Till innehåll på sidan

Styrkande av identitet för att få ut mediciner

Svar på skriftlig fråga 2009/10:312 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

Händelser

Inlämnad
2009-12-09
Anmäld
2009-12-09
Besvarad
2009-12-16
Svar anmält
2009-12-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 16 december

Svar på fråga

2009/10:312 Styrkande av identitet för att få ut mediciner

Socialminister Göran Hägglund

Ameer Sachet har frågat mig om jag avser att ta något initiativ så att sjuka utan ID-kort ändå kan få ut förskrivna läkemedel.

Det är av stor vikt att läkemedel lämnas ut till rätt person. Därför hade Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08) enligt sina direktiv (dir. 2006:136) i uppdrag att analysera om det bör införas ett krav på någon form av identifieringskontroll av och fullmakt för dem som hämtar ut förskrivna läkemedel åt andra. Utredningen gjorde mot bakgrund av behovet av en flexibel reglering den bedömningen att sådana bestämmelser inte borde införas.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (LVFS 2009:13) ska apotekspersonalen vid utlämnande av läkemedel se till att utlämnandet görs till rätt person. Vid utlämnande av så kallade särskilda läkemedel, till exempel narkotiska preparat, mot recept ska apotekspersonalen enligt föreskrifterna säkerställa patientens eller budets identitet och bekräfta detta med signum på receptet. Om identitetskontroll inte kan göras utgör det ett expeditionshinder.

Bakgrunden till regleringen kring särskilda läkemedel är att det under början av 1990-talet förekom ökande problem med receptförfalskningar. Läkemedelsverket införde då begreppet särskilda läkemedel och en särskild receptblankett som ska användas vid förskrivning av sådana läkemedel. Ett annat skäl till att kravet infördes var, såvitt avser utlämnande av narkotiska läkemedel, att det mot bakgrund av lagen (1992:860) om kontroll av narkotika finns särskild anledning att kontrollera att narkotika inte lämnas ut till annan än den som har rätt att inneha narkotika.

Det är mycket angeläget att läkemedel lämnas ut till behörig person. Regeringen behandlade därför i propositionen Omreglering av apoteksmarknaden (prop. 2008/09:145) frågan om det bör införas en identitetskontroll av personer som hämtar ut läkemedel åt sig själva samt om fullmakt ska krävas då någon hämtar ut läkemedel åt annan. I 22 § läkemedelslagen (1992:859) ställs krav på den som lämnar ut läkemedel att särskilt iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård. Härav följer en skyldighet att säkerställa att läkemedlet lämnas ut till en behörig person. Regeringen konstaterade att man vid bedömningen måste ha i åtanke att det finns, inte sällan brådskande, situationer då det är svårt att upprätthålla ett krav på fullmakt och legitimation, bland annat unga personer och personer med uppehållstillstånd framhölls. Krav på fullmakt eller legitimation skulle enligt regeringens bedömning kunna medföra att det finns grupper som riskerar att inte få sina läkemedel.

Regeringen delade utredningens bedömning att det i lag är svårt att detaljreglera hur apotek ska säkerställa behörigheten hos en person som vill hämta läkemedel. Att införa mer detaljerade bestämmelser om hur behörigheten ska fastställas, till exempel genom krav på legitimation eller fullmakt, skulle leda till en oflexibel reglering som kan medföra problem i situationer då legitimation eller fullmakt av någon anledning inte kan uppvisas. Enligt regeringens mening borde sådana bestämmelser därför inte införas i lag.

Den reglering som finns i dag innebär alltså en avvägning mellan behovet av att säkerställa att läkemedel lämnas ut till en behörig person och flexibiliteten vad gäller identifieringen. Jag bedömer därför att några åtgärder inte behöver vidtas.

Skriftlig fråga 2009/10:312 av Sachet, Ameer (s) (korrekturläst 2009-12-09)

den 9 december

Fråga

2009/10:312 Styrkande av identitet för att få ut mediciner

av Ameer Sachet (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

En stor grupp utländska medborgare saknar i dag identitetshandlingar. När Svensk Kassaservice lades ned fanns inte längre någon myndighet som kunde utfärda ID-kort och det tog regeringen mer än ett halvår att lösa frågan. Den 1 juni i år började Skatteverket att ta emot ansökningar och utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i landet. Runt om i landet har hitintills 36 314 ansökningar inkommit, men köerna är långa och vissa får ändå inte ID-kort. Det gäller personer som saknar handlingar och intygsgivare. I många kommuner varken får eller vill kommunala tjänstemän fungera som intygsgivare. Vid utlämning av receptbelagda mediciner krävs en identifiering. I princip kan alltså inte en person utan ID-kort styrka att han eller hon verkligen är den som ska ha medicinen.

Avser socialministern att ta något initiativ så att sjuka utan ID-kort ändå kan få ut föreskrivna läkemedel?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.