Till innehåll på sidan

Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1474 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fi2016/02754/UR

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP) Situationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad

Karin Svensson Smith har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att kollektivtrafiklagen efterlevs och inte undanträngs av LOU.

Alla myndigheter som upphandlar ska givetvis följa de lagar och regler som gäller. Detta innebär bl.a. för regionala kollektivtrafikmyndigheter att de i enlighet med kollektivtrafiklagens bestämmelser ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet. Såväl gällande upphandlingslagstiftning som den kommande lagstiftningen på upphandlingsområdet som regeringen föreslår i propositionen Nytt regelverk om upphandling, erbjuder en mängd verktyg för upphandlande myndigheter att utforma upphandlingar och ställa krav på ett sådant sätt att myndighetens behov kan tillgodoses. I den kommande lagstiftningen lyfts bl.a. behovet av att ställa kvalitetskrav vid upphandlingar fram. Den nya lagstiftningen innehåller även en mängd regler som syftar till att främja små och medelstora företags deltagande i upphandlingar, bl.a. regler om uppdelning av kontrakt i delar och begränsningar av hur höga krav på ekonomisk och finansiell ställning som kan ställas. I regeringens nationella upphandlingsstrategi är vidare ett av inriktningsmålen att öka mångfalden av leverantörer och verka för en väl fungerande konkurrens.

Upphandlingsregelverkets syfte är att säkerställa bästa möjliga användning av offentliga medel och att möjliggöra för alla leverantörer att delta i upphandlingar på lika villkor. Vid tillämpningen av regelverket ska de allmänna principerna om bl.a. likabehandling, proportionalitet och icke-diskrimingering alltid upprätthållas. Även med de begränsningar som de allmänna principerna innebär finns alltså alla möjligheter för kollektivtrafikmyndigheterna att genom väl genomförda upphandlingar med ändamålsenliga kravställningar säkerställa att även mindre och lokala taxiföretag på lika villkor kan konkurrera om exempelvis färdtjänstkontrakt.

Stockholm den 12 augusti 2016

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.