Till innehåll på sidan

Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1590 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Ju2020/

02320/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1590 av Maria Malmer Stenergard (M)
Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om regeringen avser besluta om tilläggsdirektiv för att utredaren ska kunna presentera författningsförslag som tar bort möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande.

Frågan ställs med hänvisning till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Ju 2020:05).

Möjlighet för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att under vissa omständigheter beviljas arbetstillstånd utan att först behöva lämna landet, så kallat spårbyte, infördes av den tidigare Alliansregeringen.

Huvudregeln är att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara beviljat innan en person reser in i Sverige. Det är en viktig och grundläggande princip för att upprätthålla en reglerad invandring. I vissa situationer kan det dock finnas skäl att frångå denna princip. Det är t.ex. rimligt att en person som har etablerat sig på arbetsmarknaden under vissa förutsättningar får möjlighet att stanna i landet.

Jag ser därför inte anledning att vidta någon åtgärd i den här frågan.

Stockholm den 24 juni 2020

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2019/20:1590 av Maria Malmer Stenergard (M) (Besvarad 2020-06-16)

Fråga 2019/20:1590 Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har tillsatt utredningen Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir. 2020:8). Av direktiven framgår bland annat att utredaren ska överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställning vid spårbyte bör förkortas och, om utredaren finner en sådan ordning lämplig, lämna författningsförslag.

Migrationsverket har den 18 maj 2020 redovisat sitt uppdrag att analysera och redovisa bidragande faktorer och möjliga åtgärder för att öka självmant återvändande och för att minska andelen personer som avviker.

Myndigheten drar bland annat slutsatsen att det finns målkonflikter mellan återvändandeverksamhetens behov och förhållanden med andra ändamål, exempelvis möjligheter som införs där personer med slutgiltiga avslagsbeslut får nya möjligheter att stanna i Sverige (spårbyte, gymnasielagen). Migrationsverket påtalar bland annat att konsekvensen av möjligheten att byta spår kan bli att återvändandet fördröjs eller försvåras. Liknande slutsats har även Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier dragit.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att besluta om tilläggsdirektiv för att utredaren ska kunna presentera författningsförslag som tar bort möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.