Till innehåll på sidan

Omställningsstödet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1766 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Fi2022/02098 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1766 av Camilla Brodin (KD)
Omställningsstödet

Camilla Brodin har frågat mig om regeringen har utrett om det finns alternativa stödmöjligheter, dvs. om regeringen har för avsikt att utforma ett nytt mer riktat statsstöd för att de företag som utlovats men ej träffats av nuvarande stödordning ska få ta del av stödet?

Regeringen har infört ett flertal stöd till företag för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av covid-19. Viktiga stöd har varit stödet vid korttidsarbete, omställningsstödet och de tillfälliga skatteanstånden som upprepade gånger har förlängts.

Det ursprungliga omställningsstödet gällde under perioden mars–maj 2020. Detta stöd krävde statsstödsgodkännande från EU och godkändes som ett stöd till företag för att ersätta skada som uppkommit med anledning av naturkatastrofer och andra extraordinära händelser. Regeringen försökte förlänga det ursprungliga omställningsstödet i oförändrad form men det accepterades inte av kommissionen. I stället tvingades vi införa två parallella stöd, det som vi kallar för det ordinarie omställningsstödet och det s.k. förstärkta omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag.

Det ordinarie omställningsstödet godkändes i enlighet med kommissionens tillfälliga ramverk för corona-relaterade stöd dvs. en fortsättning av det ursprungliga stödet men med striktare krav i enlighet med det tillfälliga ramverket. Det innebar bl.a. att regeringen var tvungen att införa ett lägre takbelopp. För perioden mars 2020 till och med februari 2022 innebär det att företagen inom ramen för det ordinarie omställningsstödet kunnat erhålla maximalt 350 miljoner kronor.

Regeringen tog fram det förstärkta omställningsstödet för att kunna stödja de största företagen som slog i takbeloppet. Det gjorde det möjligt att använda ett högre takbelopp. För att kommissionen skulle godkänna ett stöd med högre takbelopp krävdes dock att stödet endast fick ges till företag som lidit skada på grund av restriktioner som i princip inneburit ett verksamhetsförbud. Kravet att visa på ett sådant kvalificerat samband gör att det har varit svårare för företag att erhålla det förstärkta omställningsstödet. Trots detta har över 1 600 ansökningar om det förstärkta omställningsstödet beviljats och av dessa kommer mer än 100 ansökningar från hotellföretag.

Vill man ändra kraven för att erhålla det förstärkta omställningsstödet krävs ett nytt statsstödsgodkännande. Godkännandet från kommissionen av det förstärkta omställningsstödet omfattade strikta villkor för att kunna accepteras och att kommissionen nu i efterhand skulle ändra sin inställning bedöms som uteslutet. Regeringen och riksdagen har gjort stora insatser för att företagen ska få ta del av stöden.

Stockholm den 29 juni 2022

Mikael Damberg

Skriftlig fråga 2021/22:1766 av Camilla Brodin (KD) (Besvarad 2022-06-23)

Fråga 2021/22:1766 Omställningsstödet

av Camilla Brodin (KD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Besöksnäringen i Sverige är en del av den svenska basnäringen och en viktig jobb- och integrationsmotor. Branschen sysselsätter i dag cirka 180 000 personer (i ett normalläge cirka 200 000 personer) och har högst andel unga (27,7 procent) och utlandsfödda (42,5 procent) arbetstagare i Sverige. 

Tyvärr har pandemin och de efterföljande restriktioner som gällde fram till februari drabbat besöksnäringen och framför allt hotellen oerhört hårt. 

Över 20 000 personer har lämnat branschen, och från en dag till en annan försvann cirka 90 procent av hotellens intäkter. De uteblivna intäkterna har lett till att flertalet hotellkedjor står med stora skulder, vilket kraftigt begränsar nyinvesteringar och därmed jobbskapande. Hotellens förhoppning var att regeringens stöd – Omställningsstödet för vissa särskilt drabbade företag – skulle stötta företagen ur den värsta krisen, men så har inte skett.

Under juni–juli 2020 har närmare 90 procent av företagen fått avslag på sin ansökan.  Riksdagen fattade därför i februari beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att omställningsstödet bör ses över för att utformas mer träffsäkert och återkomma till riksdagen med ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att relevanta stöd når ut till de här aktörerna.

Detta en angelägen fråga eftersom problemet fortfarande kvarstår, en hel bransch väntar på svar som inte kommer och där tillkännagivandet som riksdagen beslutat om inte är tillgodosett. Detta icke-svar lämnar frågor som fortfarande är obesvarade och tankar om att regeringen kanske jobbar för att stödet ska omarbetas för att bli mer träffsäkert.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Har regeringen utrett om det finns alternativa stödmöjligheter, det vill säga om regeringen har för avsikt att utforma ett nytt mer riktat statsstöd för att de företag som utlovats men ej träffats av nuvarande stödordning ska få ta del av stödet?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.