt. Här utgör Bolognaprocessen ett viktigt forum för att diskutera och komma överens om vilka hinder som bör undanröjas för att åstadkomma en ökad rörlighet och internationalisering av högre utbildning. Inför nästa ministermöte inom Bolognaprocessen 2007 kommer Sverige att leda en arbetsgrupp som ska behandla den så kallade sociala dimensionen av processen. Den sociala dimensionen handlar framför allt om de praktiska och ekonomiska förutsättningar studenterna har för att studera.

Rigmor Stenmark nämner att utbytesstudenter slås av den höga standarden på bostäderna i Sverige och det gläder mig. Höga bostadskostnader däremot och dålig tillgång på studentbostäder är en angelägen uppgift för mig och regeringen att motverka. Studenter, doktorander, forskare och lärare från andra länder eller med internationella erfarenheter är en tillgång för utbildnings- och forskningsmiljöernas utveckling och kvalitet och därmed svensk konkurrenskraft och tillväxt på sikt.

Jag avser fortsatt arbeta för att bland annat utbytesstudenters bostadssituation inte ska utgöra ett hinder för ökad studentrörlighet och välkomnar riksdagens behandling av regeringens proposition Ny värld @ ny högskola.

Skriftlig fråga 2005/06:355 av Stenmark, Rigmor (c) (korrekturläst 2005-11-10)

den 15 november

Fråga 2005/06:355 av Rigmor Stenmark (c) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Utbytesstudenters bostadssituation

Det råder stor brist på studentbostäder i Sverige. Varje höst påbörjar en ny kull studenter inte bara sina studier utan också ett alltmer desperat bostadssökande. För alltför många innebär den första studietiden ett boende på vandrarhem eller på madrasser hos kompisar. Bland dem som får en bostad försvinner ofta hälften av studiemedlen i hyra.

En grupp som är särskilt utsatt bland studenterna på bostadsmarknaden är utbytesstudenter. De flesta utbytesstudenter slås av två saker gällande boendet när de kommer till Sverige: den höga standarden och den höga kostnaden. De flesta studenter ser sitt boende som tillfälligt, och studentbostäder har också en mycket hög omflyttningstakt. Detta gäller i högsta grad utbytesstudenter som ofta tillbringar bara en termin i Sverige. Även om många universitet förmedlar boende till de utbytesstudenter som kommer hit är det oftast anpassat till de svenska studenternas förutsättningar.

I Bolognadeklarationen fastställdes som ett av de övergripande målen att främja rörlighet inom den högre utbildningen. En förutsättning för detta är då att Sverige kan erbjuda de utbytesstudenter som kommer hit ett billigt och bra boende anpassat efter utbytesstudenternas förutsättningar och förväntningar.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att ge utbytesstudenter möjligheter till ett boende anpassat efter deras behov och förväntningar?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.