Till innehåll på sidan

Systembolaget och antifacklig verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:89 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr S2016/06366/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:89 av Peter Persson (S) Systembolaget och antifacklig verksamhet

Peter Persson har frågat närings- och innovationsministern
Mikael Damberg vilka åtgärder han avser att vidta för att få Systembolaget att följa statens etiska krav i sin kundrelation med Robertson Winery.

Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som kommer att besvara frågan.

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda företag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

Systembolaget är ett av de statliga bolag som har ett särskilt samhällsuppdrag och bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar. Bolagets verksamhet ska bedrivas så att hög kvalitet säkerställs.

Regeringens krav på de statligt ägda bolagen är att de ska agera föredömligt genom att vara transparenta, samarbeta med andra aktörer, ha ett strategiskt arbete samt utgå från internationella riktlinjer i sitt arbete. En viktig utgångspunkt är FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter. Sverige har som sjätte landet i världen nyligen tagit fram en handlingsplan som syftar till att omsätta dessa principer i praktisk handling på nationell nivå. Principerna är utgångspunkten när regeringen följer upp frågor om mänskliga rättigheter i de statliga bolagen.

Leverantörshantering är ett ansvar för bolagets styrelse och ledning där vi som ägare följer utvecklingen i bolagets arbete.

Systembolaget väljer inte producenter utan köper in via leverantörer (svenska importföretag). Enligt konkurrensrättsliga regler måste Systembolaget agera icke-diskriminerande mot alla sina dryckesleverantörer. Systembolaget ska vara märkesneutralt vilket innebär att Systembolaget alltid ska vara: Transparent. Exempelvis är inköpsvillkoren icke förhandlingsbara och samma för alla leverantörer. Icke-diskriminerande. Alla leverantörer ska behandlas på samma sätt och objektiva. Objektiva. Varumärke och flaska tas bort i urvalsprocessen och fokuserar enbart på sensoriken.

Det innebär även att Systembolagets sortiment enligt bolagets inköpspolicy ska kännetecknas av omtanke, kunskap och inspiration. Sortimentet ska vara anpassat efter den svenska kundens efterfrågan och vara brett och mångsidigt. Vara kvalitetssäkrat, hållbart, lönsamt och kostnadseffektivt.

Systembolaget följer upp alla producenter i riskländer i enlighet med sin långsiktiga strategi och uppförandekod. Sedan 2012 ställer Systembolaget, via leverantörer, krav på goda arbets- och levnadsvillkor hos de producenter som tillverkar vin för den svenska marknaden. De gör regelbundet kontroller för att se till att kraven och uppförandekoden har nått hela vägen ut i värdekedjan. Bolaget har gjort bedömningen att de bäst påverkar genom en långsiktig strategi för hållbarhet tillsammans med andra aktörer och genom att vara på plats i riskländer som Sydafrika genom revisioner, incidenthantering, handlingsplaner samt följa upp att förbättringar genomförs.

Jag delar frågeställarens oro för att fackliga krav och rättigheter inte verkar följas. Fackliga rättigheter, god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor är grundläggande och bolag med statligt ägande ska ha ett arbete som säkerställer att man agerar ansvarsfullt i sitt leverantörsarbete.. Det är därför bra att Systembolaget som en följd av deras långsiktiga strategi ska analysera denna incident grundligt.

Regeringen har en tydlig förväntan på att statliga företag ska respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, därför kommer vi att fortsätta följa denna fråga nära.

Stockholm den 19 oktober 2016

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga 2016/17:89 av Peter Persson (S) (Besvarad 2016-10-06)

Fråga 2016/17:89 Systembolaget och antifacklig verksamhet

av Peter Persson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det är viktigt att våra statliga företag lever upp till de höga krav som vi har i Sverige på till exempel respekt för fackliga rättigheter, god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor. Detta måste givetvis också gälla deras verksamhet utomlands och de partner som de samarbetar med utomlands.

Förhållandena för lantarbetarna på Sydafrikas vinodlingar har tyvärr inte förbättrats särskilt mycket jämfört med hur de var på apartheidtiden. Lönenivån och arbetsmiljön är usel, och facklig verksamhet motarbetas.

Livsmedelsarbetarnas (IUL), lantarbetarnas (IUF) och hotellanställdas (UITA) fackliga internationaler samverkar globalt i organisationen United Food, Farm and Hotel Workers Worldwide.

Denna organisation har startat en internationell facklig kampanj för att få stopp på trakasserier av fackligt aktiva vid Robertson Winery i Sydafrika.

Robertson Winery är en välkänd vinproducent i Västra Kapprovinsen som levererar vin genom Systembolaget, vilket innebär att Robertson ska följa de etiska krav som det svenska säljmonopolet ställer. Systembolaget är en av Robertson Winerys största kunder.

Ett sådant grundläggande krav är att respektera föreningsrätten. Trots det vägrar Robertson Winery att erkänna det sydafrikanska fackförbundet CSAAWU som organiserar en majoritet av de anställda vid företaget. Företaget försöker i stället skrämma de anställda som är fackliga medlemmar och förtroendevalda.

Fackföreningen CSAAWU kräver att Robertson Winery erkänner föreningsrätten, ingår kollektivavtal och går med på att en partsgemensam kontrollkommitté inrättas för att säkra att Systembolagets etiska normer följs.

Även enskilda anställda på Systembolaget, vars personal organiseras av Unionen, har protesterat mot Robertson Winery men får som svar av ansvarig för press- och samhällsrelationer ”att Systembolaget inte bedriver någon egen utrikespolitik”.

Möjligen borde denna pressenhet läsa på lite om svensk Sydafrikapolitik för att förstå att bolaget uppträder tvärtemot vad som i alla tider har varit svensk sydafrikapolitik, det vill säga att stödja de svartas och färgades rättigheter som så länge undertrycktes av den vita minoriteten.

Att ett statligt bolag så flagrant struntar i etiska krav och dessutom har en press- och samhällskontaktsenhet som har fräckheten att stoltsera med detta är oerhört utmanande mot en regering med socialdemokratiska statsråd.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få Systembolaget att följa statens etiska krav i sin kundrelation med Robertson Winery?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.