Till innehåll på sidan

Migrationsverkets skulder till kommunerna

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Ju2016/06121/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L) Migrationsverkets skulder till kommunerna

Tina Acketoft har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket.

I kölvattnet av 2015 – med cirka 163 000 asylsökande varav drygt 35 000 ensamkommande barn – har antalet ansökningar om statlig ersättning för asylsökande från kommuner och landsting ökat kraftigt.

Till och med juli 2016 har Migrationsverket tagit emot nära fyra gånger så många ansökningar om ersättning som under motsvarande period 2015.

Migrationsverket har till och med juli i år betalat ut 11,3 miljarder i ersättningar för asylsökande till kommuner och landsting. Det kan jämföras med de 6,9 miljarder som utbetalades under hela förra året.

För att hantera den stora ärendemängden har Migrationsverket fördubblat antalet anställda som hanterar ersättningar till kommunerna. Myndigheten har även vidtagit organisatoriska förändringar för att effektivisera hanteringen. Myndigheten räknar därför med att handläggningstiden för ersättningarna kommer att vara nere på cirka tre månader vid slutet av året.

Regeringen avser inte att vidta några flera åtgärder i frågan i närtid. I sammanhanget är det dock relevant att nämna att ett tydligt syfte med det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn som ska träda i kraft 1 juli 2017 är att kommunerna snabbare ska få ersättning för sina kostnader.

Stockholm den 15 september 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L) (Skickad 2016-09-01)

Fråga 2015/16:1557 Migrationsverkets skulder till kommunerna

av Tina Acketoft (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets kommuner på prov, och en stor utmaning har varit att kunna erbjuda boende och goda levnadsvillkor för alla.

Att tillhandahålla boenden, skola, sfi med mera innebär stora kostnader för landets kommuner. Ersättning från staten är avgörande för att kommuner ska klara av sitt uppdrag. Migrationsverket ansvarar för att ersättningar för asylmottagandet kommer kommunerna till del.

Men på många håll i landet uttrycker kommuner besvikelse över Migrationsverkets misslyckande när det gäller utbetalning av ersättningarna. Migrationsverket ligger efter i utbetalningarna, vilket drabbar kommunerna hårt. Enbart de 33 Skånekommunerna är Migrationsverket skyldigt mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Detta innebär inte bara en stramare budget utan även i vissa fall att lån behöver tas för att kunna betala ut löner till kommunens anställda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.