Till innehåll på sidan

Samexistens på Revingehed

Svar på skriftlig fråga 2022/23:611 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2022/23:611 av Stina Larsson (C)
Samexistens på Revingehed

Stina Larsson har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att Försvarsmaktens verksamhet ska kunna fungera i samexistens med övriga civila verksamheter så att de betande djuren på Revingehed ska kunna vara kvar.

Frågan är ställd mot bakgrund av ett exempel som återges från Södra skånska regementet (P 7) i Revinge. Den generella frågeställningen handlar om statliga fastigheter och deras nyttjande. Hur statliga fastigheter nyttjas i enskilda fall är en fråga som berörda myndigheter, i detta fall Fortifikationsverket och Försvarsmakten, avgör. Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål och tecknar därmed som fastighetsägare aktuella arrenden. Det är hyresgästen, Försvarsmakten, som bedömer om dess behov av att nyttja övnings- och skjutfält medger arrenden.

Såvitt jag förstår är Försvarsmakten fortsatt intresserad av djurhållning på Revingehed.

Stockholm den 3 maj 2023

Pål Jonson

Skriftlig fråga 2022/23:611 av Stina Larsson (C) (Besvarad 2023-04-27)

Fråga 2022/23:611 Samexistens på Revingehed

av Stina Larsson (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Jag har nåtts av nyheterna att en epok går i graven och KC Ranch tvingas lämna Revingehed. Enligt tidningarna beror detta på svårigheter att nå en överenskommelse mellan Fortifikationsverket och arrendatorerna KC Ranch, som har djur som betar på Revingehedområdet och producerar nötkött. 

Revingefältet ligger inom Vombsjösänkan, som har en unik biologisk mångfald. Landskapet vittnar om lantbrukets förändringar under de senaste århundradena, om militär verksamhet på Revingehed, om fiskenäring i Vombsjön och om utdikningar som genomförts för att vinna odlingsbar mark. I dag restaureras de utdikade våtmarkerna för att skapa en ekologiskt hållbar vattenhantering och återskapa biologisk mångfald. Våtmarkerna i området är viktiga för många fåglar, insekter och vattenlevande djur. Revingehed är också en del av Storkriket, ett nytt biosfärområde som snart ska prövas av Unesco och som bygger på ett lokalt engagemang där nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. 

För att denna unika miljö ska finnas kvar behövs både militärfordon och betande djur. Fordonen som vid militärövningar kör i markerna bidrar till att vissa rödlistade växter trivs extra bra just här. De betande djuren gör att andra växter och insekter kan överleva. Det behövs alltså både djur och aktivitet i markerna för att den biologiska mångfalden ska bibehållas. Fungerar inte detta samspel kommer arter att försvinna inte bara härifrån utan från hela Sverige, eftersom de är unika. 

Köttet bidrar också till den svenska livsmedelsproduktionen och är en del av totalförsvaret. Sverige behöver inhemsk produktion för att minska beroendet av omvärlden, och Sveriges självförsörjningsgrad av nötkött ligger ungefär på 50 procent. Det vore ytterst olämpligt om den minskade. 

Jag blir mycket oroad över bilden som getts av Fortifikationsverkets brist på förståelse och ser gärna att det ska kunna samverka med köttproduktionen. 

Jag vill därför fråga försvarsminister Pål Jonson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att Försvarsmaktens verksamhet ska kunna fungera i samexistens med övriga civila verksamheter så att de betande djuren på Revingehed ska kunna vara kvar?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.