Till innehåll på sidan

En översyn av artskyddsförordningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:866 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


M2018/00624/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:866 av Maria Malmer Stenergard (M)
En översyn av artskyddsförordningen

Maria Malmer Stenergard har frågat mig när jag avser att ge besked huruvida den översyn av artskyddsförordningen som ansvariga myndigheter har efterlyst kommer att genomföras.

Jag vill inleda med att den svenska skogspolitiken bygger på de två jämställda målen om produktion och miljö. Det är viktigt att skogsbruksåtgärder utförs på ett långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Miljöbalken gäller parallellt med skogsvårdslagstiftningen, liksom de förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken, exempelvis artskyddsförordningen (2007:845). Bestämmelserna gäller även skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetsutövarens ansvar att följa lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas ansvar att följa upp att så sker.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har den 21 juni 2016 beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Regeringen anser att riktlinjerna är ett viktigt steg i arbetet för att skydda fridlysta arter i skogen. Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. I en skrivelse till regeringen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömt att det finns behov av att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker (M2016/01731/Nm). Myndigheterna konstaterar i skrivelsen att tillämpningen av artskyddsförordningen såvitt avser skogsbruket har dröjt.

Regeringen har vid upprepade tillfällen svarat på frågor från riksdagen om en översyn av artskyddsförordningen som avser regler för skogsbruket. Reger-ingen har för närvarande inget annat svar att lämna än vad som tidigare meddelats.

Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet.

Regeringen följer frågor om artskydd men jag kan självklart inte kommentera enskilda ärenden.

Med anledning av ovanstående avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 7 mars 2018


Karolina Skog

Skriftlig fråga 2017/18:866 av Maria Malmer Stenergard (M) (Besvarad 2018-02-27)

Fråga 2017/18:866 En översyn av artskyddsförordningen

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Allt fler svenska skogsägare oroar sig för att äganderätt gradvis håller på att urholkas. En mängd mindre förslag och åtgärder som var för sig kan verka oskyldiga, men som tillsammans utgör ett växande hinder för skogsbruket, utgör ett växande hot. Den svenska skogsvårdslagen föreskriver att produktionsmål och miljömål ska ges samma vikt vid överväganden gällande skogen, men balansen mellan de två målen håller nu på att förskjutas.

Ett av de tydligaste exemplen på det är artskyddsförordningen. Ansvariga myndigheter har vid flera tillfällen hänvisat till förordningen då de förbjudit svenska skogsägare att bruka sin mark eftersom skyddade arter finns närvarande i de marker där avverkning planerats.

Det råder inget tvivel om att artskyddsförordningens utformning är problematisk. Detta har exempelvis påtalats av både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, som i en skrivelse redan i juni 2016 begärde en översyn av förordningen för att "säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker". Men ännu har inget hänt. Trots att frågan är av största vikt för en av landets viktigaste näringar drar regeringen ut på tiden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

När avser ministern att ge besked huruvida den översyn av artskyddsförordningen som ansvariga myndigheter har efterlyst kommer att genomföras?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.