Till innehåll på sidan

Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:311 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


PAGE

2


Dnr N2016/07053/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren (M) Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion samt fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren (M) Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden

Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag kommer att vidta för att skyndsamt förbättra landsbygdsföretagares villkor, inte minst vad gäller onödigt långa handläggningstider för till exempel jordbruk- och livsmedelsproducenter. Cecilia Widegren har också frågat närings- och innovationsminister Mikael Damberg vilka konkreta åtgärder regeringen och statsrådet avser att vidta för att skyndsamt förbättra villkoren och effektivisera byråkratin för näringsidkare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på båda frågorna. Jag svarar på frågorna i ett sammanhang.

Jag vill inleda med att jag tycker att det är positivt att Cecilia Widegren delar mitt engagemang för landsbygdsföretagen.

Svensk kött- och livsmedelsproduktion spelar en viktig roll för tillväxt och jobb på landsbygden. Djurhållande företag som håller fjäderfä, t.ex. kyckling, spelar en viktig roll för den svenska livsmedelsproduktionen och bidrar till jobb, tillväxt och en hållbar produktion på den svenska landsbygden. Som en del i att stärka att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt och med rättvisa konkurrensvillkor har EU gemensamma regler som kräver miljötillståndsprövning bl.a. för fjäderfäanläggningar med mer än 40 000 platser. I en miljötillståndsprövning ingår tid för samrådsförfaranden som syftar till att fånga upp frågor som är viktiga för företaget och dess förutsättningar att bedriva verksamhet på en viss plats. Tillståndet ger en förutsägbarhet och trygghet som är viktig när beslut om stora långsiktiga investeringar ska göras. Det är i sammanhanget viktigt att de beslut som tas är väl underbyggda och rättssäkra, men också angeläget att prövningsprocessen är effektiv.

Det svenska näringslivet, inte minst landsbygdsföretagen, bidrar till utveckling av hållbara produktionsmodeller och produkter. Nya investeringar, utveckling av företag och produkter gör att resurseffektiteten ytterligare kan förbättras och bidra till att konkurrenskraften stärks. Medel för att stimulera detta finns inom landsbygdsprogrammet. Dessutom tar regeringen nu ett större grepp genom att ta fram en livsmedelsstrategi. I denna tar regeringen ett brett grepp om frågor som är viktiga för konkurrenskraften såväl i livsmedelssektorn som i jordbrukssektorn.

I denna utveckling är en effektiv miljötillståndsprövning en viktig förutsättning. Målsättningen är att länsstyrelsernas ärenden om tillstånd ska avgöras inom sex månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in. Regeringen har dessutom i handlingsplanen Smart industri presenterat åtgärder som bl.a. syftar till att effektivisera miljötillståndsprövningen. I sammanhanget vill jag lyfta fram den referensgrupp för dialog med näringslivet och myndigheter som regeringen avser att tillsätta i syfte att minska ledtiderna för miljötillståndsprövning.

Det är min fasta övertygelse att detta på ett positivt sätt kan bidra till att prövningsprocesserna och därmed förutsättningarna för svenska landsbygdsföretagares villkor förbättras.

Stockholm den 22 november 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren (M) (Besvarad 2016-11-14)

Fråga 2016/17:311 Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden

av Cecilia Widegren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Miljöbalken tydliggör att jordbruk- och livsmedelsproduktion är tillståndspliktigt. Tillstånd prövas och ges av länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute i landet. Inom fjäderfä, till exempel svensk kycklingproduktion, går gränsen för miljötillstånd vid 40 000 fjäderfäplatser. När det gäller andra djurslag, som nötkreatur, hästar och mink, är gränsen 400 djurenheter. Beslutet om miljötillstånd tas efter att respektive ärende är färdigberett i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, som består av en jurist och en miljösakkunnig.

Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion, sett ur djurvälfärdsaspekter, på grund av svenska strikta djurhållnings- och miljöregler. För att stärka jobb och tillväxt, inte minst på landsbygden, krävs goda förutsättningar för företagare samt att regler och handläggningen av dem underlättar svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion.

Därför är det oroväckande när näringsidkare på näringsidkare inom svensk djurproduktion, till exempel kycklingproducenter i Skaraborg, konstaterar att det tar alldeles för lång tid att handlägga ärenden på länsstyrelsen, månader på månader, ja över ett halvår. Det duger inte. Det försvårar, ökar kostnader, minskar investeringskraft och leder till onödig begränsning av svensk produktion. I slutändan är det konsumenterna som drabbas, då mindre svenskproducerat finns tillgängligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Mikael Damberg:

 

Vilka konkreta åtgärder avser regeringen och statsrådet att vidta för att skyndsamt förbättra villkoren och effektivisera byråkratin för näringsidkare?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.