Till innehåll på sidan

Falska id-handlingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:559 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


A2019/02200/ARM

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:559 av Åsa Coenraads (M)
Falska id-handlingar

Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av falska id-handlingar på den svenska arbetsmarknaden.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa företag och arbetstagare riskerar att utnyttjas. Aktörer som inte följer regler i syfte att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika regelverk samtidigt.

Regeringen har bland annat uppdragit åt åtta myndigheter att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har en samordnande roll.

Regeringen har även vidtagit ett antal åtgärder för att motverka att utländsk arbetskraft utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel har polisens möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner utökats. Syftet är att kontrollera att arbetsgivaren inte utnyttjar personer som saknar rätt att vistas och arbeta här. Dessutom har det straffrättsliga skyddet stärkts genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018. Exempelvis har ett nytt gradindelat brott införts i brottsbalken, människoexploatering, som bl.a. straffbelägger exploatering av personer i tvångsarbete eller arbete under uppenbart orimliga villkor.

Sedan flera år tillbaka har Migrationsverket ett uppdrag från regeringen att vidta åtgärder för att motverka människohandel. För vissa branscher har Migrationsverket skärpt utredningskraven för att kunna bevilja arbetstillstånd. Noggrannare kontroller av arbetsgivare som vill anställa tredjelandsmedborgare sker bl.a. i assistans-, service-, restaurang-, och byggsektorerna.

På regeringens uppdrag har en utredare i mars 2019 lämnat förslag som syftar till att motverka missbruk av identitetshandlingar i stort. Utredaren föreslår ett nytt statligt id-kort som ska utfärdas på ett säkert sätt och vara lätt att kontrollera. Förslagen finns i betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14). Betänkandet har remitterats och förslagen bereds nu i Regeringskansliet.

Jag följer frågan och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Stockholm den 18 december 2019

Eva Nordmark

Skriftlig fråga 2019/20:559 av Åsa Coenraads (M) (Besvarad 2019-12-06)

Fråga 2019/20:559 Falska id-handlingar

av Åsa Coenraads (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Tv-programmet Kalla Fakta har i veckan uppmärksammat systematiskt utnyttjande av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Enligt den kartläggning som programmet gjort har nästan 500 personer fått nya identiteter via så kallade id-fabriker, för att sedan kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

En urholkning av identiteter på arbetsmarknaden bidrar till att den svarta arbetsmarknaden växer och med det även skuggsamhället.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av falska id-handlingar på den svenska arbetsmarknaden?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.