Till innehåll på sidan

Strömmingsfisket i Östersjön

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1440 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCXSvar på fråga 2019/20:1440 av Betty Malmberg (M) Strömmingsfisket i Östersjön

Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att inom ramen för Baltfishsamarbetet driva frågan att Sverige ska träffa en överenskommelse om ett förbud för allt industriellt trålfiske efter sill och skarpsill inom tolv sjömil från den svenska Östersjökusten.

Jag delar Betty Malmbergs oro för det kustnära fisket och för fiskbestånden i Östersjön. Regeringens övergripande inställning är att arbeta för ett hållbart fiske och för mer hållbara fiskemetoder och redskap.

Östersjön har inte god miljöstatus och det finns många faktorer som påverkar fiskbestånden. Därför vidtas flera olika åtgärder för att förbättra havsmiljön och regeringen har stärkt havsmiljöarbetet med mer än
200 miljoner kronor i syfte att främst minska övergödningen och att på
sikt kunna återhämta bestånden av rovfisk.

En medlemsstat får vidta så kallade icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina ekosystemen inom en gräns på tolv nautiska mil från dess baslinje. Det framgår av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2019 om den gemensamma fiskeripolitiken. Men detta förutsätter att det finns tillräckliga vetenskapliga underlag som visar att det finns orsakssamband för att vidta åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden.

Sverige genomför kontinuerligt datainsamling avseende fiskbestånden genom årliga övervakningsprogram. Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för denna datainsamling. Det är många faktorer som påverkar sillen eller strömmingen och i tillägg till det årliga övervakningsprogrammet genomförs och planeras en rad olika enskilda projekt rörande flera fiskbestånd, däribland sill, för att öka kunskapen och hantera befintliga kunskapsluckor i syfte att försöka fastställa orsakssamband. Tillräckliga vetenskapliga underlag som tydliggör orsakssamband är en förutsättning för att bedöma vilka åtgärder som är
rätt att vidta för bevarande och förvaltning av fiskbestånden. Detta är en prioriterad fråga för mig och regeringen och jag följer arbetet med att förbättra miljösituationen och kunskapen om fiskbestånden i Östersjön.

Stockholm den 10 juni 2020

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga 2019/20:1440 av Betty Malmberg (M) (Besvarad 2020-05-29)

Fråga 2019/20:1440 Strömmingsfisket i Östersjön

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Under våren har kritik riktats mot det storskaliga industrifisket efter sill/strömming i Östersjön, särskilt i Stockholms skärgård och norrut. Kritiken kommer från kustfiskare, länsstyrelse och miljöorganisationer. Ett konkret förslag som förts fram är att flytta ut trålgränsen från fyra till tolv sjömil. Men såvitt jag förstår kan en sådan begränsning få effekt först om samtliga Östersjöstater skulle acceptera och respektera en sådan överenskommelse.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson: 

 

Är statsrådet beredd att inom ramen för Baltfishsamarbetet driva frågan att Sverige ska träffa en överenskommelse om ett förbud för allt industriellt trålfiske efter sill och skarpsill inom tolv sjömil från den svenska Östersjökusten?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.